Dekningen av de fordømtes krig

Russiske journalisters ytringsfrihet i Tsjetsjenia er tema for andreprisen i Ungdomskonkurransen Fritt Ord 2010.

Ida Bang Strand fra Ringe­rike videre­gå­en­de sko­le vant andre­pre­mi­en i Ung­doms­kon­kur­ran­sen Fritt Ord 2010 med arbei­det «Dek­nin­gen av de for­døm­tes krig». Vox Pub­li­ca pre­sen­te­rer her et utdrag av Strands arbeid (len­ker er lagt til av redak­sjo­nen). Du kan også las­te ned bidra­get i sin hel­het (pdf).

Informasjonsfrihet — mottakelsesfrihet

Fin­nes det infor­ma­sjons­fri­het i Tsje­tsje­nia og er den­ne infor­ma­sjo­nen auten­tisk? Har sivil­be­folk­nin­gen og jour­na­lis­te­ne til­gang på den infor­ma­sjo­nen de øns­ker? Står de fritt til både å pas­sivt mot­ta infor­ma­sjon, sam­ti­dig som de aktivt har mulig­he­ten til å søke, opp­be­va­re og bear­bei­de infor­ma­sjon? Er det offent­li­ge rom utbygd med kana­ler og insti­tu­sjo­ner som frem­mer en åpen og opp­lyst sam­ta­le?

Anna Polti­kovs­ka­ja inter­vju­et en rek­ke men­nes­ker. Under er et utdrag fra ”En rei­se i Hel­ve­te”. Jen­ta i det­te utdra­get flyk­tet fra Groz­nyj under en bom­bing av byen. Hun sat­te kur­sen mot byen Zna­mens­koje, da hun had­de hørt at man ble tatt vare på der.

- Jeg heter Dina Salik­ho­va. Jeg er 18 år gam­mel. (…) Den unge piken lider av en form for sløv­het og lig­ner en sten­blokk, selv når hun sva­rer på spørs­må­le­ne mine. (…) Ansik­tet hen­nes er like blekt som den gip­sen man lager bys­ter av. Øyne­ne stir­rer stivt på gjer­det, blik­ket er tomt og fra­væ­ren­de.
— Jeg kom fra Groz­nyj til fots, gjen­nom kløf­ten. Vi gikk på lyk­ke og from­me. Vi trod­de ald­ri vi skul­le kom­me frem noe sted. I Groz­nyj sky­ter de uten stans… Hvis folk ikke kla­rer å kom­me seg unna bom­be­ne, blir de drept. (…) Fami­li­en vår bestem­te seg for å dra.
(…) Hva til­byr den lil­le byen Zna­mens­koje i dag til dis­se skit­ne, utsul­te­de men­nes­ke­ne som
har lidd så mye? (…)
Sva­ret er enkelt: Zna­mens­koje til­byr ingen­ting.
Hvor er legen som står klar til å ta seg av Dina Salik­ho­va?
Det er ingen lege.
Hvor er sen­gen som kun­ne mot­ta Dina Salik­ho­va?
Det er ingen seng.
Hvor er tal­ler­ke­nen med varm sup­pe som Dina Salik­ho­va skul­le få fra Den rus­sis­ke
føde­ra­sjo­nen?
Ingen sup­pe hel­ler.

Man­ge tsje­tsje­ne­re får ikke til­gang til den infor­ma­sjo­nen de tren­ger for å over­le­ve. Dina, som trod­de hun røm­te til et sted hvor hun vil­le bli tatt vare på, var feil­ak­tig infor­mert. Nett­opp det­te opp­le­ver man­ge tsje­tsje­ne­re. De opp­le­ver at den infor­ma­sjo­nen de får, ikke er auten­tisk.

Et av hoved­pro­ble­me­ne er at sta­ten tar kon­troll over den frie pres­sen, i form av opp­kjøp av aviser og TV-sta­sjo­ner. I 2009 reis­te Repor­ters Wit­hout Bor­ders til Tsje­tsje­nia, der de blant annet møt­te pre­si­dent Ramzan Kadyrovs presse­kon­tor. De for­tel­ler at Tsje­tsje­nia har fem aviser, fire maga­si­ner og fem dis­trikts­avi­ser. I til­legg har de to loka­le TV-sta­sjo­ner som dek­ker hele det tsje­tsjens­ke områ­det. Vide­re skal også hvert dis­trikt ha sin egen TV- og radio­sta­sjon. Presse­kon­to­ret for­tel­ler at også rus­sisk media dis­tri­bu­eres i Tsje­tsje­nia. De størs­te nasjo­na­le TV-kana­le­ne kan ses i Tsje­tsje­nia (rik­tig­nok med spe­si­ell til­gang til satel­litt) og dis­se skal være til­gjen­ge­li­ge uten restrik­sjo­ner. Presse­kon­to­rets tals­mann leg­ger til at ”Så len­ge det er fore­spør­sel, vil avi­se­ne være der.” Repor­ters Wit­hout Bor­ders for­tel­ler at de fant noen av dis­se avi­se­ne på fly­plas­sen, men de klar­te ikke å bekref­te om de var i salg i and­re deler av lan­det.

Presse­kon­to­ret for­klar­te at det er stor til­gang på infor­ma­sjon, i form av både aviser og TV. Etter inter­vju­et med presse­kon­to­ret møt­te Repor­ters Wit­hout Bor­ders en mann ved navn Khozh­baudi Bork­hazhyev. Han var redak­tør for avi­sen ”Gums” og pre­si­dent i ”Unio­nen for tsje­tsjens­ke jour­na­lis­ter”. Bork­hazhyev for­tal­te at nes­ten all pres­sen er finan­siert av sta­ten, etter­som kri­gen og dår­lig øko­no­mi tok knek­ken på de uav­hen­gi­ge avi­se­ne. Det er alt­så stor til­gang på aviser og TV, men svært få av dis­se er uav­hen­gi­ge. Der­for spo­rer Repor­ters Wit­hout Bor­ders opp en mann ved navn Lyo­ma Tur­pa­lov. Han er redak­tør for den uav­hen­gi­ge avi­sen ”Groz­nen­ski­y­Ra­bochiy” og for­tel­ler glade­lig;

Som i ethvert poli­tisk sys­tem, må du la være å for­mid­le hef­tig kri­tikk for å unn­gå å bli straf­fet (…) Før var det to uav­hen­gi­ge aviser i til­legg til den­ne, men de har ikke vært pub­li­sert på over ett år.

Vi kan alt­så kon­klu­de­re med at det fin­nes svært få uav­hen­gi­ge medi­er i Tsje­tsje­nia. Der­med er det enkelt for sta­ten å kon­trol­le­re infor­ma­sjo­nen som for­mid­les. Når uav­hen­gi­ge aviser, som rus­sis­ke ”Nova­ja Gaze­ta”, tryk­ker kri­tis­ke artik­ler og rap­por­te­rer fra kon­flik­ten i Tsje­tsje­nia, vek­ker det­te opp­sikt. Igjen er det tyde­lig at ytrings­fri­he­ten er pre­get av sen­sur og kon­troll.

Som vi ser, er ikke for­kla­rin­ge­ne til de to men­ne­ne og det tsje­tsjens­ke presse­kon­to­ret sam­men­fal­len­de. Presse­kon­to­ret sier at det er god til­gang på infor­ma­sjon, mens Tur­pa­lov mener at det er vans­ke­lig å få til­gang på infor­ma­sjon. Anna Polit­kovs­ka­ja reis­te rundt og sam­let infor­ma­sjon. Hun skrev om det hun så og hør­te, om det fol­ket for­tal­te hen­ne. Alli­ke­vel for­tel­ler hun og man­ge and­re jour­na­lis­ter at det ikke er lett å hen­te den­ne infor­ma­sjo­nen.

Natur­lig er det også at når det er vans­ke­lig å få til­gang på den auten­tis­ke infor­ma­sjo­nen, er det også vans­ke­lig å få inn­syn i infor­ma­sjon man søker. Som en føl­ge av dår­lig infra­struk­tur samt sen­sur og kon­troll av media, blir det vans­ke­lig for den gjen­nom­snitt­li­ge tsje­tsje­ner å få til­gang til den infor­ma­sjo­nen han måt­te øns­ke.

Det har også vist seg å være vans­ke­lig for inter­na­sjo­na­le orga­ni­sa­sjo­ner å få til­gang til de doku­men­te­ne de måt­te øns­ke. Den euro­pe­is­ke men­neske­ret­tig­hets­dom­sto­len, som en rek­ke tsje­tsjens­ke og rus­sis­ke enkelt­per­soner har opp­søkt for å prø­ve sine saker, har til tider opp­levd det som svært vans­ke­lig å hen­te ut infor­ma­sjon. I 83 for­skjel­li­ge saker har Den euro­pe­is­ke men­neske­ret­tig­het­som­sto­len holdt Russ­land ansvar­lig for brudd på men­neske­ret­tig­he­te­ne i Tsje­tsje­nia. Pro­ble­met er at i man­ge av dis­se sake­ne har ikke Russ­land gitt til­gang til nød­ven­dig infor­ma­sjon. De rus­sis­ke myn­dig­he­te­ne sier selv at de i man­ge til­fel­ler gir til­gang til infor­ma­sjo­nen som ret­ten spør etter. Alli­ke­vel påpe­ker de at det i man­ge saker ikke er mulig å gjø­re det­te og hen­vi­ser til Artik­kel 161 i ”The Rus­sian Code of Cri­mi­nal Proce­dure”. Den­ne artik­ke­len gjør det legalt å hol­de til­ba­ke infor­ma­sjon for å beskyt­te de for­skjel­li­ge par­te­ne i saken. Hva for­tel­ler det­te oss? Jo, dis­se eksemp­le­ne viser at Russ­land set­ter nasjo­na­le lover over inter­na­sjo­nal lov når det pas­ser dem. I rea­li­te­ten hol­der de til­ba­ke den infor­ma­sjo­nen de øns­ker, selv over­for en så mek­tig orga­ni­sa­sjon som Den euro­pe­is­ke men­neske­ret­tig­hets­dom­sto­len.

Under ytrings­fri­he­ten lig­ger det også et krav om infra­struk­tur. Myn­dig­he­te­ne skal gjø­re det mulig å sam­le inn den infor­ma­sjo­nen man måt­te øns­ke, både for jour­na­lis­ter og sivil­be­folk­nin­gen. Der­med er det vik­tig at det er til­gang til områ­de­ne hvor infor­ma­sjo­nen befin­ner seg. I en rap­port fra 200426 skri­ver den inter­na­sjo­na­le Hel­sing­fors­ko­mi­te­en for men­neske­ret­tig­he­ter at det er vans­ke­lig for jour­na­lis­ter uten­fra å kom­me inn i lan­det. Det­te kan Human Rights Watch bekref­te, da de i 2003 ble nek­tet offent­lig til­gang til Tsje­tsje­nia for tien­de gang. De få jour­na­lis­te­ne som rei­ser til Tsje­tsje­nia, drar sam­men med det rus­sis­ke mili­tæ­ret og får ikke lov til å opp­søke de kil­de­ne de måt­te øns­ke.

TEMA

U

ngdomsk
onkurra
nsen Fr
itt Ord

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen