Hvordan organisere fremtidens mediestøtte?

Spørsmålet blir debattert i Bergen førstkommende fredag.

Vox Pub­li­cas gjen­nom­gang viser at sta­ten i 2009 bruk­te 5,8 mil­li­ar­der kro­ner på støt­te til tryk­te medi­er og kring­kas­ting. Sven Egil Omdal vil inn­le­de fre­da­gens semi­nar, som begyn­ner kl. 10.15, med å pre­sen­te­re sitt for­slag om å la deler av presse­støt­ten gå direk­te til enkelt­jour­na­lis­ter.

Pro­fes­sor Hans Jar­le Kind (NHH) og pro­fes­sor Jar­le Møen (NHH) vil kom­men­te­re inn­leg­get, og det åpnes for spørs­mål og dis­ku­sjon.

Semi­na­ret arran­ge­res som en del av pro­sjek­tet Vil­kå­re­ne for under­sø­ken­de og vesent­lig jour­na­lis­tikk i et end­ret medie­land­skap, som gjen­nom­fø­res ved Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap ved UiB.

Merk at pro­gram­met er noe end­ret i for­hold til først annon­sert.

TEMA

J

ournali
stikk

135 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen