Retorikkbloggen er tilbake — det er landsmøtene også

Etter lang, lang pause blir retorikkbloggen nå igjen aktiv. Med vårens landsmøtetaler er det på tide å åpne de retoriske øyne og ører. VG er allerede i gang. De har målt og veid politikernes ordbruk.

I dag begyn­ner SV sitt lands­møte i Ber­gen. De kom­men­de måne­der føl­ger de and­re par­ti­ene. I den anled­ning brin­ger vg.no en artik­kel om parti­le­der­nes ord­bruk i lands­møte­ta­le­ne fra 2008. VG Nett har talt opp hvil­ke ord parti­le­der­ne bru­ker mest, hvem som taler lengst — og kor­test — og om hva. Det er ikke en viten­ska­pe­lig under­sø­kel­se, men den er like­vel inter­es­sant.

Opp­tel­lin­gen viser for eksem­pel — i den grad at den er kor­rekt utført — at oppo­si­sjo­nens parti­le­de­re ofte­re tal­te om regje­rin­gen, enn regje­rin­gen om oppo­si­sjo­nen. Bort­sett fra at Hal­vor­sen 7 gan­ger nevn­te kon­tant­støt­ten — som jo er en sak og ikke er et par­ti — hand­ler ingen av de opp­tal­te ord for regje­rin­gens tale­re om oppo­si­sjo­nen. Til sam­men­lik­ning nev­ner Siv Jen­sen fra Frem­skritts­par­ti­et regje­rin­gen og Arbei­der­par­ti­et til sam­men 19 gan­ger. Erna Sol­berg nev­ner regje­rin­gen 13 gan­ger.

Lars Spon­heim er dagens vin­ner i nes­te alle disi­pli­ner. Han omta­ler Frem­skritts­par­ti­et 12 gan­ger og regje­rin­gen hele 59 gan­ger. Det er 29 gan­ger mer enn han nev­ner sitt eget par­ti.

Van­lig­vis må man for­ven­te at det ord parti­le­der­ne oftest bru­ker i en lands­møte­tale er nav­net på sitt eget par­ti. Det gjør da også Dag­finn Høy­brå­ten (13 gan­ger), Åslaug Haga (25 gan­ger) og Siv Jen­sen (29 gan­ger). Men Jens Stol­ten­berg, Kris­tin Hal­vor­sen og Lars Spon­heim gjør det ikke.

Stol­ten­berg er en ana­ly­tisk og for­kla­ren­de taler. Ordet han bru­ker mest er «der­for». Hal­vor­sen er en fel­les­skaps­ori­en­tert taler. Ordet hun bru­ker mest er «Nor­ge». Og Spon­heim er en taler som mest av alt er opp­tatt av mot­stan­de­ren. Ordet han bru­ker mest — som du alle­re­de har reg­net ut — er «regje­rin­gen»; Eller, det vil si: de orde­ne han bru­ker aller mest er til­syne­la­ten­de «vi» og «jeg».

Han sier vi 264 gan­ger og jeg 182 gan­ger. Ingen and­re tale­re er i nær­he­ten av å si dis­se orde­ne så man­ge gan­ger. Den som kom­mer nær­mest er Kris­tin Hal­vor­sen. Hun sier «vi» 207 gan­ger og jeg bare 29 gan­ger. Det er 235 gan­ger mind­re enn Venst­re-lede­ren.

Hva kan vi lære av å vite at Spon­heim i sin lands­møte­tale i 2008 sa «regje­rin­gen» 59 gan­ger, «jeg» 182 gan­ger og «vi» 264 gan­ger? Kan­skje at han er mer enn van­lig opp­tatt av mot­stan­de­ren, seg selv og sitt par­ti? Vel, tal­le­ne i seg selv sier natur­lig­vis ikke det­te. For å avgjø­re om det er til­fel­let må vi lage en mer detal­jert ana­ly­se av talen.

Spon­heim er den enes­te som har et stort nok ego til å kun­ne ha fun­gert i ame­ri­kansk poli­tikk, har kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Ketil Rak­nes hev­det. Over Atlan­te­ren er det rom for det ver­ba­le og selv­hev­den­de.

Kan­skje det. Og mens vi fun­de­rer over alt det­te kan vi nyte Spon­heim som med en viss selv­iro­nisk dis­tan­se taler som Barack Oba­ma — stort og svuls­tig for små nors­ke ører.

Rak­nes kom­men­tar og Spon­heims tale fin­ner du her.

TEMA

R

etorikk

103 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Artig med ord­tel­ling, men såvidt jeg kan hus­ke fra egne reto­rikk­stu­di­er så hand­ler det om vel­dig mye mer enn det? Håper på en ana­ly­se :-)

  2. Jens Kjeldsen says:

    Jo, det må grun­di­ge­re ana­ly­ser til hvis vi vir­ke­lig skal for­stå reto­rik­ken i lands­møte­ta­le­ne. Jeg vil prø­ve å se litt nær­me­re på en av lands­møte­ta­le­ne i løpet av vår­en.

    JK

til toppen