Statlig dataheder til yr.no

Går foran med å gjøre offentlige data tilgjengelig.

Mete­o­rol­o­gisk insti­tutt og NRKs samar­bei­d­spros­jekt yr.no er vin­neren av Fyr­lyk­t­prisen for 2009. Den deles ut av Statens datafo­rum til en virk­somhet som har “utmer­ket seg pos­i­tivt innen IT-området, som kan tjene som et for­bilde for andre.”

Av spe­siell inter­esse her: Juryen begrun­ner val­get blant annet med at yr.no går foran i arbei­det med å gjøre offentlige data tilgjengelig.

For noen dager siden ble Mete­o­rol­o­gisk insti­tutt kåret til den offentlige virk­somheten med best omdømme, så det er rene pris­drys­set over mete­o­rolo­gene om dagen.

Som jeg skrev om omdøm­meprisen — noe av det spen­nende er hva slags lær­dom­mer andre offentlige virk­somheter trekker av all yr-hed­eren: Å gjøre egne data tilgjen­gelig, eller å lage en super­pop­ulær nett-tjeneste?

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. YR har vel gjort begge del­er? Detal­jerte vær­varsel er fritt tilgjen­gelig (tidligere måtte man abon­nere for å få så mye detal­jer), og tjen­esten er svært bruk­er­vennlig utformet (intu­itive dia­gram­mer etc).

  2. Det jeg tenk­te på var a) å fri­gi selve data­grunnlaget, noe Mete­o­rol­o­gisk i hvert fall til dels har gjort. Og b) å lage sin egen net­tløs­ning. Mete­o­rol­o­gisk har jo da klart begge del­er. Jeg lur­er alt­så på om noen andre kom­mer til å gjøre både a) og b), eller om de fleste vil nøye seg med b) for­di det poten­sielt gir veldig god PR.

til toppen