Trump og media: naturlige motstandere og drømmepar

Til tross for den forgiftede atmosfæren mellom Trump og media, eksisterer det en grunnleggende tiltrekning mellom de to. Media er en ideell skyteskive for populisten Trump, som i tur er en drøm for enhver nyhetsprodusent.

Pres­i­dent Trump kaller media «oppo­sisjon­spar­ti­et» og «folkets fiende», og CNN-reporter Jim Acos­ta tvit­ret nylig at han nå fryk­ter vold. I som­mer dekket han Trumps folkemøte i Flori­da mens opphissede Trump-fans ropte «CNN sug­er» og «sviker» til ham (Busi­ness Insid­er 2018). Men forhold­et mel­lom Trump og nyhets­me­dia (heretter «media») er sam­men­satt – de er både naturlige mot­standere og veldig verdi­fulle for hverandre.

«It’s complicated»

Face­books kjente sta­tus for et kom­plis­ert forhold er dekkende for Don­ald Trump og media. De er både pos­i­tive og neg­a­tive for hveran­dre. For enhver pres­i­dentspire er det å ha et kjent navn – et image i vel­gernes øyne – alfa og omega. Gjen­nom nesten 40 år i New Yorks tabloid­presse og som real­i­ty-stjerne job­bet Trump seg inn i den amerikanske folkep­syken som en gates­mart og suk­sess­rik sjef som vet å levere varene. Som Trump sa i et inter­vju med Play­boy i 1990: «Showet er Trump, og det er utsol­gt over alt» (CNN 2018).

Da han 25 år senere stilte som pres­i­den­tkan­di­dat, ble media nyt­tig på enda en måte: som poli­tisk fiende.

Media i det populistiske fiendebildet

Trump er pop­ulist. Cas Mud­de (2007) definer­er pop­ulisme som en ide­olo­gi der sam­fun­net deles inn i to grup­per: det rene folket og den kor­rupte eliten, som media er en del av. Folk flest er i hen­hold til dette per­spek­tivet hard­tar­bei­dende og skikke­lige, men de ignor­eres og utnyttes av selvopp­tat­te og moral­sk for­falne eliter.

Trumps utfall mot media er alt­så i god pop­ulis­tisk ånd, og en garan­tert pub­likumshit. Han hek­tet seg på en lang tradis­jon for pop­ulisme i amerikan­sk poli­tisk kul­tur, som går via blant andre Sarah Palin, Huey Long, William Jen­nings Bryan helt tilbake til pres­i­dent Andrew Jack­son (som for øvrig er Trumps for­bilde – et bilde av ham henger nå på Det ovale kon­tor). Han utnyt­tet en allerede veldig lav tillit til media. En Gallup-måling i 2016 viste at folks tillit til media i USA var på sitt laveste på flere tiår, spe­sielt blant repub­likanere (Gallup 2016). En må tilbake til Wal­ter Cronkite-æraen i amerikan­sk nyhets­dekn­ing for å finne høy tillit til det media rap­porter­er. Trump-vel­gerne så dermed media som en del av det etab­lisse­mentet de gjorde opprør mot i 2016.

Forhold­et mel­lom Trump og nyhets­me­dia er sam­men­satt – de er både naturlige mot­standere og veldig verdi­fulle for hveran­dre, men­er artikkelforfatter.

Media i veien for Trump 

Sam­tidig frus­tr­erer media Trump og alle amerikanske pres­i­den­ter, som vil ha sitt ver­dens­bilde og sin ver­sjon av det som skjer servert til vel­gerne. Kennedy, Nixon, Rea­gan, Clin­ton, Bush Jr. og Oba­ma klaget også over neg­a­tiv mediedekning.

Den stadi­ge kjek­lin­gen mel­lom pres­i­dent Trump og Jim Acos­ta er som et ekko fra kon­frontasjonene mel­lom ABC News-jour­nal­ist Sam Don­ald­son og pres­i­dent Rea­gan. Etter ett år mente Bill Clin­ton at ingen pres­i­dent hadde fått så mye kri­tisk dekn­ing som ham, og sa i 1996 at han hadde lyst til å slå til The New York Times-kom­men­ta­tor William Safire (Rolling Stone 1993; The New York Times 1996). Oba­ma hevdet Fox News hadde dedik­ert seg til å angripe hans admin­is­trasjon (The Wash­ing­ton Post 2009).

Forskn­ing vis­er imi­dler­tid at medias dekn­ing av alle pres­i­den­ter, og trolig Trump spe­sielt, er overveiende neg­a­tiv i tonen (Pat­ter­son 2017; CNBC 2017). Media skal holde top­poli­tik­erne ans­varlig, og ram­mer inn nyhetene med egne temaer og vin­klinger (se f.eks. Chong og Druck­man 2007). Neg­a­tive sak­er har større nyhetsver­di enn glad­sak­er, dels for­di leserne fore­trekker dem (Trus­sler og Soro­ka 2014). Dragn­ing mot kon­flikt, øns­ket om å holde pub­likum inter­essert og vrid­ning i hva som rap­porteres som følge av jour­nal­is­tiske pri­or­i­teringer og men­neske­lige feil (Ent­mann 2007), skaper en naturlig spen­ning mel­lom media og enhver president.

Trumps mange og vel­doku­menterte usannheter/løgner/villedende uttalelser er en rød klut for media hvis ide­al er å rap­portere fak­ta. Mange pres­i­den­ter har løyet for folket og media (Pfiffn­er 1999), men Trumps kom­bin­erte usannheter/løgner/villedende uttalelser er trolig his­torisk i antallet. Han slåss også med media og andre mot­standere mer direk­te og aggres­sivt i det offentlige, mens tidligere pres­i­den­ter gjerne har gjort det mer i det stille, som Nixon, og sub­tilt. For eksem­pel prøvde Rea­gan og Bush Jr. å nå direk­te ut til folket via pre­sump­tivt mer vennlig innstilt lokal­me­dia heller enn mer kri­tiske nasjonale medi­er (Pat­ter­son 2017).

Kort sagt bry­ter Trump både i innhold og stil medias normer. Der­for har ikke forhold­et mel­lom media og en pres­i­dent vært så anspent siden Richard Nixons tid – Nixon kalte også pressen for folkets fiende.

«Kanskje ikke bra for Amerika, men pokker så bra for CBS»

Slik opp­sum­merte sje­fen for den riks­dekkende amerikanske TV-kanalen CBS, Les Moonves, Trumps pres­i­den­tkan­di­datur i feb­ru­ar 2016 (Politi­co 2016). For nyhet­spro­dusen­ter som er like besatt av seer­tall og klikk som Trump selv, har Trump vært en gull­gruve. Leser-/seer­tal­lene til The New York Times, Wash­ing­ton Post, CNN, Fox News, MSNBC og Politi­co har alle gått opp under Trump (CNBC 2018).

Årsak­en er enkel: pop­ulisme har høy nyhetsver­di (Ess­er m.fl. 2017). Karis­ma­tiske Trump tok opp tema som engas­jer­er, først og fremst innvan­dring, med oppild­nende retorikk. Han snakker i twit­ter-meldinger, per­son­lig­gjør alle kon­flik­ter, fokuser­er på det neg­a­tive, drama­tis­er­er og foren­kler. Trump er glad­kon­tro­ver­siell – han er helt kom­fort­a­bel med å være kon­tro­ver­siell og polaris­erende. Trump pass­er kort sagt per­fekt inn i tren­den mot et svakere skille mel­lom nyheter og under­hold­ning (Zeliz­er 2018). Med sin kjendis­sta­tus og høye under­hold­ningsver­di trakk han media til seg som en magnet.

Disse kvalitetene kom­biner­er han nå med å være ver­dens mek­tig­ste per­son og, som enhver pres­i­dent, den vik­tig­ste enkeltak­tøren i amerikan­sk politikk.

For mye av det gode

Selv om Trump match­er medias pro­duk­sjon­slogikk, blir det sam­tidig for mye av det gode, også for media. Når Trump kaller media «folkets fiende», truer med å frata NBC kringkast­ingsret­tigheter, videretvit­r­er en manip­ulert video av seg selv som slår en mann med CNN-logo som hode og jour­nal­is­ter føler seg utrygge på folkemøtene hans, er det noe annet enn pres­i­dentenes sed­van­lige kri­tikk av media. Trump-kri­tiske medi­er ser alt dette som angrep på presse­fri­heten, kjent fra autoritære regimer, ikke USA. Sist uke bruk­te over 350 amerikanske avis­er led­er­ar­tikke­len til å forsvare en fri presse og pro­testere mot Trumps stem­pling av media som fiende av folket (CJR 2018).

Amerikan­sk media har vel å merke sterk lovbeskyt­telse gjen­nom første grunnlovstil­legg og en stor plat­tform (seg selv) å forsvare seg fra. Å true og skremme med rettslige grep og søksmål er også typisk for Trump – en måte han alltid har rea­gert mot mot­standere og fien­der på (USA Today rap­porterte i 2016 at Trump har vært involvert i minst 3500 søksmål de siste 30 årene). Likev­el kan Trumps angrep under­grave medias legit­imitet og føre til ytterligere mist­il­lit til media.

Trumps forhold til media vil for­bli en såpe­opera. Mediedeknin­gen av Trump er neg­a­tiv, men ikke nød­vendigvis skadelig for ham. Og kan­skje ler Les Moonves hele veien til banken – men det er trist om han må se seg over skul­deren på veien.

Litteratur

Busi­ness Insid­er (2018). ‘‘Trai­tor!’: CNN reporter Jim Acos­ta heck­led by ‘CNN sucks!’ chants at Trump ral­ly’.

Chong, D., og Druck­man, J. N. (2007). ‘Fram­ing The­o­ry’. Annu­al Review of Polit­i­cal Sci­ence, 10: 103–126.

CJR (2018): A unit­ed front in defense of the press.

CNBC (2017). ‘Trump press cov­er­age ‘sets new stan­dard’ for neg­a­tiv­i­ty: Study’.

CNBC (2018). ‘Trump’s ‘fake news’ fight has helped media rat­ings and readership’.

CNN (2018). ‘This 1990 Don­ald Trump quote in Play­boy mag­a­zine explains today perfectly’.

Ent­mann, R. M. (2007). ‘Fram­ing Bias: Media in the Dis­tri­b­u­tion of Pow­er’. Jour­nal of Com­mu­ni­ca­tion, 57: 163–173.

Ess­er, F., Stepin­s­ka, A., og Hop­mann, D. N. (2017). ‘Pop­ulism and the Media. Cross-Nation­al Find­ings and Per­spec­tives. Pop­ulist Polit­i­cal Com­mu­ni­ca­tion in Europe’, i Pop­ulism and the Media. Cross-Nation­al Find­ings and Per­spec­tives. Pop­ulist Polit­i­cal Com­mu­ni­ca­tion in Europe, red. T. Aal­berg, F. Ess­er, C. Reine­mann, J. Stöm­back og C. De Vreese. Lon­don, Rout­ledge: 365–381.

Gallup (2016). ‘Amer­i­cans’ Trust in Mass Media Sinks to New Low’.

Mud­de, C. (2007). Pop­ulist Rad­i­cal Right Par­ties in Europe. Cam­bridge: Cam­bridge Uni­ver­si­ty Press.

Pat­ter­son, T. (2017). ‘News Cov­er­age of Don­ald Trump’s First 100 Days’.

Politi­co (2016). ‘Les Moonves: Trump’s run is ‘damn good for CBS’’.

Pfiffn­er (1999). ‘Pres­i­den­tial Lies’. Pres­i­den­tial Stud­ies Quar­ter­ly, 29 (4): 903–917.

Rolling Stone (1993). ‘Bill Clin­ton: The Rolling Stone Interview’.

The New York Times (1996). ‘White House Says Pres­i­dent Would Like to Punch Safire’.

The Wash­ing­ton Post (2009). ‘Oba­ma’s Lat­est Miniseries’. 

Trus­sler, M., og Soro­ka. S. (2014) ‘Con­sumer Demand for Cyn­i­cal and Neg­a­tive News Frames’. The Inter­na­tion­al Jour­nal of Press/Politics, 19 (3): 360–379.

USA Today (2017). ‘Exclu­sive: Trump’s 3,500 law­suits unprece­dent­ed for a pres­i­den­tial nominee’. 

Zeliz­er, B. (2018). Why Jour­nal­ism in the Age of Trump Shouldn’t Sur­prise Us’, i Trump and the Media, red. P. J. Boczkows­ki og Z. Papacharis­si. Mass­a­chu­setts: MIT Press: 9–16.

TEMA

D

onald T
rump

22 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen