Men hva stemte Kari Kommunepolitiker?

Enkel tilgang til informasjon om lokalpolitikeres stemmegivning burde være en selvfølge.

Det er en gjen­gan­ger: Etter hvert lokal­valg bekla­ges det at valg­del­ta­kel­sen er så lav. I kom­mu­ne- og fyl­kes­tings­val­get i 2007 stem­te 61,7 pro­sent. Det var rik­tig­nok bed­re enn bunn­året 2003, men like­vel lavt.

Hva kan gjø­res for å øke inter­es­sen for lokal­po­li­tik­ken? Til tross for alle stat­li­ge pålegg og øre­mer­kin­ger, er det fort­satt mye vik­tig som bestem­mes lokalt. Loka­le beslut­nin­ger påvir­ker oss på en ofte mer direk­te merk­bar måte enn de nasjo­na­le. Så hvor­for er det så vans­ke­lig å fin­ne ut hva de enkel­te folke­valg­te fak­tisk har stemt i uli­ke saker?

For nedadgående (ill: SSB)

For nedad­gå­en­de (ill: SSB)

Én grunn til laber inter­es­se kan alt­så rett og slett være at en skal ha godt med både res­sur­ser og tål­mo­dig­het for å ori­en­te­re seg i det lokal­po­li­tis­ke sys­te­met. Lokalt enga­sje­rer ofte enkelt­sa­ker mer enn par­ti­er, der­for er ikke nød­ven­dig­vis par­ti­enes lokal­lag førs­te stopp for den som vil ori­en­te­re seg grun­di­ge­re enn det de kan gjen­nom de loka­le medie­ne.

Det­te kan vi i dag gjø­re mye enk­le­re. Pro­sjek­te­ne They­Work­ForYou og Hvem Stem­mer Hvad viser hvor­dan. Det bri­tis­ke pro­sjek­tet er spe­si­elt fint, her kan den inter­es­ser­te se hele stem­me­giv­nings­his­to­ri­en til enkelt­re­pre­sen­tan­ter og abon­ne­re på nytt om dem.

Beg­ge dis­se eksemp­le­ne gir over­sikt over repre­sen­tan­ter på nasjo­nalt nivå, men hvor­for skal ikke det sam­me kun­ne gjø­res lokalt? For meg som vel­ger er det vik­tig å ha god infor­ma­sjon både om de løpen­de sake­ne kom­mune­sty­ret behand­ler (kan­skje jeg er berørt!) og for å kun­ne gjø­re meg opp en vel­over­veid mening om hvem jeg skal stem­me på ved nes­te valg. Hva kan være bed­re enn å under­sø­ke hva enkelt­re­pre­sen­tan­ter, og parti­grup­pe­ne sam­let, stem­mer i saker jeg bryr meg om?

Nå fin­nes det fak­tisk minst ett eksem­pel på det­te (jeg har ikke her kun­net gå gjen­nom alle kom­mu­ne­ne, og har nøyd meg med de fem størs­te bykom­mu­ne­ne). Kris­tian­sand kom­mu­ne har en søke­side som gir den inter­es­ser­te mulig­he­ten til å sjek­ke stem­me­giv­ning i enkelt­sa­ker. Langt fra per­fekt, men også vel­dig mye bed­re enn ingen­ting. Man kan set­te opp en lang ønske­lis­te for for­bed­rin­ger: Bru­ke­ren kan lage en side for en enkelt­re­pre­sen­tant via søket, men siden har ingen perm­a­nent nett­adres­se. Siden er ikke kob­let til annen infor­ma­sjon om poli­ti­ke­ren, og det er selv­sagt ikke mulig å abon­ne­re på nytt om repre­sen­tan­tens stem­me-atferd via e‑post eller RSS.

Slik stemmer Vidar Kleppe (skjermbilde).

Slik stem­mer Vidar Klep­pe (skjerm­bil­de).

Kris­tian­sand kan til­by den­ne infor­ma­sjo­nen for­di kom­mu­nen har et elekt­ro­nisk vote­rings­sys­tem. Alle poli­ti­ke­re i bystyre­sa­len er utstyrt med en data­ma­skin, og stem­mer via den­ne. Bysty­rets sek­re­ta­riat leg­ger ut resul­ta­te­ne dagen etter møtet. Sys­te­met var etter­spurt av både pub­li­kum og poli­ti­ke­re, for­tel­ler utvalgs­sek­re­tær Anne-Lise Holand Aabø.

Hver­ken i Oslo, Ber­gen, Trond­heim eller Stav­an­ger har jeg klart å fin­ne infor­ma­sjon om stem­me­giv­ning for­delt på den enkel­te repre­sen­tant (et lite for­be­hold: kom­mu­na­le nett­si­der er ikke all­tid like over­sikt­li­ge…).

En årsak til at få kom­mu­ner har slik infor­ma­sjon, er at det er høyst ulik prak­sis nett­opp i regist­re­rin­gen av stem­me­giv­ning.

— Det er ikke alle som regist­re­rer hvem som stem­te for hva, sier råd­gi­ver Tho­mas Sche­en i KS.

Hoved­re­ge­len er at alle møter i kom­mu­na­le folke­valg­te orga­ner skal gå for åpne dører. Møte­of­fent­lig­het er et vik­tig prin­sipp. Da vir­ker det lite til­freds­stil­len­de at resul­ta­te­ne av de åpne møte­ne stø­ver ned i pro­to­kol­ler. Sånn sett er de util­gjen­ge­li­ge vote­rings­da­ta­ene et per­fekt eksem­pel på poten­sia­let i å åpne offent­lig sek­tors data for videre­bruk.

Vote­rings­da­ta­ene bur­de enkelt og greit blitt gjort til­gjen­ge­lig for ned­las­ting, så vil­le det nok ikke vare len­ge før vi had­de både loka­le og nasjo­na­le «De arbei­der for deg»-tjenester i Nor­ge også. Vi hjel­per gjer­ne med bruks­an­vis­ning.

Årsa­ke­ne til lav del­ta­kel­se ved lokal­valg er selv­føl­ge­lig sam­men­sat­te. Ett til­tak ale­ne vil ikke snu tren­den, men den poli­tisk inter­es­ser­te bor­ger for­tje­ner et bed­re infor­ma­sjons­grunn­lag enn hun til­bys i dag.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

  1. Dram­mens Tiden­de var som førs­te nors­ke avis ute med en «De arbei­der for deg»-tjeneste som du etter­ly­ser i for­bin­del­se med val­get i år. Se: http://buskerudbenken.dt.no

    Den­ne tje­nes­ten vil nå videre­fø­res og utvi­des etter­hvert, med mulig­het for mye av det du her etter­ly­ser. Fle­re Edda-aviser kom­mer også til­by til­sva­ren­de «fyl­kes­ben­ker».

    Edda omtal­te pro­sjek­tet ved opp­start av beta-ver­sjo­nen:
    http://sandkasse.eddamedia.no/2009/08/25/buskerudbenken-databasetjeneste-i-beta/

  2. Hei, Erik. Takk for inn­spill, jeg er klar over Bus­ke­rud­ben­ken, et meget loven­de pro­sjekt (notert her før). Men også der mang­ler infor­ma­sjon om repre­sen­tan­te­nes vote­ring. Hva skal til for at Stor­tin­get skal kun­ne fri­gi dis­se data­ene?

  3. Også i Dan­mark mang­ler der et site, der dæk­ker de kom­mu­na­le poli­ti­ke­re. Et stort pro­blem er, at hver kom­mu­ne har deres eget sys­tem til offent­lig­gø­rel­se af data (og man­ge af dem mulig­gør slet ikke auto­ma­tisk behand­ling) — der­for skal data efter­be­hand­les på fors­kel­lig vis i hver kom­mu­ne, hvil­ket er et meget stort arbej­de. Et vig­tigt skridt hen imod øget gennem­sig­tig­hed vil der­for være en *fæl­les stan­dard* for hvor­dan lokalt afstem­nings­data skal offent­lig­gø­res (eks. et XML-ske­ma)…

til toppen