Bedre omdømme med åpne data?

Meteorologisk institutt tror frigivelsen av værdata er en årsak til omdømmesuksess.

Meteoro­lo­gisk insti­tutt er for fjer­de år på rad kåret av Syn­ova­te til stats­eta­ten med best omdøm­me. Direk­tør Anton Elias­sen tror insti­tut­tets fri­gi­vel­se av vær­data via yr.no har hatt mye å si:

Jeg tror bestemt at vår åpne data­po­li­tikk bidrar til å gjø­re oss godt likt. Målet med å gi ut data gra­tis hen­ger sam­men med vårt hoved­mål, som er å sik­re liv og ver­di­er.

Det er godt mulig at det­te stem­mer, men det er nok også vik­tig her å skil­le mel­lom gra­tis data på den ene siden og pre­sen­ta­sjo­nen av dem gjen­nom yr.no på den and­re. Suk­ses­sen til yr.no har gitt Meteoro­lo­gisk insti­tutt vel­dig mye posi­tiv omta­le, som ikke nød­ven­dig­vis vil­le kom­met hvis de bare had­de gjort sine data gra­tis til­gjen­ge­lig uten å inn­gå sam­ar­bei­det med NRK om yr.no sam­ti­dig.

I vår sam­men­heng, der vi for­sø­ker å kart­leg­ge sta­tus for fri­gi­vel­se av offent­li­ge data, er vi nys­gjer­rig på hva slags lær­dom­mer and­re virk­som­he­ter i offent­lig sek­tor trek­ker av Meteoro­lo­gisk insti­tutts omdøm­me­sei­re. Blir de inspi­rert til å fri­gi mer av sine egne data for videre­bruk? Eller blir de først og fremst inspi­rert av yr.no-eksemplet, og set­ter inn res­sur­se­ne på å lage egne, for­hå­pent­lig popu­læ­re nett-tje­nes­ter?

Hvis det er den sis­te lær­dom­men som trek­kes uten at data gjø­res til­gjen­ge­lig i stør­re grad enn i dag, blir det ikke noe av den inno­va­sjons­ef­fek­ten som er noe av begrun­nel­sen for arbei­det med å fri­gi mer av offent­lig sek­tors data. Da kan vi iste­den opp­le­ve at offent­lig sek­tors data blir brukt i den enkel­te virk­som­hets kom­mu­ni­ka­sjons­stra­te­gi, som et ledd i den evi­ge kam­pen for mer res­sur­ser.

Jeg kan ikke bedøm­me hvor mye nyska­ping som har kom­met ut av Meteoro­lo­gisk insti­tutts data­po­li­tikk, men eksemp­ler på eks­ter­ne tje­nes­ter er lis­tet opp på yr.no.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen