Altut.no, og hva som bremser det

To nye innlegg og to ferske initiativer i debatten om frigivelse av offentlige data.

Da vi tid­li­ge­re i høst begyn­te på arbei­det med kart­leg­ging av offent­lig sek­tors data­kil­der, støt­te vi raskt på stor inter­es­se. Jeg har snak­ket med fle­re fag­folk både i offent­lig og pri­vat sek­tor som leng­ter etter å kun­ne fri­gi og videre­bru­ke data i nye tje­nes­ter — og det gjel­der langt mer enn de mest omtal­te data­ene som Sta­tens kart­verk sit­ter på.

Den øken­de inter­es­sen for tema­et har jeg rap­por­tert om før her på blog­gen, men nå er det på tide med en ny run­de. Fire observasjoner:

  • Altut.no: Sver­re Andreas Lun­de-Dan­bolt går i et inn­legg i Aften­pos­ten inn for at vi «etter modell fra ame­ri­kans­ke data.gov» bur­de «opp­ret­te Altut.no, som kan koor­di­ne­re arbei­det med å pub­li­se­re offent­li­ge data.» Lun­de-Dan­bolt vil at «data­ene pub­li­se­res i stan­dar­di­ser­te, maskin­les­ba­re for­ma­ter», og at pri­va­te aktø­rer må «stå fritt til å bru­ke data­ene som de øns­ker, og øde­leg­gen­de vil­kår som hos Lov­data må fjer­nes.» Skri­ben­ten kri­ti­se­rer det han kal­ler «inn­heg­nings­men­ta­li­tet» i offent­lig sek­tor, og tar til orde for fri­gi­vel­se av man­ge typer data som det i dag er begrens­nin­ger på — blant annet ikke-aggre­ger­te data fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (se også en leng­re ver­sjon av inn­leg­get på skri­ben­tens blogg).
  • For­ven­te­de mot­fore­stil­lin­ger: Espen Ander­sen peker på tre mot­fore­stil­lin­ger mot fri­gi­vel­se av data som han antar er utbredt i offent­lig sek­tor: At bru­ker­ne ikke for­står data­ene, der­for er det ikke nød­ven­dig å pub­li­se­re dem; at data­ene har feil i seg og der­for ikke bør fri­gis; og til slutt at data­ene kan fri­gis, men bare i vår egen pub­li­se­rings­løs­ning på vårt eget nett­sted. Det er også inn­tryk­ket mitt så langt at dis­se hold­nin­ge­ne er godt repre­sen­tert, og de vil utvil­somt pre­ge debat­ten framover.
  • Offent­lig infra­struk­tur og søk: Det er nav­net på en gans­ke nyopp­ret­tet Ori­go-sone, som tar til orde for å «til­rette­leg­ge for inn­holds­de­ling og ‑for­ed­ling, slik at vi og and­re kan ska­pe nye tjenester.»
  • Datakilder.no: Enda et ini­tia­tiv for å kart­leg­ge offent­lig sek­tors data er datakilder.no. Opp­blomst­rin­gen av ini­tia­ti­ver er et klart tegn på at Lun­de-Dan­bolts «Altut.no», eller hva et slikt nett­sted skal kal­les, er en over­mo­den ide. Infor­ma­sjo­nen vi sam­ler inn og som leg­ges inn på datakilder.no og and­re ste­der, bør kun­ne spa­re tid for de som til slutt skal lage «Altut».

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Meget bra bloggpost.Tips: I det­te fore­dra­get til Hans Rosling for US Sta­te Depart­ment om utvik­lings­land og utvik­le­de land (som er glim­ren­de av man­ge and­re grun­ner også), er det etter ca 12 minut­ter en helt strå­len­de argu­men­ta­sjon for hvor­for offetn­li­ge data skal deles på net­tet og ikke sel­ges i bøker fra Ver­dens­ban­ken som noen få kjøper: 

    http://www.ted.com/talks/hans_rosling_at_state.html

  2. ..og ende­lig: Kart­ver­ket fri­gir kar­te­ne sine!
    http://nrkbeta.no/2009/11/12/kartverket-frigir-kartene-sine/

til toppen