NRKs neste trekk

NRK og sitatretten -- første replikk fra NRK.

Leif Ove Lar­sen og Tor­geir Uberg Nær­land fra Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap i Ber­gen har skre­vet et debatt­inn­legg om NRK og sitat­ret­ten i Dagens Nærings­liv 8. janu­ar d.å.

Med utgangs­punkt i den ver­se­ren­de retts­sa­ken mel­lom skue­spil­le­ren Gørild Mau­seth og NRK, kom­men­te­res sitat­ret­ten, NRK og for­valt­nin­gen av vårt pro­gram­ar­kiv. Inn­leg­get avslut­tes med føl­gen­de spørs­mål «Hva blir nes­te trekk, NRK?» 

Jeg vil besva­re spørs­må­let med å angi, ikke bare ett, men tre trekk. 

  • For det førs­te vil vi pro­se­de­re vår sak for Høy­este­rett i mars måned — og ikke for medie­ne nå i janu­ar. Like­vel er det grunn til å kom­men­te­re Lar­sen og Nær­lands pos­tu­la­ter om sitat­ret­ten og NRKs for­hold til denne. 

I ingres­sen omta­les NRK som «for­kjem­per for en mer libe­ral ånds­verk­lov». En mer libe­ral lov enn hva? Enn gjel­den­de rett? For­mu­le­rin­gen føl­ges opp med ytter­li­ge­re utsagn som bl.a. «Hvis også Høy­este­rett gir NRK med­hold i saken, inne­bæ­rer det en svek­kel­se av ene­ret­ten É». En svek­kel­se i for­hold til hva? Og vide­re; «NRK gjør seg til tals­mann for en vid tolk­ning av sitat­ret­ten.» Vid? 

Dis­se utsag­ne­ne kan alle gi inn­trykk av at NRK både gene­relt og i den ver­se­ren­de retts­sa­ken kjem­per for en end­ring av retts­til­stan­den. Det er natur­lig­vis ikke rik­tig. NRK for­hol­der seg dag­lig til ånds­verk­lo­vens reg­ler om sitat­rett, og vi mener vår for­tolk­ning og prak­ti­se­ring av sitat­ret­ten er i sam­svar med gjel­den­de rett. Der­som lag­manns­ret­tens dom blir stå­en­de etter Høy­este­retts behand­ling, er det såle­des ikke som resul­tat av en mer libe­ral ånds­verk­lov, en svek­kel­se av ene­ret­ten eller en vid tolk­ning. Det er kort og godt for­di loven og sitat­ret­ten er slik å for­stå i norsk rett. 

Nær­land har for øvrig også selv uttalt at sitat­ret­ten åpner for bruk av utdrag i stør­re grad enn det som prak­ti­se­res i enkel­te pro­duk­sjons­mil­jø­er. I bran­sje­bla­det Rush­print site­res han slik 23. okto­ber 2008: «Det har opp­stått et mis­for­hold mel­lom juss og prak­sis på fel­tet, og dagens prak­sis kom­mer i all hoved­sak ret­tig­hets­ha­ver­ne til gode på bekost­ning av doku­men­tar­film­ska­pe­re, sier Nær­land, som leg­ger til at økt kjenn­skap til Ånds­verk­lo­ven had­de vært et gode for folk i dokumentarfilmfeltet.» 

  • Vårt and­re trekk er å gjø­re mest mulig av NRKs pro­gram­ar­kiv til­gjen­ge­lig på våre nett­si­der. I tråd med vårt all­menn­kring­kas­ter­opp­drag og til bes­te for all­menn­he­ten. I dis­se dager for­hand­ler vi der­for med ret­tig­hets­ha­ver­ne for å kun­ne til­gjenge­lig­gjø­re NRKs radio- og fjern­syns­pro­gram­mer fra før 1. janu­ar 1997. En slik sam­let kla­re­ring vil være basert på avtale­li­sens­be­stem­mel­sen i ånds­verk­lo­ven ¤ 32, og vil føl­ge­lig bare kun­ne omfat­te NRKs egen bruk. Om and­re aktø­rer øns­ker å bru­ke mate­ria­let, må det kla­re­res sær­skilt. Vårt til­bud vil imid­ler­tid let­te deres til­gang til selv å gjø­re seg kjent med sto­re deler av arkivet. 
  • NRKs tred­je trekk er ikke nytt, men inne­bæ­rer en tyde­lig­gjø­ring av vår hold­ning til tredje­par­ters bruk av vårt arkiv­ma­te­ria­le. Tyde­lig­gjø­rin­gen gjel­der to punk­ter: Ret­ten til å site­re fra NRKs mate­ria­le, og til­gan­gen til arkiv­ma­te­ria­le på annet grunnlag. 

Jeg er glad for at man site­rer min kol­le­ga Jon Wes­sel-Aas’ utta­lel­se om at «res­ten av ver­den også har sitat­rett over­for NRK». Den­ne grunn­hold­ning bekref­tet jeg selv som vit­ne over­for lag­manns­ret­ten. Det er der­for ikke rik­tig når man utta­ler at «NRKs libe­ra­le hold­ning til sitat­rett strek­ker seg imid­ler­tid ikke like langt når and­re øns­ker å site­re fra NRK-pro­du­sert mate­ria­le», eller at doku­men­tar­film­ska­pe­res «påbe­ro­pel­se av sitat­ret­ten, slik NRK selv har gjort med utdra­get fra «Brent av Frost», blir avvist». Selv­sagt gjel­der de sam­me reg­ler over­for NRKs mate­ria­le, som over­for and­res ånds­verk. NRK har da hel­ler ald­ri retts­lig for­fulgt noen part som har sitert fra våre produksjoner. 

Lar­sen og Nær­land er sær­skilt opp­tatt av doku­men­tar­film­ska­per­ne. Det er pris­ver­dig. Men det kan synes som om de mener film­ska­per­ne bør ha en utvi­det adgang til bruk av NRKs arki­ver — en rett ut over det som føl­ger av sitat­ret­ten. Det er problematisk. 

NRK er åpen for at arkiv­ma­te­ria­let skal kun­ne tje­ne som kilde­grunn­lag og bru­kes av and­re aktø­rer. Slik bruk vil imid­ler­tid kre­ve sær­skilt avta­le både i for­hold til NRK og til eks­ter­ne ret­tig­hets­ha­ve­re til pro­gram­me­ne. I den utstrek­ning eks­ter­ne pro­du­sen­ter øns­ker å bru­ke utdrag fra NRKs arkiv­ma­te­ria­le i ny kom­mer­si­ell sam­men­heng, til­byr NRK det­te til mar­keds­mes­si­ge priser. 

La meg her til­føye at inn­tek­te­ne fra NRKs kom­mer­si­el­le akti­vi­te­ter kana­li­se­res til­ba­ke til ny pro­gram­ska­ping — og til eks­ter­ne ret­tig­hets­ha­ve­re, som skue­spil­le­re, kom­po­nis­ter m.fl. For NRKs ved­kom­men­de blir de kom­mer­si­el­le inn­tek­te­ne hen­syn­tatt ved fast­set­tel­se av kring­kas­tings­av­gif­ten hvert år. Også på den måte kom­mer inn­tek­te­ne lisens­be­ta­ler­ne til gode. 

Det utta­les at kost­na­der til arkiv­ma­te­ria­le opp­fat­tes som uri­me­lig høye av film­ska­per­ne, og pri­se­ne på musikk­ret­tig­he­ter angis sær­skilt. For ordens skyld; ret­tig­he­te­ne til musikk­bruk fast­set­tes og avta­les med helt and­re aktø­rer enn NRK. Men vil­kå­re­ne for NRKs arkiv­klipp, fast­set­ter vi selv. Salg av arkiv­klipp til eks­ter­ne pro­fe­sjo­nel­le aktø­rer er retts­lig å anse som kom­mer­si­ell akti­vi­tet for NRK. Det føl­ger så vel av stats­støtte­reg­le­ne som av kon­kur­ranse­ret­ten at NRKs kom­mer­si­el­le til­bud av varer og tje­nes­ter ikke skal under­by pri­se­ne i mar­ke­det for øvrig. Lov­mes­si­ge sita­ter er der­imot vederlagsfrie. 

Lar­sen og Nær­land frem­he­ver sitat­ret­tens og ytrings­fri­he­tens betyd­ning. Vi gir vår ful­le til­slut­ning til den­ne grunn­hold­nin­gen. Imid­ler­tid kan vi ikke se at hold­nin­gen er i strid med vår inter­es­se som arkiv- og opp­havs­ret­tig­hets­inne­ha­ver. Det er et trekk ved NRK vi ikke kjen­ner oss igjen i.

Artik­ke­len ble først pub­li­sert i Dagens Nærings­liv 8. janu­ar 2010.

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen