Nyhetsbrev uke 17

Mediestøtte, ungdomskonkurranse og leserperspektiv på vesentlig journalistikk.

Hva anser lese­re som vesent­lig jour­na­lis­tikk? Ter­je Angelshaug, leser­om­bud i BT, har tatt for seg vesent­lig jour­na­lis­tikk fra et leser­per­spek­tiv og opp­sum­mert leser­nes til­bake­mel­din­ger i fem punk­ter. Lars Nyre har på sin side kom­met med et alter­na­tiv til Erling Dokk Holms for­slag om å ”gi avi­se­ne slutt­pak­ke”. Nyre fore­slår at frem­ti­de­nes medie­støt­te iste­den må være en kom­bi­na­sjon av ”kon­ser­ve­ren­de støt­te til papir­avi­ser og etab­le­ren­de støt­te til mobi­le digi­tal­me­di­er”.

Hil­de Lund skrev nylig om det bri­tis­ke fon­det 4iP som støt­ter inno­va­ti­ve pro­sjek­ter på digi­ta­le platt­for­mer. I en ny artik­kel tar hun nå for seg nors­ke medie­ak­tø­rers hold­nin­ger til et slikt fond.

Vox Pub­li­ca pre­sen­te­rer også utdrag fra de tre vin­ner­teks­te­ne av Fritt Ords ung­doms­kon­kur­ran­se 2010. Bri­tisk dek­ning av klima­de­bat­ten, rus­sis­ke jour­na­lis­ters ytrings­fri­het i Tsje­tsje­nia og ana­ly­se av bar­ne-TV var tema­ene som kom øverst på pal­len i kon­kur­ran­sen. Artik­le­ne er skre­vet av hen­holds­vis Kjer­sti Skaa­raa­en Her­berg, Ida Bang Strand og Ulla Sval­heim.

Fak­ta først kan også den­ne gan­gen skil­te med en gjeste­skri­bent. Håkon Wium Lie tar for seg Sta­tens kart­verk, og stil­ler fem krav om offent­lig til­gang til orga­nets data­sett. Lurer du på hvor­dan du kan fri­gi data? Ton Zijl­st­ra og James Bru­ke har laget en pla­kat som visu­ali­se­rer hvor­dan offent­lig sek­tors data kan gjø­res til­gjen­ge­lig. Olav Anders Øvre­bø og Håvard Legreid har gjort teks­ten til­gjen­ge­lig på norsk. Olav Anders Øvre­bø har i til­legg også tatt for seg Tek­no­logi­rå­dets rap­port om fri­gi­vel­se og videre­bruk av offent­li­ge data, og han har skre­vet om inter­es­sen for offent­li­ge data i USA.

Også Pres­sens pris er opp­da­tert med et inn­legg siden sist. Hall­vard Moe ser den­ne gan­gen på regje­rin­gens nye reg­ler for NRKs virk­som­het.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Tirs­dag 4. mai arran­ge­res semi­na­ret ”The Role of the Inter-Ame­ri­can Sys­tem of Human Rights in Inter­na­tio­nal Law” i Oslo, og ons­dag 5. mai blir NRKs års­rap­port pre­sen­tert på Insti­tutt for Infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap ved UiB. De nes­te uke­ne er det mye som fore­går, så besøk Agora­ka­len­de­ren for å få en full over­sikt over alle arran­ge­men­ter. Du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktu­el­le len­ker”. Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: En fors­ker fra UiB er, i føl­ge uib.no, uøns­ket i Tyr­kia hvor hun har gjort mye forsk­nings­ar­beid. Og Medie­til­sy­net kan mel­de om at to TV2-jour­na­lis­ter er til­delt Kul­tur­de­par­te­men­tets men­neske­ret­tig­hets­pris for jour­na­lis­ter for deres arbeid med å avdek­ke sys­tem­svikt oven­for barn.

For å lese artik­le­ne:

Slik lese­re ser det: Fem råd om vesent­lig jour­na­lis­tikk
Hva slags jour­na­lis­tikk tren­ger støt­te i fram­ti­den? Ber­gens Tiden­des leser­om­bud opp­sum­me­rer leser­nes til­bake­mel­din­ger. Av Ter­je Angelshaug.

Eit alter­na­tiv til Erling Dokk Holm sin digi­ta­le opport­u­nis­me
Fram­ti­das medie­støt­te: Sats på ein kom­bi­na­sjon av kon­ser­ve­ran­de støt­te til papir­avi­ser og etab­le­ran­de støt­te til mobi­le digi­tal­me­di­er. Av Lars Nyre.

Gi avi­se­ne slutt­pak­ke
Presse­støt­ten er en støt­te til medi­er med lite kom­mer­si­elt poten­si­al som tryk­kes på papir. Tek­no­lo­gi­en gjør at papi­ret nå for­svin­ner, hva bør da poli­ti­ker­ne gjø­re? Av Erling Dokk Holm

Etter­ly­ser støt­te til digi­tal medie-nyska­ping
Også Nor­ge tren­ger en ny støtte­ord­ning direk­te ret­tet inn mot nyska­pen­de digi­ta­le medie­pro­sjek­ter, mener medie­ak­tø­rer. Fritt Ords direk­tør er posi­tiv til ide­en. Av Hil­de Eri­ka Lund.

Fritt Ord-pris til arbei­der om klima­dek­ning, Tsje­tsje­nia og bar­ne-TV
Pri­se­ne utdelt i Ung­doms­kon­kur­ran­sen Fritt Ord for 2010. Av redak­sjo­nen Vox Pub­li­ca.

Climate Chan­ge Cover­age in Bri­tish New­spa­pers
Medie­dek­ning av klima­de­bat­ten er tema for vin­ne­ren av Ung­doms­kon­kur­ran­sen Fritt Ord 2010. Av Kjer­sti Skaa­raa­en Her­berg.

Dek­nin­gen av de for­døm­tes krig
Rus­sis­ke jour­na­lis­ters ytrings­fri­het i Tsje­tsje­nia er tema for andre­pri­sen i Ung­doms­kon­kur­ran­sen Fritt Ord 2010. Av Ida Bang Strand

Sam­fun­net gjen­spei­la i bar­ne-TV?
Ytrings­fri­het og selv­sen­sur i serie­ne ”Jul i Svin­gen” og ”Jul i Blå­fjell” er tema for vin­ne­ren av tredje­pre­mi­en i Ung­doms­kon­kur­ran­sen Fritt Ord 2010. Av Ulla Sval­heim

Fak­ta Først
Vår­løs­ning

Tross gode nyhe­ter om offent­li­ge data strit­ter Kart­ver­ket imot, skri­ver Håkon Wium Lie i det­te gjeste­inn­leg­get. Av Håkon Wium Lie

Hvor­dan fri­gi data? Pla­ka­ten er her!
Last ned og skriv ut pla­ka­ten med opp­skrift på kor­rekt fri­gi­vel­se av data. Av Olav Anders Øvre­bø

Gode prin­sip­per for offent­li­ge data
Kva­li­tets­mer­king av data­sett blant for­sla­ge­ne fra Tek­no­logi­rå­dets eks­pert­grup­pe. Av Olav Anders Øvre­bø.

Stor pub­li­kums­in­ter­es­se for offent­li­ge data i USA
Fire av ti nett­bru­ke­re går direk­te til data­kil­de­ne, viser spørre­un­der­sø­kel­se. Av Olav Anders Øvre­bø

Pres­sens pris
Nye NRK-reg­ler ved­tatt

Regje­rin­gen har ved­tatt nye reg­ler for utvik­lin­gen av lisen­s­in­sti­tu­sjo­nens all­menn­kring­kas­ter­opp­drag. Av Hall­vard Moe

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen