Britisk data.gov i gang

Britene lanserer offentlig dataportal i betaversjon, med 3.000 datasett.

Den sen­trale inngan­gen til datak­ilder i britisk offentlig sek­tor, data.gov.uk, er som ven­tet ute på nett i dag. I skrivende stund er siden veldig treg — mange inne? –, men det ser lovende ut. Frem­for alt er det fint at så mange som nær 3.000 datasett er tilgjen­gelig ved lanser­ing, som Read­WriteWeb noterer.

Guardian har et ekstremt inter­es­sant refer­at fra lanserin­gen av data.gov.uk. Det er åpen­bart at diskusjonene i stor grad er direk­te over­før­bare til norske forhold.

Det er også inter­es­sant at data.gov.uk framhev­er app­likasjon­er så tydelig. Det er jo tross alt intel­li­gent bruk av dataene, ikke dataset­tene i seg selv, som skal skape nytte for publikum.

Her er prin­sip­pene teamet bak data.gov.uk sier de byg­ger på:

  • Work­ing with the web;
  • Keep­ing things sim­ple: we aim to make the small­est pos­si­ble changes that will make the web work better;
  • Work­ing with the grain: we are not look­ing to rebuild the world. We appre­ci­ate that some things take time; oth­ers can be done rel­a­tive­ly quick­ly. Every­thing has it’s own time and pace;
  • Using open stan­dards, open source and open data: these are the core ele­ments of a mod­u­lar, sus­tain­able sys­tem; and
  • Build­ing com­mu­ni­ties, and work­ing with and through them (both inside gov­ern­ment and outside).

En norsk data.gov er for øvrig en av anbe­falin­gene i rap­porten vi pub­lis­erte om offentlige data i Norge sist uke.

OPPDATERING: Tim Bern­ers-Lee og Nigel Shad­bolt skriv­er i Guardian om arbei­det med å sette opp data.gov.uk:

It’s re-use of data in new — and often unex­pect­ed — ways that cre­ates both social val­ue and oppor­tu­ni­ties for eco­nom­ic growth. It’s not our job to say where data might be use­ful; it’s our job to unleash it and allow busi­ness­es and inde­pen­dent devel­op­ers to build inno­v­a­tive ser­vices which they can then deliv­er to users. That’s the sto­ry of tech­nol­o­gy through the years — and the way the World Wide Web itself has grown over the last twen­ty years.

Mot slut­ten av artikke­len kom­mer de med noen bemerkninger som jeg tror er vik­tige for de som etter hvert — forhåpentlig — vil arbei­de med et tilsvarende pros­jekt i Norge:

Today marks anoth­er step along the path: mak­ing the “beta” of data.gov.uk avail­able to every­one, whether in the wider com­mu­ni­ty of inter­est or one of our reg­is­tered devel­op­ers. The very idea of a beta release is excit­ing – it is not large scale IT pro­cure­ment – rather a plat­form built quick­ly using agile project man­age­ment to pro­vide a core capa­bil­i­ty that can be extend­ed eas­i­ly and at low cost. This is how most inno­v­a­tive soft­ware is built in the age of the Web. What’s more data.gov.uk is not a big data­base itself. It’s more of a cat­a­logue of the non-per­son­al “pub­lic data” now being made avail­able on the web­sites of indi­vid­ual gov­ern­ment depart­ments. But for the first time we have cre­at­ed a sin­gle online place where those look­ing for gov­ern­ment data can go to find it, with­out hav­ing to know which depart­ment holds what and where it is.

Se også dat­a­por­tal­ens egen blogg, hvor de teg­n­er og forteller mer om detaljene.

Men hvor­dan klarte Bern­ers-Lee og Shad­bolt å få offentlige virk­somheter til å samar­bei­de om å åpne datak­ilder? Mag­a­sinet Prospect tar i sin neste utgave for seg dette spørsmålet, og her blir det antake­lig nyt­tige ting å lære, skal en tro forhånd­srekla­men.

BBC har inter­vjuet Bern­ers-Lee og Shadbolt.

OPPDATERING II: The Guardian har lansert sin egen søke­side der du kan lete etter data fra “hele ver­den” — det vil foreløpig si Aus­tralia, New Zealand, USA og Storbri­tan­nia, men flere er på vei. De har også laget en over­sikt over de ti beste visu­alis­erin­gene og app­likasjonene basert på offentlig sek­tors data.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen