NRKs neste trekk

NRK og sitatretten -- første replikk fra NRK.

Leif Ove Larsen og Torgeir Uberg Nær­land fra Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap i Bergen har skrevet et debat­tinn­legg om NRK og sita­tret­ten i Dagens Næringsliv 8. jan­u­ar d.å.

Med utgangspunkt i den verserende rettssak­en mel­lom skue­spilleren Gørild Mauseth og NRK, kom­menteres sita­tret­ten, NRK og for­valt­nin­gen av vårt pro­gra­markiv. Inn­legget avs­luttes med føl­gende spørsmål “Hva blir neste trekk, NRK?” 

Jeg vil besvare spørsmålet med å angi, ikke bare ett, men tre trekk. 

  • For det første vil vi prosedere vår sak for Høyesterett i mars måned — og ikke for medi­ene nå i jan­u­ar. Likev­el er det grunn til å kom­mentere Larsen og Nær­lands pos­tu­later om sita­tret­ten og NRKs forhold til denne. 

I ingressen omtales NRK som “fork­jem­per for en mer lib­er­al åndsverklov”. En mer lib­er­al lov enn hva? Enn gjeldende rett? For­mu­lerin­gen følges opp med ytterligere utsagn som bl.a. “Hvis også Høyesterett gir NRK med­hold i sak­en, innebær­er det en svekkelse av eneretten É”. En svekkelse i forhold til hva? Og videre; “NRK gjør seg til tals­mann for en vid tolkn­ing av sita­tret­ten.” Vid? 

Disse utsagnene kan alle gi inntrykk av at NRK både generelt og i den verserende rettssak­en kjem­per for en endring av rettstil­standen. Det er naturligvis ikke rik­tig. NRK forhold­er seg daglig til åndsverklovens regler om sita­trett, og vi men­er vår for­tolkn­ing og prak­tis­er­ing av sita­tret­ten er i samsvar med gjeldende rett. Der­som lag­mannsret­tens dom blir stående etter Høyesteretts behan­dling, er det således ikke som resul­tat av en mer lib­er­al åndsverklov, en svekkelse av eneretten eller en vid tolkn­ing. Det er kort og godt for­di loven og sita­tret­ten er slik å forstå i norsk rett. 

Nær­land har for øvrig også selv uttalt at sita­tret­ten åpn­er for bruk av utdrag i større grad enn det som prak­tis­eres i enkelte pro­duk­sjon­s­miljøer. I bran­sje­bladet Rush­print siteres han slik 23. okto­ber 2008: “Det har opp­stått et mis­forhold mel­lom juss og prak­sis på fel­tet, og dagens prak­sis kom­mer i all hov­ed­sak ret­tighet­shav­erne til gode på bekost­ning av doku­men­tarfilm­skapere, sier Nær­land, som leg­ger til at økt kjennskap til Åndsverkloven hadde vært et gode for folk i dokumentarfilmfeltet.” 

  • Vårt andre trekk er å gjøre mest mulig av NRKs pro­gra­markiv tilgjen­gelig på våre nettsider. I tråd med vårt all­mennkringkas­terop­p­drag og til beste for all­mennheten. I disse dager forhan­dler vi der­for med ret­tighet­shav­erne for å kunne tilgjen­gelig­gjøre NRKs radio- og fjern­syn­spro­gram­mer fra før 1. jan­u­ar 1997. En slik sam­let klarering vil være basert på avtalelisens­bestem­melsen i åndsverkloven ¤ 32, og vil føl­gelig bare kunne omfat­te NRKs egen bruk. Om andre aktør­er ønsker å bruke mate­ri­alet, må det klar­eres særskilt. Vårt tilbud vil imi­dler­tid lette deres til­gang til selv å gjøre seg kjent med store del­er av arkivet. 
  • NRKs tred­je trekk er ikke nytt, men innebær­er en tydelig­gjøring av vår hold­ning til tred­jeparters bruk av vårt arkiv­ma­te­ri­ale. Tydelig­gjørin­gen gjelder to punk­ter: Ret­ten til å sitere fra NRKs mate­ri­ale, og til­gan­gen til arkiv­ma­te­ri­ale på annet grunnlag. 

Jeg er glad for at man siter­er min kol­le­ga Jon Wes­sel-Aas’ uttalelse om at “resten av ver­den også har sita­trett over­for NRK”. Denne grunnhold­ning bekreftet jeg selv som vitne over­for lag­mannsret­ten. Det er der­for ikke rik­tig når man uttaler at “NRKs lib­erale hold­ning til sita­trett strekker seg imi­dler­tid ikke like langt når andre ønsker å sitere fra NRK-pro­dusert mate­ri­ale”, eller at doku­men­tarfilm­skaperes “påbero­pelse av sita­tret­ten, slik NRK selv har gjort med utdraget fra “Brent av Frost”, blir avvist”. Selvsagt gjelder de samme regler over­for NRKs mate­ri­ale, som over­for andres åndsverk. NRK har da heller aldri rettslig for­ful­gt noen part som har sitert fra våre produksjoner. 

Larsen og Nær­land er særskilt opp­tatt av doku­men­tarfilm­skaperne. Det er prisverdig. Men det kan synes som om de men­er film­skaperne bør ha en utvidet adgang til bruk av NRKs arkiv­er — en rett ut over det som føl­ger av sita­tret­ten. Det er problematisk. 

NRK er åpen for at arkiv­ma­te­ri­alet skal kunne tjene som kilde­grunnlag og brukes av andre aktør­er. Slik bruk vil imi­dler­tid kreve særskilt avtale både i forhold til NRK og til eksterne ret­tighet­sha­vere til pro­grammene. I den utstrekn­ing eksterne pro­dusen­ter ønsker å bruke utdrag fra NRKs arkiv­ma­te­ri­ale i ny kom­mer­siell sam­men­heng, tilbyr NRK dette til markedsmes­sige priser. 

La meg her til­føye at inntek­tene fra NRKs kom­mer­sielle aktiviteter kanalis­eres tilbake til ny pro­gram­skap­ing — og til eksterne ret­tighet­sha­vere, som skue­spillere, kom­pon­is­ter m.fl. For NRKs ved­k­om­mende blir de kom­mer­sielle inntek­tene hen­syn­tatt ved fast­set­telse av kringkast­ingsavgiften hvert år. Også på den måte kom­mer inntek­tene lisens­be­talerne til gode. 

Det uttales at kost­nad­er til arkiv­ma­te­ri­ale opp­fattes som urimelig høye av film­skaperne, og prisene på musikkret­tigheter angis særskilt. For ordens skyld; ret­tighetene til musikkbruk fast­settes og avtales med helt andre aktør­er enn NRK. Men vilkårene for NRKs arkivk­lipp, fast­set­ter vi selv. Salg av arkivk­lipp til eksterne pro­fesjonelle aktør­er er rettslig å anse som kom­mer­siell aktivitet for NRK. Det føl­ger så vel av statsstøt­tere­g­lene som av konkur­ranseretten at NRKs kom­mer­sielle tilbud av var­er og tjen­ester ikke skal under­by prisene i markedet for øvrig. Lovmes­sige sitater er der­i­mot vederlagsfrie. 

Larsen og Nær­land fremhev­er sita­tret­tens og ytrings­fri­hetens betyd­ning. Vi gir vår fulle tilslut­ning til denne grunnhold­nin­gen. Imi­dler­tid kan vi ikke se at hold­nin­gen er i strid med vår inter­esse som arkiv- og opphavs­ret­tighetsin­nehaver. Det er et trekk ved NRK vi ikke kjen­ner oss igjen i.

Artikke­len ble først pub­lis­ert i Dagens Næringsliv 8. jan­u­ar 2010.

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen