Tid for prioriteringer

Å frigi offentlige data er det viktigste IT-politiske grepet for å styrke innovativ næringsvirksomhet.

Det er ikke jeg som hev­der det, men en som har mer greie på tema­et. På work­sho­pen For­ny­ings- og admi­ni­stra­sjons­de­par­te­men­tet (FAD) og Ori­go arran­ger­te sist ons­dag, var det­te et av Håkon Wium Lies poen­ger. I løpet av 2010 må FAD defi­ne­re stan­dard­li­sen­ser for offent­li­ge data som sik­rer gjen­bruk av data­ene, lød utford­rin­gen fra Ope­ras tek­no­logi­di­rek­tør. Å kon­sen­tre­re seg om det juri­dis­ke er den bes­te prio­ri­te­rin­gen FAD kan gjø­re, men­te han.

Wium Lie så i prin­sip­pet bare to grun­ner til ikke å leg­ge ut data: Hen­sy­net til per­son­ver­net og til rikets sik­ker­het. Og det­te er jo uan­sett for­hold som må vur­de­res ved pub­li­se­ring av offent­lig infor­ma­sjon.

Ori­go har pub­li­sert pre­sen­ta­sjo­ner og video fra alle inn­led­nin­ge­ne, inklu­dert under­teg­ne­des.

Simon Dick­son fra Puffbox for­tal­te om sine erfa­rin­ger fra pro­sjek­ter for den bri­tis­ke regje­rin­gen, og for­sto raskt at pro­blem­stil­lin­ge­ne vi dis­ku­te­rer i Nor­ge lig­ner vel­dig dem han er kjent med.

Work­sho­pen drei­de seg om mer enn offent­li­ge data, men i spørs­måls­run­der og dis­ku­sjo­ne­ne etter inn­led­nin­ge­ne var det tyde­lig at vi hele tiden ven­der til­ba­ke til det grunn­leg­gen­de: Fri­gi­vel­se av data, spe­si­elt led­sa­get av API-er, er og blir en sen­tral for­ut­set­ning for inno­va­sjon. Gle­de­lig var det også at min egen favo­ritt­sak, fri­gi­vel­se av vote­rings­data, ble nevnt av fle­re som et vik­tig og etter­leng­tet til­tak.

Seminar og rapport

Fle­re ba om mer infor­ma­sjon om vårt kart­leg­gings­pro­sjekt og vårt plan­lag­te semi­nar i Ber­gen 12. janu­ar. Der vil vi leg­ge fram en rap­port om arbei­det, og vi har fått bekref­tet del­ta­kel­se fra man­ge spen­nen­de inn­le­de­re. Mer infor­ma­sjon om tid, sted og påmel­ding føl­ger sna­rest her på blog­gen — sam­men med mate­ria­le fra rap­por­ten.

For årsa­ken til at det­te refe­ra­tet fra work­sho­pen har latt ven­te på seg, er blant annet at rap­por­ten må skri­ves. Men iste­den­for å ruge på mate­ria­let, vil vi leg­ge ut deler av det — det som egner seg best — fort­lø­pen­de på blog­gen i tiden fram mot semi­na­ret (brudd­styk­ker kan også fin­nes i min pre­sen­ta­sjon fra work­sho­pen). Slik får vi også mulig­het til å bake inn even­tu­el­le til­bake­mel­din­ger og kor­rek­sjo­ner.

Et PS: Takk til alle som har bidratt, og sta­dig bidrar, til å leg­ge inn data­kil­der på vårt offent­lig til­gjen­ge­li­ge Goog­le-regne­ark. Det har vært mye god akti­vi­tet der i det sis­te. Legg mer­ke til at data­kil­de­ne der også hen­tes auto­ma­tisk inn i datakilder.no, Sond­re Bjel­l­ås’ ini­tia­tiv. Det er alt­så ingen kon­kur­ran­se mel­lom de to over­sik­te­ne, tvert imot.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen