Nyhetsbrev uke 15

Blant temaene: Norske offentlige data, e-valg og kvalitetsjournalistikk

Lur­er du på hvor­dan det står til med norsk jour­nal­is­tikk? Lars Nyre har skrevet om hvor­dan han fikk et lynkurs i fremtid­sangst da han besøk­te ti norske redak­sjon­er i vin­ter, mens Thomas Spence har tatt for seg begrepet ”kvalitet­sjour­nal­is­tikk” og Norsk Jour­nal­ist­lags kvalitet­skam­pan­je “Midler­tidig krise — alltid kvalitet”.

En ny data­base med mer enn 160 avis­ti­tler har gjort krigsavis­er mer tilgjen­gelig for pub­likum, og Bjørn Arvid Bagge og Leif Ove Larsen har i den anled­ning skrevet om norske krigsavis­ers his­to­rie. Hilde Eri­ka Lund har på sin side tatt for seg det britiske fondet 4iP, som finan­sier­er nyskapende dig­i­tale medier.

Fak­ta først har denne gan­gen fått en gjesteskribent. Forny­ingsmin­is­ter Rig­mor Aas­rud har skrevet om data.norge.no,  et nettst­ed som skal sam­le infor­masjon om offentlige data, og hun opp­for­dr­er leserne til å komme med inn­spill som kan utvikle dette nettst­edet. Olav Anders Øvre­bø kan fortelle om at reg­jerin­gen lyser ut 2,5 mil­lion­er kro­ner i pros­jek­t­mi­dler til pros­jek­ter innen­for temafel­tet ”webte­knolo­gi-del­ingskul­tur-bruk­er­skapt innhold”. Han har også skrevet om at du nå kan få bedre over­sikt over norske datak­ilder gjen­nom no.ckan.net.

På val­gbloggen har Svei­n­ung Arne­sen tatt for seg elek­tro­n­isk stem­me­givn­ing, og men­er at slike e‑valg har mye å bevise.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Tirs­dag 27. april går sem­i­naret ”Måte­hold i grådighetens tid” av sta­be­len på Blind­ern i Oslo, og tors­dag 29. april pre­sen­ter­er Oslo Free­dom Forum ”Human Rights Heroes” på Chris­tia­nia Teater. Besøk Ago­rakalen­deren for å få en full over­sikt over alle arrange­menter, og du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: Rik­sarkivet fri­gir krigs­doku­menter, og Datatil­synet pre­sen­ter­er en rap­port om poli­ti­ets nytte av data som kan bli lagret gjen­nom det nye datalagringsdirektivet.

For å lese artiklene:

Vin­ter og kaldt i norsk journalistikk
I jan­u­ar besøk­te eg ti norske redak­sjonar på ei veke, og fekk eit lynkurs i framtid­sangst. Av Lars Nyre

Kvalitet i krisetider
Eierne av medi­er over hele ver­den har blikket fes­tet på børs og bunnlin­je. Nå er det på tide å heve blikket til top­plin­jen og de verdier medi­ene lev­er­er i et fritt sam­funn. Av Thomas Spence

Nyheter på liv og død
Ille­gale avis­er spilte en vik­tig rolle i den ide­ol­o­giske mot­stand­skam­p­en under den tyske okku­pasjo­nen. Nå er mange av dem tilgjen­gelig på nett i en ny data­base. Av Bjørn Arvid Bagge og Leif Ove Larsen

Fond finan­sier­er nyskapende dig­i­tale medier
Britiske “4 Inno­va­tion for the Pub­lic” sikr­er penger til opp­start­spros­jek­ter. Målet: å rede­finere “pub­lic ser­vice” i den dig­i­tale medieepo­ken. Av Hilde Eri­ka Lund

Fak­ta Først
data.norge.no

Det blir adressen til nettst­edet som skal sam­le infor­masjon om offentlige data, skriv­er forny­ingsmin­is­ter Rig­mor Aas­rud i dette gjesteinn­legget. Av Rig­mor Aasrud

Apps for Norge
Nå får Norges kreative nettsjel­er sin sjanse: Reg­jerin­gen lyser ut 2,5 mil­lion­er i pros­jek­t­penger. Av Olav Anders Øvrebø

Bedre over­sikt over norske datakilder
Nå kan du reg­istrere norske datak­ilder med pro­gram­varen bak data.gov.uk. Prøv no.ckan.net! Av Olav Anders Øvrebø

Val­gbloggen
E‑valg har mye å bevise

Syn­tax E‑rror: Elek­tro­n­isk stem­me­giv­ing virk­er å skape flere prob­le­mer enn de løs­er. Av Svei­n­ung Arnesen

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen