Hvordan organisere fremtidens mediestøtte?

Spørsmålet blir debattert i Bergen førstkommende fredag.

Vox Pub­li­cas gjen­nom­gang vis­er at stat­en i 2009 bruk­te 5,8 mil­liarder kro­ner på støtte til tryk­te medi­er og kringkast­ing. Sven Egil Omdal vil innlede freda­gens sem­i­nar, som beg­yn­ner kl. 10.15, med å pre­sen­tere sitt forslag om å la del­er av press­es­tøt­ten gå direk­te til enkeltjour­nal­is­ter.

Pro­fes­sor Hans Jar­le Kind (NHH) og pro­fes­sor Jar­le Møen (NHH) vil kom­mentere inn­legget, og det åpnes for spørsmål og diskusjon.

Sem­i­naret arran­geres som en del av pros­jek­tet Vilkårene for under­søk­ende og vesentlig jour­nal­is­tikk i et endret medieland­skap, som gjen­nom­føres ved Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap ved UiB.

Merk at pro­gram­met er noe endret i forhold til først annonsert.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen