Nyhetsbrev uke 19

Blandt temaene: EU, papiraviser og Store Norske

Lurer du på hvor­dan papir­avi­se­ne skal over­le­ve? Nina Kval­heim har tatt for seg avis­kon­su­lent Juan Anto­nio Giners opp­skrift på hvor­dan avi­se­ne skal kla­re seg. Fran­cis Sejer­sted har på sin side tatt for seg vik­tig­he­ten av å vide­re utvik­le Sto­re Nors­ke Lek­si­kon.

Også EU står på pla­ka­ten i de sis­te inn­leg­ge­ne på Vox Pub­li­ca. Sofie Gran Aspun­vik har tatt for seg Paal Fris­vold og hans rei­se fra OL til EU, mens Nora Paul­sen og Mari S. Knut­sen har tatt for seg stu­den­ter og poli­ti­ke­res mang­len­de inter­es­se for en ny EU-med­lem­skaps­de­batt.

Pres­sens pris har den­ne gan­gen blitt opp­da­tert med en video­re­por­ta­sje. Norsk Jour­na­list­lag har fore­slått å la en nett­li­sens finan­siere frem­ti­dens kva­li­tets­jour­na­lis­tikk, og jour­na­lis­tikk­stu­den­ter ved UiB har laget en video­re­por­ta­sje hvor de tar for seg det­te for­sla­get.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Tirs­dag 18. mai er det offi­si­ell åpning av Offent­lig elekt­ro­nisk post­jour­nal i R5, Akers­gata 58, i Oslo, og ons­dag 26. mai arran­ge­res en av fem nor­dis­ke kon­fe­ran­ser om all­menn­kring­kas­ting på Vok­sen­åsen kul­tur- og kon­fe­ranse­ho­tell. 15. juli arran­ge­res syk­kel­rit­tet «Bike for peace: Syk­kel­tur Lin­des­nes — Trond­heim». Frist for påmel­ding til syk­kel­rit­tet er 15. mai. Besøk Agora­ka­len­de­ren for å få en full over­sikt over alle arran­ge­men­ter, og du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling «Aktu­el­le len­ker». Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: Den offi­si­el­le Google­blog­gen kan mel­de om at ytrings­fri­hets­pri­sen «Breaking Bor­ders» er til­delt tre grup­per i hen­holds­vis Zim­bab­we, Ugan­da og Filip­pi­ne­ne som job­ber for ytrings­fri­het på nett. Nrk.no kan på sin side mel­de om at folks til­tro til nett­avi­ser øker.

For å lese artik­le­ne:

— Livet er for kort til å lese dår­li­ge aviser
Avis­kon­su­lent Juan Anto­nio Giners stil­te på Medie­da­ge­ne i Ber­gen med klart bud­skap og en bun­ke eksemp­ler på hva han mener er god avis­ny­ska­ping. Av Nina Kval­heim.

Om nød­ven­dig­he­ten av å videre­ut­vik­le Sto­re Nors­ke
Sto­re Nors­ke Lek­si­kon må ikke bare fort­set­te som et redi­gert lek­si­kon og med grunn­lag i den sto­re kunn­skaps­base det repre­sen­te­rer. Det må gis en ny start. Av Fran­cis Sejer­sted.

Fra OL til EU
Ordet ”kli­ma­krig” eksis­ter­te ikke da OL ble arran­gert i Los Ange­les i 1984. Paal Fris­vold kjem­pet da, og han kjem­per nå — men på en annen are­na. Av Sofie Gran Aspun­vik.

Ingen vil dis­ku­te­re EU
Ver­ken stu­den­ter eller poli­ti­ke­re vir­ker kla­re for ny debatt om med­lem­skap. Av  Nora Paul­sen og Mari S. Knut­sen.

Pres­sens pris
Nett­li­sens — en ide å dis­ku­te­re?
Video­re­por­ta­sje om Norsk Jour­na­list­lags for­slag til ny medie­støt­te. Av Olav Anders Øvre­bø og jour­na­lis­tikk­stu­den­ter ved UiB.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen