Bedre omdømme med åpne data?

Meteorologisk institutt tror frigivelsen av værdata er en årsak til omdømmesuksess.

Mete­o­rol­o­gisk insti­tutt er for fjerde år på rad kåret av Syn­o­vate til stat­se­tat­en med best omdømme. Direk­tør Anton Eliassen tror insti­tut­tets fri­givelse av vær­da­ta via yr.no har hatt mye å si:

Jeg tror bestemt at vår åpne dat­apoli­tikk bidrar til å gjøre oss godt likt. Målet med å gi ut data gratis henger sam­men med vårt hov­ed­mål, som er å sikre liv og verdier.

Det er godt mulig at dette stem­mer, men det er nok også vik­tig her å skille mel­lom gratis data på den ene siden og pre­sen­tasjo­nen av dem gjen­nom yr.no på den andre. Suk­sessen til yr.no har gitt Mete­o­rol­o­gisk insti­tutt veldig mye pos­i­tiv omtale, som ikke nød­vendigvis ville kom­met hvis de bare hadde gjort sine data gratis tilgjen­gelig uten å inngå samar­bei­det med NRK om yr.no samtidig. 

I vår sam­men­heng, der vi forsøk­er å kart­legge sta­tus for fri­givelse av offentlige data, er vi nys­g­jer­rig på hva slags lær­dom­mer andre virk­somheter i offentlig sek­tor trekker av Mete­o­rol­o­gisk insti­tutts omdømme­seire. Blir de inspir­ert til å fri­gi mer av sine egne data for videre­bruk? Eller blir de først og fremst inspir­ert av yr.no-eksemplet, og set­ter inn ressursene på å lage egne, forhåpentlig pop­ulære nett-tjenester?

Hvis det er den siste lær­dom­men som trekkes uten at data gjøres tilgjen­gelig i større grad enn i dag, blir det ikke noe av den inno­vasjon­sef­fek­ten som er noe av begrun­nelsen for arbei­det med å fri­gi mer av offentlig sek­tors data. Da kan vi ist­e­den oppleve at offentlig sek­tors data blir brukt i den enkelte virk­somhets kom­mu­nikasjon­sstrate­gi, som et ledd i den evige kam­p­en for mer ressurser.

Jeg kan ikke bedømme hvor mye nyskap­ing som har kom­met ut av Mete­o­rol­o­gisk insti­tutts dat­apoli­tikk, men eksem­pler på eksterne tjen­ester er lis­tet opp på yr.no.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen