Retorikkbloggen er tilbake — det er landsmøtene også

Etter lang, lang pause blir retorikkbloggen nå igjen aktiv. Med vårens landsmøtetaler er det på tide å åpne de retoriske øyne og ører. VG er allerede i gang. De har målt og veid politikernes ordbruk.

I dag beg­yn­ner SV sitt landsmøte i Bergen. De kom­mende måned­er føl­ger de andre par­tiene. I den anled­ning bringer vg.no en artikkel om par­tiled­ernes ord­bruk i landsmøte­ta­l­ene fra 2008. VG Nett har talt opp hvilke ord par­tiled­erne bruk­er mest, hvem som taler lengst — og kor­test — og om hva. Det er ikke en viten­skapelig under­søkelse, men den er likev­el interessant.

Opptellin­gen vis­er for eksem­pel — i den grad at den er kor­rekt utført — at oppo­sisjo­nens par­tiledere oftere talte om reg­jerin­gen, enn reg­jerin­gen om oppo­sisjo­nen. Bort­sett fra at Halvors­en 7 ganger nevnte kon­tantstøt­ten — som jo er en sak og ikke er et par­ti — han­dler ingen av de opp­talte ord for reg­jerin­gens talere om oppo­sisjo­nen. Til sam­men­likn­ing nevn­er Siv Jensen fra Frem­skrittspar­ti­et reg­jerin­gen og Arbei­der­par­ti­et til sam­men 19 ganger. Erna Sol­berg nevn­er reg­jerin­gen 13 ganger.

Lars Spon­heim er dagens vin­ner i neste alle disi­plin­er. Han omtaler Frem­skrittspar­ti­et 12 ganger og reg­jerin­gen hele 59 ganger. Det er 29 ganger mer enn han nevn­er sitt eget parti.

Van­ligvis må man for­vente at det ord par­tiled­erne oftest bruk­er i en landsmøte­tale er navnet på sitt eget par­ti. Det gjør da også Dagfinn Høy­bråten (13 ganger), Åslaug Haga (25 ganger) og Siv Jensen (29 ganger). Men Jens Stoltenberg, Kristin Halvors­en og Lars Spon­heim gjør det ikke.

Stoltenberg er en ana­lytisk og fork­larende taler. Ordet han bruk­er mest er “der­for”. Halvors­en er en fel­lesskap­sori­en­tert taler. Ordet hun bruk­er mest er “Norge”. Og Spon­heim er en taler som mest av alt er opp­tatt av mot­standeren. Ordet han bruk­er mest — som du allerede har reg­net ut — er “reg­jerin­gen”; Eller, det vil si: de ordene han bruk­er aller mest er tilsynela­tende “vi” og “jeg”.

Han sier vi 264 ganger og jeg 182 ganger. Ingen andre talere er i nærheten av å si disse ordene så mange ganger. Den som kom­mer nærmest er Kristin Halvors­en. Hun sier “vi” 207 ganger og jeg bare 29 ganger. Det er 235 ganger min­dre enn Venstre-lederen.

Hva kan vi lære av å vite at Spon­heim i sin landsmøte­tale i 2008 sa “reg­jerin­gen” 59 ganger, “jeg” 182 ganger og “vi” 264 ganger? Kan­skje at han er mer enn van­lig opp­tatt av mot­standeren, seg selv og sitt par­ti? Vel, tal­lene i seg selv sier naturligvis ikke dette. For å avgjøre om det er til­fel­let må vi lage en mer detal­jert analyse av talen.

Spon­heim er den eneste som har et stort nok ego til å kunne ha fungert i amerikan­sk poli­tikk, har kom­mu­nikasjon­sråd­giv­er Ketil Rak­nes hevdet. Over Atlanteren er det rom for det ver­bale og selvhevdende.

Kan­skje det. Og mens vi fun­der­er over alt dette kan vi nyte Spon­heim som med en viss selvi­ro­nisk dis­tanse taler som Barack Oba­ma — stort og svul­stig for små norske ører.

Rak­nes kom­men­tar og Spon­heims tale finner du her.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Artig med ordtelling, men såvidt jeg kan huske fra egne retorikkstudi­er så han­dler det om veldig mye mer enn det? Håper på en analyse :-)

  2. Jens Kjeldsen says:

    Jo, det må grundi­gere analyser til hvis vi virke­lig skal forstå retorikken i landsmøte­ta­l­ene. Jeg vil prøve å se litt nærmere på en av landsmøte­ta­l­ene i løpet av våren.

    JK

til toppen