Arbeider med norsk data.gov

Fornyingsministeren vil også ha fram fakta om verdiskapingspotensialet i åpne data.

I jan­u­ar sendte finan­skomi­teens led­er Torgeir Micaelsen brev til forny­ingsmin­is­ter Rig­mor Aas­rud med konkrete spørsmål om fram­driften i arbei­det med fri­givelse av offentlige data, og nå har han fått svar. Et av spørsmå­lene gjaldt om Aas­rud vil ta ini­tia­tiv til at det etableres en felles offentlig por­tal for pub­lis­er­ing av datasett tilsvarende amerikanske data.gov. Svaret er lovende:

I første omgang er det vik­tig­ste vi kan gjøre å sørge for at det finnes infor­masjon om hva som er tilgjen­gelig for videre­bruk, hvor man finner slik infor­masjon, på hvilke vilkår og til hvilken pris. Det største hin­deret for full utnyt­telse av det poten­sialet for videre­bruk som lig­ger i offentlig infor­masjon er, ifølge en under­søkelse pub­lis­ert av EU våren 2009, net­topp man­glende over­sikt over hva som finnes tilgjen­gelig for videre­bruk. Nå ser vi fremvek­sten av ulike “data.gov”-løsninger. Eng­land, Sverige og Dan­mark har alle egne vari­anter av slike por­taler. Jeg vil se på muligheten til å utvikle og gjøre tilgjen­gelig en norsk vari­ant og har allerede satt i gang arbei­det. (min uth.)

Last ned brevet i pdf-for­mat her.

Dette er utvil­somt det klareste sig­nalet til nå fra reg­jer­ing­sh­old om at en over­sikt over datak­ilder er et nød­vendig tiltak, skal man komme nærmere å utnytte poten­sialet i offentlig sek­tors data — og at dette arbei­det fak­tisk er satt i gang.

Erik Stat­tin fores­lår for øvrig beteg­nelsen data­brønn for disse data.gov-portalene. Det klinger bra — bedre enn “datak­ildekat­a­log”.

Aas­rud varsler i brevet også at hun vil få skaf­fet fram ferske tall for verdiskap­ingspoten­sialet i å fri­gi offentlige data for videre­bruk. Dette er utvil­somt også et vik­tig tiltak; til nå har det vært laget få slike analyser både i Norge og utenlands.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen