Gi avisene sluttpakke

Presse­støt­ten er en støt­te til medi­er med lite kom­mer­si­elt poten­si­al som tryk­kes på papir. Tek­no­lo­gi­en gjør at papi­ret nå for­svin­ner, hva bør da poli­ti­ker­ne gjøre? 

 

data.norge.no

Det blir adres­sen til nett­ste­det som skal sam­le infor­ma­sjon om offent­li­ge data, skri­ver for­ny­ings­mi­nis­ter Rig­mor Aas­rud i det­te gjesteinnlegget.