Avisens API — hva betyr det?

Spennende eksperiment: Eksterne utviklere kan nå lage sine egne utgaver av The Guardian via avisens åpne API.

Bloggen Web­mon­key beskriv­er et vakkert eksem­pel på hva som kan skje når en avis får et åpent API (pro­gram­mer­ings­grens­es­nitt).

The Guardian har nylig lansert et slikt med sin åpne plat­tform. Både tek­nol­o­gisk og økonomisk er dette et spen­nende pros­jekt som kan vise vei både for medi­er og andre virk­somheter som vur­der­er å dele sine data med andre.

Om du er opp­tatt av bruk­er­venn­lighet, les­barhet eller å senke bar­rierene for å lese nyheter, ta en titt på Today’s Guardian på guardian.gyford.com og les tankene bak hos skaperen; Phil Gyford.

Ver­sjon av Guardian laget med avisens API.

Dette er en av poten­sielt mange utgaver av The Guardian som eksterne utviklere kan lage med deres Open Plat­form API.

Om dette er en teknisk mod­ell noen av de norske aktørene fak­tisk vil gjen­nom­føre, gjen­står å se. NRK­be­ta har diskutert sak­en ved flere anledninger.

Men hva betyr dette?

Vel, det er en hel del ting som er usikkert, som det økonomiske aspek­tet ved å til­by et API. Det er avveininger som vil være ulike fra aktør til aktør, som pre­mis­sene for bruk av API-et. Du kan lese om dette og om inten­sjon, bak­grunn og idé på Guardians FAQ.

Videre er det et spørsmål om DX1, API-ets omfang, hva kan vi få ut av det og hvor nyt­tig innhold­et er. Dette led­er til det mest innl­y­sende: The Guardian får poten­sielt spredd mate­ri­alet sitt, inklud­ert reklame, til nye brukere. Hvem som helst kan lage nye tjen­ester av innhold­et2. The Guardian for iPad, iPhone, Android, PlaySta­tion og Xbox — hvem som helt kan lage slike tilpas­ninger om de ønsker. Sær-sam­menset­tinger av nyhetene (jeg hater sportssi­dene) lar seg gjøre etter hvilke som helt prefer­anser, på tema, stikko­rd, tid osv. Som en base for analyse er det også et bety­delig poten­sial her. Denne lis­ten kan vokse.

Dette betyr alt­så flere ting, men en ting er vik­tigere enn andre: dette er en utprøv­ing av en dis­tribusjons­form, forankret i en økonomisk idé3 for en mer smidig og flek­si­bel hånd­ter­ing av nyhet­sar­tik­ler. Det er en tek­nol­o­gisk drevet pros­ess som pass­er godt med mod­erne infor­masjon­ssys­temarkitek­tur (løst sam­men­sat­te enheter, tjen­ester) og som bør følges med en viss inter­esse. Det er et prak­tisk grep fra en pres­set bran­sje. Utfal­l­et og utviklin­gen av slike grep og pros­ess­er tror jeg vil forme en avgjørende fak­tor i rangerin­gen av vestlig presse de kom­mende årene. Noen skal ut, andre skal inn. Kun de beste får plass.

1. DX = devel­op­er expe­ri­ence, ideen om brukerop­plevelser, UX — User eXpe­ri­ence, snudd på hode. Rett og slett: er det triv­elig å jobbe mot dette APIet.
2. Hva som er lov og ikke er beskrevet i FAQ’n.
3. Teknologiutviklin­gen i mediebran­sjen har tid­vis vært ensporet på antall lesere, og glemt økonomien i det hele. For detal­jer, se Pablo Boczkowskis, Dig­i­tiz­ing the News: Inno­va­tion in Online News­pa­pers (The MIT Press, 2005).

TEMA

M

edier

99 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Nok et inter­es­sant API-relatert ini­tia­tiv fra Guardian: Hvis du bruk­er Word­Press (som vi i Vox Pub­li­ca) kan du nå via en plug-in pub­lis­ere Guardian-artik­ler direk­te på ditt eget nettst­ed. Det føl­ger med annonser som Guardian får inntek­tene fra. Avisen forsøk­er med andre ord kon­sekvent å spre sitt innhold og data via flest mulig “kanaler”.

  2. Et halvt år før denne tek­sten ble skrevet kom­menterte Jeff Jarvis på sam­men sak­en: http://www.buzzmachine.com/2009/03/10/apis-the-new-distribution/ Jarvis vis­er en ikke uven­tet opti­misme rundt forsøket.

til toppen