Britisk data.gov i gang

Britene lanserer offentlig dataportal i betaversjon, med 3.000 datasett.

Den sen­tra­le inn­gan­gen til data­kil­der i bri­tisk offent­lig sek­tor, data.gov.uk, er som ven­tet ute på nett i dag. I skri­ven­de stund er siden vel­dig treg — man­ge inne? –, men det ser loven­de ut. Frem­for alt er det fint at så man­ge som nær 3.000 data­sett er til­gjen­ge­lig ved lan­se­ring, som Read­Wri­teWeb note­rer.

Guar­di­an har et eks­tremt inter­es­sant refe­rat fra lan­se­rin­gen av data.gov.uk. Det er åpen­bart at dis­ku­sjo­ne­ne i stor grad er direk­te over­før­ba­re til nors­ke for­hold.

Det er også inter­es­sant at data.gov.uk fram­he­ver appli­ka­sjo­ner så tyde­lig. Det er jo tross alt intel­li­gent bruk av data­ene, ikke data­set­te­ne i seg selv, som skal ska­pe nyt­te for pub­li­kum.

Her er prin­sip­pe­ne team­et bak data.gov.uk sier de byg­ger på:

  • Wor­king with the web;
  • Kee­ping things simp­le: we aim to make the smal­lest pos­sib­le chan­ges that will make the web work bet­ter;
  • Wor­king with the grain: we are not look­ing to rebuild the world. We apprecia­te that some things take time; others can be done rela­tive­ly quick­ly. Eve­rything has it’s own time and pace;
  • Using open stan­dards, open source and open data: these are the core ele­ments of a modu­lar, sustai­nab­le sys­tem; and
  • Buil­ding com­mu­nities, and wor­king with and through them (both insi­de govern­ment and out­side).

En norsk data.gov er for øvrig en av anbe­fa­lin­ge­ne i rap­por­ten vi pub­li­ser­te om offent­li­ge data i Nor­ge sist uke.

OPPDATERING: Tim Ber­ners-Lee og Nigel Shad­bolt skri­ver i Guar­di­an om arbei­det med å set­te opp data.gov.uk:

It’s re-use of data in new — and often unex­pec­ted — ways that crea­tes both soci­al value and opport­u­nities for eco­no­mic growth. It’s not our job to say whe­re data might be use­ful; it’s our job to unleash it and allow busi­nes­ses and inde­pen­dent devel­opers to build inno­va­ti­ve ser­vices which they can then deli­ver to users. That’s the story of tech­no­lo­gy through the years — and the way the World Wide Web itself has grown over the last twen­ty years.

Mot slut­ten av artik­ke­len kom­mer de med noen bemerk­nin­ger som jeg tror er vik­ti­ge for de som etter hvert — for­hå­pent­lig — vil arbei­de med et til­sva­ren­de pro­sjekt i Nor­ge:

Today marks anot­her step along the path: making the «beta» of data.gov.uk avai­lab­le to eve­ryone, whether in the wider com­mu­ni­ty of inte­rest or one of our registe­red devel­opers. The very idea of a beta release is exci­ting – it is not lar­ge sca­le IT procure­ment – rat­her a plat­form built quick­ly using agi­le pro­ject mana­ge­ment to pro­vi­de a core capa­bi­li­ty that can be exten­ded easi­ly and at low cost. This is how most inno­va­ti­ve soft­ware is built in the age of the Web. What’s more data.gov.uk is not a big data­base itself. It’s more of a cata­lo­gue of the non-per­so­nal «pub­lic data» now being made avai­lab­le on the web­si­tes of indi­vi­du­al govern­ment depart­ments. But for the first time we have created a sing­le online place whe­re those look­ing for govern­ment data can go to find it, wit­hout having to know which depart­ment holds what and whe­re it is.

Se også data­por­ta­lens egen blogg, hvor de teg­ner og for­tel­ler mer om detal­je­ne.

Men hvor­dan klar­te Ber­ners-Lee og Shad­bolt å få offent­li­ge virk­som­he­ter til å sam­ar­bei­de om å åpne data­kil­der? Maga­si­net Pro­s­pect tar i sin nes­te utga­ve for seg det­te spørs­må­let, og her blir det anta­ke­lig nyt­ti­ge ting å lære, skal en tro for­hånds­re­kla­men.

BBC har inter­vju­et Ber­ners-Lee og Shad­bolt.

OPPDATERING II: The Guar­di­an har lan­sert sin egen søke­side der du kan lete etter data fra «hele ver­den» — det vil fore­lø­pig si Aust­ra­lia, New Zea­land, USA og Stor­bri­tan­nia, men fle­re er på vei. De har også laget en over­sikt over de ti bes­te visu­ali­se­rin­ge­ne og appli­ka­sjo­ne­ne basert på offent­lig sek­tors data.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen