Åpner for dansk støtte til nettmedier

Både Venstre og Socialdemokraterne går inn for at nettmedier i fremtiden skal kunne motta offentlig støtte.

Ven­stres medi­etal­skvinne Ellen Trane Nør­by sier til politiken.dk:

Frit­stående inter­netmedi­er skal også kunne støttes. Så undgår vi det meget skæve konkur­rence­forhold, vi har i dag, hvor avis­erne får støtte, mens enkelt­stående inter­netmedi­er ikke får noget. Det er vi nødt til at forholde os til nu, hvor dag­bladene ikke bare er avis­er, men mediehuse med nyhed­sportaler på nettet. 

Dette er også i tråd med Ven­stres medieut­spill (pdf) som kom i feb­ru­ar i år. Et av hov­ed­punk­tene i utspillet var at innhold er vik­tigere enn plat­tform, og par­ti­et skrev i sitt forslag at støt­ten må endres slik at den også kan komme dig­i­tale medi­er til gode.

Socialdemokrater­ne er enige med Ven­stre i at nettmedi­er må få støtte. Mogens Jensen, par­ti­ets medi­etals­mann, uttaler til politiken.dk at “støt­ten skal afspeile hele mediebilledet og ikke kun holde fast i de gam­le struk­tur­er hvor dag­bladene agerede alene på markedet”. I april kom også Socialdemokrater­ne, sam­men med Social­is­tisk Folkepar­ti og Det Radikale Ven­stre med et medieut­spill som slo fast at medi­estøt­ten i fremti­den i større grad skal være plattformuavhengig.

Forhan­dlin­gene rundt støtte til nettmedi­er vil foregå til høsten, som en del av forhan­dlin­gene om det danske stats­bud­sjet­tet. Tanken er at pot­ten som i dag gir støtte til tryk­te medi­er i fremti­den også skal kunne gi støtte til nettmedier.

Kritiserer medieforlik

Ven­stre og De Kon­ser­v­a­tive inngikk nylig et mediefor­lik (pdf) med Dan­sk Folkepar­ti og Lib­er­al Alliance. Dette for­liket omhan­dlet først og fremst tradis­jonell radio og fjern­syn, og har blitt kri­tis­ert for ikke å ta hen­syn til nye dig­i­tale medi­er. Jour­nal­ist Samuel Rach­lin kalte i et inn­legg i Berlingske Tidende mediefor­liket for ”de gam­le mediers forlig”, og etterlyste poli­tisk vil­je til fremtid­sret­tet satsing.

TEMA

M

ediestø
tte

56 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen