Statlig dataheder til yr.no

Går foran med å gjøre offentlige data tilgjengelig.

Meteoro­lo­gisk insti­tutt og NRKs sam­ar­beids­pro­sjekt yr.no er vin­ne­ren av Fyr­lykt­pri­sen for 2009. Den deles ut av Sta­tens data­fo­rum til en virk­som­het som har «utmer­ket seg posi­tivt innen IT-områ­det, som kan tje­ne som et for­bil­de for and­re.»

Av spe­si­ell inter­es­se her: Jury­en begrun­ner val­get blant annet med at yr.no går foran i arbei­det med å gjø­re offent­li­ge data til­gjen­ge­lig.

For noen dager siden ble Meteoro­lo­gisk insti­tutt kåret til den offent­li­ge virk­som­he­ten med best omdøm­me, så det er rene pris­drys­set over meteoro­lo­ge­ne om dagen.

Som jeg skrev om omdøm­me­pri­sen — noe av det spen­nen­de er hva slags lær­dom­mer and­re offent­li­ge virk­som­he­ter trek­ker av all yr-hede­ren: Å gjø­re egne data til­gjen­ge­lig, eller å lage en super­po­pu­lær nett-tje­nes­te?

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. YR har vel gjort beg­ge deler? Detal­jer­te vær­var­sel er fritt til­gjen­ge­lig (tid­li­ge­re måt­te man abon­ne­re for å få så mye detal­jer), og tje­nes­ten er svært bru­ker­venn­lig utfor­met (intui­ti­ve dia­gram­mer etc).

  2. Det jeg tenk­te på var a) å fri­gi selve data­grunn­la­get, noe Meteoro­lo­gisk i hvert fall til dels har gjort. Og b) å lage sin egen nett­løs­ning. Meteoro­lo­gisk har jo da klart beg­ge deler. Jeg lurer alt­så på om noen and­re kom­mer til å gjø­re både a) og b), eller om de fles­te vil nøye seg med b) for­di det poten­si­elt gir vel­dig god PR.

til toppen