Åpner for dansk støtte til nettmedier

Både Venstre og Socialdemokraterne går inn for at nettmedier i fremtiden skal kunne motta offentlig støtte.

Venst­res medie­tals­kvin­ne Ellen Tra­ne Nør­by sier til politiken.dk:

Frit­stå­en­de inter­net­me­di­er skal også kun­ne støt­tes. Så und­går vi det meget skæ­ve kon­kur­ren­ce­for­hold, vi har i dag, hvor avi­ser­ne får støt­te, mens enkelt­stå­en­de inter­net­me­di­er ikke får noget. Det er vi nødt til at for­hol­de os til nu, hvor dag­bla­de­ne ikke bare er aviser, men medie­huse med nyheds­por­ta­ler på net­tet.

Det­te er også i tråd med Venst­res medie­ut­spill (pdf) som kom i febru­ar i år. Et av hoved­punk­te­ne i utspil­let var at inn­hold er vik­ti­ge­re enn platt­form, og par­ti­et skrev i sitt for­slag at støt­ten må end­res slik at den også kan kom­me digi­ta­le medi­er til gode.

Social­de­mo­kra­ter­ne er eni­ge med Venst­re i at nett­me­di­er må få støt­te. Mogens Jen­sen, par­ti­ets medie­tals­mann, utta­ler til politiken.dk at «støt­ten skal afspei­le hele medie­bil­le­det og ikke kun hol­de fast i de gam­le struk­tu­rer hvor dag­bla­de­ne age­re­de ale­ne på mar­ke­det». I april kom også Social­de­mo­kra­ter­ne, sam­men med Socia­lis­tisk Folke­par­ti og Det Radi­ka­le Venst­re med et medie­ut­spill som slo fast at medie­støt­ten i frem­ti­den i stør­re grad skal være platt­for­m­uav­hen­gig.

For­hand­lin­ge­ne rundt støt­te til nett­me­di­er vil fore­gå til høs­ten, som en del av for­hand­lin­ge­ne om det dans­ke stats­bud­sjet­tet. Tan­ken er at pot­ten som i dag gir støt­te til tryk­te medi­er i frem­ti­den også skal kun­ne gi støt­te til nett­me­di­er.

Kritiserer medieforlik

Venst­re og De Kon­ser­va­ti­ve inn­gikk nylig et medie­for­lik (pdf) med Dansk Folke­par­ti og Libe­ral Alli­an­ce. Det­te for­li­ket omhand­let først og fremst tra­di­sjo­nell radio og fjern­syn, og har blitt kri­ti­sert for ikke å ta hen­syn til nye digi­ta­le medi­er. Jour­na­list Samu­el Rach­lin kal­te i et inn­legg i Ber­ling­ske Tiden­de medie­for­li­ket for ”de gam­le medi­ers for­lig”, og etter­lys­te poli­tisk vil­je til frem­tids­ret­tet sat­sing.

TEMA

M

ediestø
tte

56 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen