Tid for prioriteringer

Å frigi offentlige data er det viktigste IT-politiske grepet for å styrke innovativ næringsvirksomhet.

Det er ikke jeg som hevder det, men en som har mer greie på temaet. På work­shopen Forny­ings- og admin­is­trasjons­de­parte­mentet (FAD) og Ori­go arrangerte sist ons­dag, var dette et av Håkon Wium Lies poenger. I løpet av 2010 må FAD definere stan­dard­lisenser for offentlige data som sikr­er gjen­bruk av dataene, lød utfor­drin­gen fra Operas teknologidi­rek­tør. Å kon­sen­trere seg om det juridiske er den beste pri­or­i­terin­gen FAD kan gjøre, mente han. 

Wium Lie så i prin­sip­pet bare to grun­ner til ikke å legge ut data: Hen­synet til per­son­ver­net og til rikets sikker­het. Og dette er jo uansett forhold som må vur­deres ved pub­lis­er­ing av offentlig informasjon.

Ori­go har pub­lis­ert pre­sen­tasjon­er og video fra alle innled­nin­gene, inklud­ert undertegnedes. 

Simon Dick­son fra Puff­box for­t­alte om sine erfaringer fra pros­jek­ter for den britiske reg­jerin­gen, og forsto raskt at prob­lem­still­in­gene vi diskuter­er i Norge lign­er veldig dem han er kjent med.

Work­shopen drei­de seg om mer enn offentlige data, men i spørsmål­srun­der og diskusjonene etter innled­nin­gene var det tydelig at vi hele tiden vender tilbake til det grunn­leggende: Fri­givelse av data, spe­sielt led­saget av API-er, er og blir en sen­tral forut­set­ning for inno­vasjon. Gledelig var det også at min egen favorittsak, fri­givelse av voter­ings­da­ta, ble nevnt av flere som et vik­tig og etter­lengtet tiltak.

Seminar og rapport

Flere ba om mer infor­masjon om vårt kart­leg­ging­spros­jekt og vårt plan­lagte sem­i­nar i Bergen 12. jan­u­ar. Der vil vi legge fram en rap­port om arbei­det, og vi har fått bekreftet deltakelse fra mange spen­nende innledere. Mer infor­masjon om tid, sted og påmeld­ing føl­ger snarest her på bloggen — sam­men med mate­ri­ale fra rapporten. 

For årsak­en til at dette refer­atet fra work­shopen har latt vente på seg, er blant annet at rap­porten må skrives. Men ist­e­den­for å ruge på mate­ri­alet, vil vi legge ut del­er av det — det som egn­er seg best — fortløpende på bloggen i tiden fram mot sem­i­naret (brud­dstykker kan også finnes i min pre­sen­tasjon fra work­shopen). Slik får vi også mulighet til å bake inn eventuelle tilbakemeldinger og korreksjoner.

Et PS: Takk til alle som har bidratt, og stadig bidrar, til å legge inn datak­ilder på vårt offentlig tilgjen­gelige Google-reg­n­eark. Det har vært mye god aktivitet der i det siste. Legg merke til at datak­ildene der også hentes automa­tisk inn i datakilder.no, Son­dre Bjel­lås’ ini­tia­tiv. Det er alt­så ingen konkur­ranse mel­lom de to over­sik­tene, tvert imot.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen