Altut.no, og hva som bremser det

To nye innlegg og to ferske initiativer i debatten om frigivelse av offentlige data.

Da vi tidligere i høst beg­y­nte på arbei­det med kart­leg­ging av offentlig sek­tors datak­ilder, støtte vi raskt på stor inter­esse. Jeg har snakket med flere fag­folk både i offentlig og pri­vat sek­tor som lengter etter å kunne fri­gi og videre­bruke data i nye tjen­ester — og det gjelder langt mer enn de mest omtalte dataene som Statens kartverk sit­ter på.

Den økende inter­essen for temaet har jeg rap­portert om før her på bloggen, men nå er det på tide med en ny runde. Fire observasjoner:

  • Altut.no: Sverre Andreas Lunde-Dan­bolt går i et inn­legg i Aften­posten inn for at vi “etter mod­ell fra amerikanske data.gov” burde “opprette Altut.no, som kan koordinere arbei­det med å pub­lis­ere offentlige data.” Lunde-Dan­bolt vil at “dataene pub­lis­eres i stan­dard­is­erte, maskin­les­bare for­mater”, og at pri­vate aktør­er må “stå fritt til å bruke dataene som de ønsker, og øde­leggende vilkår som hos Lov­da­ta må fjernes.” Skriben­ten kri­tis­er­er det han kaller “innheg­n­ings­men­tal­itet” i offentlig sek­tor, og tar til orde for fri­givelse av mange typer data som det i dag er begren­sninger på — blant annet ikke-aggregerte data fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (se også en lengre ver­sjon av inn­legget på skriben­tens blogg).
  • For­vent­ede mot­forestill­inger: Espen Ander­sen peker på tre mot­forestill­inger mot fri­givelse av data som han antar er utbredt i offentlig sek­tor: At bruk­erne ikke forstår dataene, der­for er det ikke nød­vendig å pub­lis­ere dem; at dataene har feil i seg og der­for ikke bør frigis; og til slutt at dataene kan frigis, men bare i vår egen pub­lis­er­ingsløs­ning på vårt eget nettst­ed. Det er også inntrykket mitt så langt at disse hold­nin­gene er godt rep­re­sen­tert, og de vil utvil­somt prege debat­ten framover.
  • Offentlig infra­struk­tur og søk: Det er navnet på en ganske nyop­pret­tet Ori­go-sone, som tar til orde for å “tilret­te­legge for innholds­del­ing og ‑foredling, slik at vi og andre kan skape nye tjenester.”
  • Datakilder.no: Enda et ini­tia­tiv for å kart­legge offentlig sek­tors data er datakilder.no. Opp­blom­strin­gen av ini­tia­tiv­er er et klart tegn på at Lunde-Dan­bolts “Altut.no”, eller hva et slikt nettst­ed skal kalles, er en over­mod­en ide. Infor­masjo­nen vi sam­ler inn og som legges inn på datakilder.no og andre sted­er, bør kunne spare tid for de som til slutt skal lage “Altut”.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Meget bra bloggpost.Tips: I dette fore­draget til Hans Rosling for US State Depart­ment om utviklings­land og utviklede land (som er glim­rende av mange andre grun­ner også), er det etter ca 12 min­ut­ter en helt strålende argu­men­tasjon for hvor­for offetnlige data skal deles på net­tet og ikke selges i bøk­er fra Ver­dens­banken som noen få kjøper: 

    http://www.ted.com/talks/hans_rosling_at_state.html

  2. ..og endelig: Kartver­ket fri­gir kartene sine!
    http://nrkbeta.no/2009/11/12/kartverket-frigir-kartene-sine/

til toppen