Nye ssb.no skal gi mer data-gjenbruk

Internasjonal trend mot mer åpne data helt i tråd med SSBs ønsker, sier sjef for nye websider.

Det skap­te god stem­ning i man­ge utvik­ler­mil­jø­er da Sta­tis­tisk sen­tral­byrå tid­li­ge­re i år gjor­de kjent at de vil inklu­de­re et åpent pro­gram­me­rings­grense­snitt (API) i sine nye nett­si­der. Det vil gjø­re det let­te­re for inter­es­ser­te på utsi­den å gjen­bru­ke sta­ti­stikk­by­rå­ets data i nye sam­men­hen­ger. Et API lar utvik­le­re hen­te ut data på en enkel måte: Data­ene hen­tes via sin logis­ke struk­tur, og kan der­et­ter gjen­bru­kes uten at man må gjen­ska­pe den ori­gi­na­le data­struk­tu­ren (data­ba­sen) i sitt eget sys­tem.

Et av måle­ne med de nye SSB-nett­si­de­ne er nett­opp å øke mulig­he­ten for gjen­bruk og videre­for­mid­ling av data, for­tel­ler leder for pro­sjek­tet Nye ssb.no Per Olav Løv­bak. SSB sat­ser blant annet på å gjø­re figu­rer og tabel­ler let­te­re til­gjen­ge­lig for repub­li­se­ring på and­re nett­ste­der, på sam­me måte som for eksem­pel YouT­ube-video­er i dag kan vises i sin hel­het på eks­ter­ne sider (embed­ding).

Eksempel på hvordan SSB-figurer lett skal kunne brukes i nettaviser (Ill: Løvbak/SSB)

Eksem­pel på hvor­dan SSB-figu­rer lett skal kun­ne bru­kes i nett­avi­ser (Ill: Løvbak/SSB)

Pro­sjek­tet vil gi SSB helt nye nett­si­der — ingen liten opp­ga­ve. Spe­si­elt inter­es­ser­te kan nå stu­de­re anbuds­do­ku­men­te­ne, som inne­hol­der mye infor­ma­sjon om stra­te­gi og ambi­sjo­ner. Den nye løs­nin­gen skal gjø­re det let­te­re for bru­ker­ne å fin­ne tal­le­ne de er ute etter, og de inter­ne ruti­ne­ne for pro­duk­sjon av sta­ti­stikk skal bli effek­ti­vi­sert og sik­re­re, opp­ly­ser Løv­bak.

SSB øns­ker også å se seg som en del av den inter­na­sjo­na­le tren­den mot fri­gi­vel­se av mer offent­li­ge data. USA og Stor­bri­tan­nia blir ofte nevnt; Løv­bak nev­ner også Neder­land.

— Tren­den er helt i tråd med det vi selv øns­ker. Det er helt klart mål­set­tin­gen for oss at sta­ti­stik­ken skal gjø­res til­gjen­ge­lig og så lett anvend­bar som mulig, sier han.

Tall­ma­te­ria­let SSB rår over ser over­vel­den­de ut for et utrent øye, men byrå­et for­val­ter atskil­lig mer enn det som er til­gjen­ge­lig for folk flest i Sta­ti­stikk­ban­ken og SSBs uli­ke pub­li­ka­sjo­ner (se over­sikt). Teo­re­tisk kun­ne man fått mye mer fin­kor­net inn­de­ling av data­ene, noe som vil­le gitt opp­finn­som­me utvik­le­re mulig­he­ten til å lage nye tje­nes­ter og sam­men­stil­lin­ger med SSB-tal­le­ne som basis. Men stren­ge reg­ler for behand­ling av per­son­opp­lys­nin­ger for­hind­rer det­te.

— Vi fri­gir alle­re­de i dag all rele­vant sta­ti­stikk på ssb.no, men øns­ker å øke til­gjen­ge­lig­he­ten ytter­li­ge­re. Utover det­te må vi ta høy­de for lovens krav om kon­fi­den­sia­li­tet, og det gjør at vi ikke kan fri­gi enkelt­opp­lys­nin­ger, sier Løv­bak.

Blant annet er man opp­tatt av faren for at til­syne­la­ten­de uskyl­di­ge opp­lys­nin­ger i én tabell kan kob­les sam­men med et annet data­sett, og så har man plut­se­lig et omfat­ten­de data­ma­te­ria­le om enkelt­per­soner ute i offent­lig­he­ten. And­re årsa­ker til å være til­bake­hol­den er at tal­le­ne kan være usik­re, kan­skje resul­tat av et pilot­pro­sjekt. Det tar tid å byg­ge opp god sta­ti­stikk.

— Et eget utvalg tar stil­ling til om noe er kon­fi­den­si­elt eller ikke. Målet er å fri­gi mest mulig, og det skal være gode grun­ner til å hol­de data til­ba­ke, sier Løv­bak.

Unn­tak gjø­res for forsk­nings­pro­sjek­ter, der data aviden­ti­fi­se­res og gjø­res til­gjen­ge­lig for fors­ke­re, regu­lert av kon­trak­ter.

Tren­den mot mer åpne data vil tro­lig også åpne en debatt om SSBs data­kil­der, muli­gens med et ster­ke­re press fra aktø­rer både i pri­vat og offent­lig sek­tor om å gjø­re mer av data­skat­te­ne gjen­bruk­ba­re. Det åpner for inter­es­san­te dis­ku­sjo­ner om hvor­dan aktø­re­ne på alle sider her skal navi­ge­re mel­lom hen­sy­ne­ne til per­son­vern, folke­opp­lys­ning og verdi­ska­ping. Den ritu­el­le skatte­liste­de­bat­ten kan få sel­skap.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

  1. Håper nye SSB gir til­gang til mer data enn det gam­le SSB gjor­de. Gam­le-SSB har hit­til kun repub­li­sert de tabel­le­ne som tid­li­ge­re ble tryk­ket på papir i pub­li­ka­sjo­ner som Sta­tis­tisk Årbok m.fl. De mest ver­di­ful­le av SSBs data er de som har for høyt detalj­nivå til at det har vært menings­fullt å papir­pub­li­se­re, men som hel­ler ikke er per­son­data beskyt­tet mot pub­li­se­ring av per­son­opp­lys­nings­lo­ven eller sta­ti­stikk­lo­ven.

  2. Også litt iro­nisk at SSBs anbuds­do­ku­ment om «til­gjen­ge­lig­het» er pub­li­sert i pro­prie­tært for­mat som fra 1.1.2010 er ulov­lig å bru­ke som enes­te doku­ment­for­mat på offent­li­ge nett­ste­der.

  3. […] på erfa­rin­ge­ne til de nors­ke virk­som­he­te­ne som har gjort et arbeid på fel­tet alle­re­de, som SFT, SSB og […]

til toppen