Kvalitet i krisetider

Eierne av medier over hele verden har blikket festet på børs og bunnlinje. Nå er det på tide å heve blikket til topplinjen og de verdier mediene leverer i et fritt samfunn.

Finans- og medie­kri­sen er alvor­lig og ram­mer jour­na­lis­tik­ken hardt. Men ned­gang erstat­tes av opp­gang. Kri­se blir det først hvis idea­le­ne og ver­di­ene som frem­mes av frie medi­er for­svin­ner i drag­su­get. Da har vi alle tapt.

Det er bak­grun­nen for Norsk Jour­na­list­lags kva­li­tets­kam­pan­je «Mid­ler­ti­dig kri­se — all­tid kva­li­tet”. Å defi­ne­re jour­na­lis­tisk kva­li­tet er sam­men­lig­net med å spik­re en pud­ding til veg­gen. Reak­sjo­ne­ne viser at ”kva­li­tet” ikke er et enkelt begrep å hånd­te­re:

— Jeg spyr av debat­ten om kva­li­tets­jour­na­lis­tikk (Kjell Aamot, tid­li­ge­re kon­sern­sjef i Schib­sted).

— Ja, det er naivt å tro at så sto­re kutt ikke gjør noe med pro­duk­tet, så ja, jeg er redd for kva­li­te­ten (Anne Aas­heim, tid­li­ge­re sjef­re­dak­tør i Dag­bla­det).

— Nyhe­ter kos­ter, og det er ingen tvil om at etikk og kva­li­tet hav­ner langt, langt bak i køen når bud­sjet­te­ne lyser rødt (Kristjan Mol­stad, jour­na­list i Aftenposten.no).

NJ er opp­tatt av at kva­li­tet angår alle platt­for­mer, alle jour­na­lis­tis­ke gen­re og alle typer jour­na­lis­tikk; like mye i sport og under­hold­nings­ver­den som i poli­tikk og nærings­liv. Og like mye i loka­le som sen­tra­le medi­er, på nett som i fag­pres­sen, i BT som i Bygde­bla­det.

Melk eller rødvin?

Kva­li­tet er ikke lett å defi­ne­re. Det blir som å spør­re om du liker melk eller rødvin, Shake­spea­re eller Knaus­gård. Det drei­er seg både om mål­ba­re stør­rel­ser som kil­der, kvan­ta, tema og språk, og sub­jek­ti­ve fak­to­rer pre­get av kjønn, alder og inter­es­ser.

Og ikke minst drei­er det seg om fra­væ­ret av jour­na­lis­tikk, unn­la­tel­se­ne: Hvor stan­ser jour­na­lis­ten for­di bud­sjet­tet ikke til­la­ter rei­ser, doku­ment­les­ning eller lang­va­rig gra­ving.

Kva­li­tet kan vur­de­res gjen­nom meto­den og etik­ken som leg­ges til grunn, eller det jour­na­lis­tis­ke pro­duk­tet. Men tan­ken på å opp­ret­te et vok­ter­råd, en sam­ling vise menn og kvin­ner, som med veks­len­de fler­tall skal ved­ta kva­li­tet eller ikke-kva­li­tet, fris­ter ikke. Ikke minst for­di vi alle­re­de har vårt Pres­sens Fag­li­ge Utvalg som fel­ler dom ut fra medie­nes etis­ke reg­ler.

I ste­det har vi for­søkt å split­te ”kva­li­tet” opp i sen­tra­le vari­ab­ler i den dag­li­ge jour­na­lis­tis­ke pro­ses­sen, fra ånd til hånd:

  • Ide: Hvor kom­mer ide­ene fra? Eget hode og redak­sjon eller fra kom­mer­si­el­le og poli­tis­ke infor­ma­sjons- og PR-agen­ter? Hvor­dan er utvik­lin­gen over tid?
  • Tema: Har vi balan­se, bred­de og dyb­de i tema­valg?
  • Meto­de: bru­ker vi uli­ke gen­re som refe­rat, kom­men­tar, ana­ly­se og under­sø­ken­de grave­jour­na­lis­tikk?
  • Kil­der: Har vi nok kil­der og rele­van­te kil­der?
  • Form: Har vi godt språk, bil­der, gra­fikk og til­gjen­ge­lig pre­sen­ta­sjon?
  • Ori­gi­na­li­tet: Hvor stor andel er egen­pro­du­sert stoff i for­hold til bruk av presse­mel­din­ger og resir­ku­ler­te masse­hen­del­ser?
  • Unn­la­tel­ser: Hva gjør vi IKKE, hvil­ke men­nes­ker og mil­jø­er slip­per unna, hvil­ke dører blir ikke ban­ket på?

Mangfold og motstrid

Fle­re kan leg­ges til. Poen­get er at ”jour­na­lis­tisk kva­li­tet” kjenne­teg­nes av både mang­fold og mot­strid (hur­tig­het vs dyb­de-bak­grunn) – og at uli­ke platt­for­mer som nett og fag­pres­se har hver sine forrinn.

Når man er enig om hva kva­li­tet er, blir det også let­te­re å snak­ke om hva som tru­er. NJs debatt og spørre­un­der­sø­kel­se i sam­ar­beid med Norsk Redak­tør­for­ening viser at kva­li­te­ten er tru­et:

Økt tids­press i alle faser fra ide­ut­vik­ling, inn­hen­ting, bear­bei­ding og pre­sen­ta­sjon gir mind­re rom for kri­tisk krea­ti­vi­tet, sva­ke­re kilde­kon­troll, svek­ket evne til å star­te res­surs­kre­ven­de saker, mind­re egen­pro­du­sert stoff og økt stoff­ut­veks­ling, svek­ket skil­le mel­lom redak­sjo­nelt stoff og annon­ser, ”ama­tø­re­nes gla­de inn­marsj” i form av økt bor­ger-jour­na­lis­tikk, svek­ket coaching og kol­lega­kon­troll, mind­re rom for kri­tisk eva­lu­e­ring, for å nev­ne noen.

Vi må sty­re tek­no­lo­gi­en, og vi må ald­ri utvis­ke skil­let mel­lom uav­hen­gig jour­na­lis­tikk på den ene siden, og PR, pro­pa­gan­da, mar­keds­fø­ring, hjem­me­si­der, Goog­le og Twit­ter på den and­re siden.

Livsfarlig

Kam­pen for kva­li­tet må føres på fle­re are­na­er. Myn­dig­he­te­ne har ansvar for å opp­fyl­le Grunn­lo­vens for­plik­tel­se, eier­ne må utvi­se pub­li­sis­tisk ansvar og unn­la­te å tap­pe medie­ne for res­sur­ser til å utfø­re sam­funns­opp­dra­get, redak­tø­rer og jour­na­lis­ter må utnyt­te ny tek­no­lo­gi jour­na­lis­tisk.

NJ job­ber for at nors­ke jour­na­lis­ter skal ha ram­me­be­tin­gel­ser som står i for­hold til sam­funns­opp­dra­get: Infor­me­re befolk­nin­gen, være en uav­hen­gig vakt­bik­kje over­for stat­li­ge insti­tu­sjo­ner og and­re sam­funns­ak­tø­rer, og være en are­na for sam­funns­de­batt.

Til slutt: Noen har ytret øns­ke om at den offent­li­ge medie­støt­ten skal gå til indi­vi­du­el­le jour­na­lis­ter som etter søk­nad skal utfø­re den kri­tis­ke jour­na­lis­tik­ken.

NJ mener det er en livs­far­lig lin­je å begi seg inn på: Det kan vir­ke som en sove­pute og let­te eier­ne for ansva­ret med å gi medie­ne til­strek­ke­li­ge res­sur­ser, og det vil vir­ke demo­ra­li­se­ren­de på enhver redak­sjon.

Kri­tisk, under­sø­ken­de jour­na­lis­tikk må ikke mys­ti­fi­se­res vekk til et jour­na­lis­tisk ”elite­lag”. Kri­tisk jour­na­lis­tikk drei­er seg ikke om dra­ma­tis­ke opp­slag hver tred­je måned, akkom­pag­nert av pau­ker og fan­fa­rer.

Den frems­te kva­li­te­ten i nors­ke medi­er er det fin­mas­ke­de net­tet av rap­por­tø­rer som dag­lig over­vå­ker kir­ke og stat, eldre­om­sorg og barne­ha­ger, vann­verk og nærings­liv, idrett og trygde­rett. Den job­ben kan bare utfø­res av pro­fe­sjo­nel­le redak­sjo­ner med tra­di­sjo­ner bak­over og ambi­sjo­ner frem­over.

TEMA

J

ournali
stikk

132 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Olav A. Øvre­bø, Schib­sted news. Schib­sted news said: Kva­li­tet i krise­ti­der — Vox Pub­li­ca: https://voxpublica.no/2010/03/kvalitet-i-krisetider […]

til toppen