Nyhetsbrev uke 15

Blant temaene: Norske offentlige data, e-valg og kvalitetsjournalistikk

Lurer du på hvor­dan det står til med norsk jour­na­lis­tikk? Lars Nyre har skre­vet om hvor­dan han fikk et lyn­kurs i frem­tids­angst da han besøk­te ti nors­ke redak­sjo­ner i vin­ter, mens Tho­mas Spen­ce har tatt for seg begre­pet ”kva­li­tets­jour­na­lis­tikk” og Norsk Jour­na­list­lags kva­li­tets­kam­pan­je «Mid­ler­ti­dig kri­se — all­tid kva­li­tet».

En ny data­base med mer enn 160 avis­tit­ler har gjort krigs­avi­ser mer til­gjen­ge­lig for pub­li­kum, og Bjørn Arvid Bag­ge og Leif Ove Lar­sen har i den anled­ning skre­vet om nors­ke krigs­avi­sers his­to­rie. Hil­de Eri­ka Lund har på sin side tatt for seg det bri­tis­ke fon­det 4iP, som finan­sie­rer nyska­pen­de digi­ta­le medi­er.

Fak­ta først har den­ne gan­gen fått en gjeste­skri­bent. For­ny­ings­mi­nis­ter Rig­mor Aas­rud har skre­vet om data.norge.no,  et nett­sted som skal sam­le infor­ma­sjon om offent­li­ge data, og hun opp­ford­rer leser­ne til å kom­me med inn­spill som kan utvik­le det­te nett­ste­det. Olav Anders Øvre­bø kan for­tel­le om at regje­rin­gen lyser ut 2,5 mil­lio­ner kro­ner i pro­sjekt­mid­ler til pro­sjek­ter innen­for tema­fel­tet ”web­tek­no­lo­gi-delings­kul­tur-bru­ker­skapt inn­hold”. Han har også skre­vet om at du nå kan få bed­re over­sikt over nors­ke data­kil­der gjen­nom no.ckan.net.

På valg­b­log­gen har Svein­ung Arne­sen tatt for seg elekt­ro­nisk stem­me­giv­ning, og mener at sli­ke e‑valg har mye å bevi­se.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Tirs­dag 27. april går semi­na­ret ”Måte­hold i grå­dig­he­tens tid” av sta­be­len på Blin­dern i Oslo, og tors­dag 29. april pre­sen­te­rer Oslo Free­dom Forum ”Human Rights Heroes” på Chris­tia­nia Tea­ter. Besøk Agora­ka­len­de­ren for å få en full over­sikt over alle arran­ge­men­ter, og du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktu­el­le len­ker”. Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: Riks­ar­ki­vet fri­gir krigs­do­ku­men­ter, og Data­til­sy­net pre­sen­te­rer en rap­port om poli­ti­ets nyt­te av data som kan bli lag­ret gjen­nom det nye data­lag­rings­di­rek­ti­vet.

For å lese artik­le­ne:

Vin­ter og kaldt i norsk jour­na­lis­tikk
I janu­ar besøk­te eg ti nors­ke redak­sjo­nar på ei veke, og fekk eit lyn­kurs i fram­tids­angst. Av Lars Nyre

Kva­li­tet i krise­ti­der
Eier­ne av medi­er over hele ver­den har blik­ket fes­tet på børs og bunn­lin­je. Nå er det på tide å heve blik­ket til topp­lin­jen og de ver­di­er medie­ne leve­rer i et fritt sam­funn. Av Tho­mas Spen­ce

Nyhe­ter på liv og død
Ille­ga­le aviser spil­te en vik­tig rol­le i den ideo­lo­gis­ke mot­stands­kam­pen under den tys­ke okku­pa­sjo­nen. Nå er man­ge av dem til­gjen­ge­lig på nett i en ny data­base. Av Bjørn Arvid Bag­ge og Leif Ove Lar­sen

Fond finan­sie­rer nyska­pen­de digi­ta­le medi­er
Bri­tis­ke “4 Inno­va­tion for the Pub­lic” sik­rer pen­ger til opp­starts­pro­sjek­ter. Målet: å rede­fi­ne­re “pub­lic ser­vice” i den digi­ta­le medie­epo­ken. Av Hil­de Eri­ka Lund

Fak­ta Først
data.norge.no

Det blir adres­sen til nett­ste­det som skal sam­le infor­ma­sjon om offent­li­ge data, skri­ver for­ny­ings­mi­nis­ter Rig­mor Aas­rud i det­te gjeste­inn­leg­get. Av Rig­mor Aas­rud

Apps for Nor­ge
Nå får Nor­ges krea­ti­ve nett­sje­ler sin sjan­se: Regje­rin­gen lyser ut 2,5 mil­lio­ner i pro­sjekt­pen­ger. Av Olav Anders Øvre­bø

Bed­re over­sikt over nors­ke data­kil­der
Nå kan du regist­re­re nors­ke data­kil­der med pro­gram­va­ren bak data.gov.uk. Prøv no.ckan.net! Av Olav Anders Øvre­bø

Valg­b­log­gen
E‑valg har mye å bevi­se

Syn­tax E‑rror: Elekt­ro­nisk stem­me­gi­ving vir­ker å ska­pe fle­re pro­ble­mer enn de løser. Av Svein­ung Arne­sen

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen