Nyhetsbrev uke 19

Blandt temaene: EU, papiraviser og Store Norske

Lur­er du på hvor­dan papi­ravisene skal over­leve? Nina Kval­heim har tatt for seg aviskon­sulent Juan Anto­nio Gin­ers opp­skrift på hvor­dan avisene skal klare seg. Fran­cis Sejer­st­ed har på sin side tatt for seg vik­tigheten av å videre utvikle Store Norske Leksikon.

Også EU står på plakat­en i de siste inn­leggene på Vox Pub­li­ca. Sofie Gran Aspun­vik har tatt for seg Paal Frisvold og hans reise fra OL til EU, mens Nora Paulsen og Mari S. Knut­sen har tatt for seg stu­den­ter og poli­tik­eres man­glende inter­esse for en ny EU-medlemskapsdebatt.

Pressens pris har denne gan­gen blitt opp­datert med en vide­o­re­por­tas­je. Norsk Jour­nal­ist­lag har fores­lått å la en net­tlisens finan­siere fremti­dens kvalitet­sjour­nal­is­tikk, og jour­nal­is­tikkstu­den­ter ved UiB har laget en vide­o­re­por­tas­je hvor de tar for seg dette forslaget.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Tirs­dag 18. mai er det off­isiell åpn­ing av Offentlig elek­tro­n­isk postjour­nal i R5, Akers­ga­ta 58, i Oslo, og ons­dag 26. mai arran­geres en av fem nordiske kon­fer­anser om all­mennkringkast­ing på Vok­senåsen kul­tur- og kon­fer­anse­hotell. 15. juli arran­geres sykkel­rit­tet “Bike for peace: Sykkel­tur Lin­desnes — Trond­heim”. Frist for påmeld­ing til sykkel­rit­tet er 15. mai. Besøk Ago­rakalen­deren for å få en full over­sikt over alle arrange­menter, og du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling “Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: Den off­isielle Google­bloggen kan melde om at ytrings­fri­het­sprisen “Break­ing Bor­ders” er tildelt tre grup­per i hen­holdsvis Zim­bab­we, Ugan­da og Fil­ip­pinene som job­ber for ytrings­fri­het på nett. Nrk.no kan på sin side melde om at folks tiltro til net­tavis­er øker.

For å lese artiklene: 

— Livet er for kort til å lese dårlige aviser
Aviskon­sulent Juan Anto­nio Gin­ers stilte på Medieda­gene i Bergen med klart bud­skap og en bunke eksem­pler på hva han men­er er god avis­nyskap­ing. Av Nina Kvalheim.

Om nød­vendigheten av å videreutvikle Store Norske
Store Norske Lek­sikon må ikke bare fort­sette som et redi­gert lek­sikon og med grunnlag i den store kunnskaps­base det rep­re­sen­ter­er. Det må gis en ny start. Av Fran­cis Sejer­st­ed.

Fra OL til EU
Ordet ”kli­makrig” eksis­terte ikke da OL ble arrangert i Los Ange­les i 1984. Paal Frisvold kjem­pet da, og han kjem­per nå — men på en annen are­na. Av Sofie Gran Aspunvik.

Ingen vil diskutere EU
Verken stu­den­ter eller poli­tikere virk­er klare for ny debatt om medlem­skap. Av  Nora Paulsen og Mari S. Knutsen.

Pressens pris
Net­tlisens — en ide å diskutere?
Vide­o­re­por­tas­je om Norsk Jour­nal­ist­lags forslag til ny medi­estøtte. Av Olav Anders Øvre­bø og jour­nal­is­tikkstu­den­ter ved UiB.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen