Nyhetsbrev uke 17

Mediestøtte, ungdomskonkurranse og leserperspektiv på vesentlig journalistikk.

Hva anser lesere som vesentlig jour­nal­is­tikk? Ter­je Angelshaug, leserom­bud i BT, har tatt for seg vesentlig jour­nal­is­tikk fra et leser­per­spek­tiv og opp­sum­mert lesernes tilbakemeldinger i fem punk­ter. Lars Nyre har på sin side kom­met med et alter­na­tiv til Erling Dokk Holms forslag om å ”gi avisene sluttpakke”. Nyre fores­lår at fremti­denes medi­estøtte ist­e­den må være en kom­bi­nasjon av ”kon­serverende støtte til papi­ravis­er og etablerende støtte til mobile digitalmedier”.

Hilde Lund skrev nylig om det britiske fondet 4iP som støt­ter inno­v­a­tive pros­jek­ter på dig­i­tale plat­tformer. I en ny artikkel tar hun nå for seg norske medieak­tør­ers hold­ninger til et slikt fond.

Vox Pub­li­ca pre­sen­ter­er også utdrag fra de tre vin­nertek­stene av Fritt Ords ung­dom­skonkur­ranse 2010. Britisk dekn­ing av kli­made­bat­ten, rus­siske jour­nal­is­ters ytrings­fri­het i Tsjet­sje­nia og analyse av barne-TV var temaene som kom øverst på pallen i konkur­ransen. Artik­lene er skrevet av hen­holdsvis Kjer­sti Skaaraaen Her­berg, Ida Bang Strand og Ulla Svalheim.

Fak­ta først kan også denne gan­gen skilte med en gjesteskribent. Håkon Wium Lie tar for seg Statens kartverk, og stiller fem krav om offentlig til­gang til organets datasett. Lur­er du på hvor­dan du kan fri­gi data? Ton Zijl­stra og James Bruke har laget en plakat som visu­alis­er­er hvor­dan offentlig sek­tors data kan gjøres tilgjen­gelig. Olav Anders Øvre­bø og Håvard Legreid har gjort tek­sten tilgjen­gelig på norsk. Olav Anders Øvre­bø har i til­legg også tatt for seg Teknolo­girådets rap­port om fri­givelse og videre­bruk av offentlige data, og han har skrevet om inter­essen for offentlige data i USA.

Også Pressens pris er opp­datert med et inn­legg siden sist. Hal­l­vard Moe ser denne gan­gen på reg­jerin­gens nye regler for NRKs virksomhet.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Tirs­dag 4. mai arran­geres sem­i­naret ”The Role of the Inter-Amer­i­can Sys­tem of Human Rights in Inter­na­tion­al Law” i Oslo, og ons­dag 5. mai blir NRKs årsrap­port pre­sen­tert på Insti­tutt for Infor­masjons- og medieviten­skap ved UiB. De neste ukene er det mye som foregår, så besøk Ago­rakalen­deren for å få en full over­sikt over alle arrange­menter. Du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: En forsker fra UiB er, i følge uib.no, uøns­ket i Tyrkia hvor hun har gjort mye forskn­ingsar­beid. Og Medi­etil­synet kan melde om at to TV2-jour­nal­is­ter er tildelt Kul­tur­de­parte­mentets men­neskerettighet­spris for jour­nal­is­ter for deres arbeid med å avdekke sys­temsvikt oven­for barn.

For å lese artiklene:

Slik lesere ser det: Fem råd om vesentlig journalistikk
Hva slags jour­nal­is­tikk trenger støtte i framti­den? Bergens Tiden­des leserom­bud opp­sum­mer­er lesernes tilbakemeldinger. Av Ter­je Angelshaug.

Eit alter­na­tiv til Erling Dokk Holm sin dig­i­tale opportunisme
Framti­das medi­estøtte: Sats på ein kom­bi­nasjon av kon­serverande støtte til papi­ravis­er og etablerande støtte til mobile dig­i­talme­di­er. Av Lars Nyre.

Gi avisene sluttpakke
Press­es­tøt­ten er en støtte til medi­er med lite kom­mer­sielt poten­sial som trykkes på papir. Teknolo­gien gjør at papiret nå forsvin­ner, hva bør da poli­tik­erne gjøre? Av Erling Dokk Holm

Etterl­yser støtte til dig­i­tal medie-nyskaping
Også Norge trenger en ny støt­te­ord­ning direk­te ret­tet inn mot nyskapende dig­i­tale mediepros­jek­ter, men­er medieak­tør­er. Fritt Ords direk­tør er pos­i­tiv til ideen. Av Hilde Eri­ka Lund.

Fritt Ord-pris til arbei­der om kli­madekn­ing, Tsjet­sje­nia og barne-TV
Prisene utdelt i Ung­dom­skonkur­ransen Fritt Ord for 2010. Av redak­sjo­nen Vox Publica.

Cli­mate Change Cov­er­age in British Newspapers
Mediedekn­ing av kli­made­bat­ten er tema for vin­neren av Ung­dom­skonkur­ransen Fritt Ord 2010. Av Kjer­sti Skaaraaen Herberg.

Deknin­gen av de fordømtes krig
Rus­siske jour­nal­is­ters ytrings­fri­het i Tsjet­sje­nia er tema for andreprisen i Ung­dom­skonkur­ransen Fritt Ord 2010. Av Ida Bang Strand

Sam­fun­net gjen­speila i barne-TV?
Ytrings­fri­het og selvsen­sur i seriene ”Jul i Svin­gen” og ”Jul i Blåf­jell” er tema for vin­neren av tred­jepremien i Ung­dom­skonkur­ransen Fritt Ord 2010. Av Ulla Svalheim

Fak­ta Først
Vårløsning

Tross gode nyheter om offentlige data strit­ter Kartver­ket imot, skriv­er Håkon Wium Lie i dette gjesteinn­legget. Av Håkon Wium Lie

Hvor­dan fri­gi data? Plakat­en er her!
Last ned og skriv ut plakat­en med opp­skrift på kor­rekt fri­givelse av data. Av Olav Anders Øvrebø

Gode prin­sip­per for offentlige data
Kvalitetsmerk­ing av datasett blant forsla­gene fra Teknolo­girådets ekspert­gruppe. Av Olav Anders Øvrebø.

Stor pub­likum­sin­ter­esse for offentlige data i USA
Fire av ti net­tbrukere går direk­te til datak­ildene, vis­er spør­re­un­der­søkelse. Av Olav Anders Øvrebø

Pressens pris
Nye NRK-regler vedtatt

Reg­jerin­gen har ved­tatt nye regler for utviklin­gen av lisensin­sti­tusjo­nens all­mennkringkas­terop­p­drag. Av Hal­l­vard Moe

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen