Avisens API — hva betyr det?

Spennende eksperiment: Eksterne utviklere kan nå lage sine egne utgaver av The Guardian via avisens åpne API.

Blog­gen Web­mon­key beskri­ver et vak­kert eksem­pel på hva som kan skje når en avis får et åpent API (pro­gram­me­rings­grense­snitt).

The Guar­di­an har nylig lan­sert et slikt med sin åpne platt­form. Både tek­no­lo­gisk og øko­no­misk er det­te et spen­nen­de pro­sjekt som kan vise vei både for medi­er og and­re virk­som­he­ter som vur­de­rer å dele sine data med and­re.

Om du er opp­tatt av bru­ker­venn­lig­het, les­bar­het eller å sen­ke bar­rie­re­ne for å lese nyhe­ter, ta en titt på Today’s Guar­di­an på guardian.gyford.com og les tan­ke­ne bak hos ska­pe­ren; Phil Gyford.

Ver­sjon av Guar­di­an laget med avi­sens API.

Det­te er en av poten­si­elt man­ge utga­ver av The Guar­di­an som eks­ter­ne utvik­le­re kan lage med deres Open Plat­form API.

Om det­te er en tek­nisk modell noen av de nors­ke aktø­re­ne fak­tisk vil gjen­nom­føre, gjen­står å se. NRK­be­ta har dis­ku­tert saken ved fle­re anled­nin­ger.

Men hva betyr dette?

Vel, det er en hel del ting som er usik­kert, som det øko­no­mis­ke aspek­tet ved å til­by et API. Det er avvei­nin­ger som vil være uli­ke fra aktør til aktør, som pre­mis­se­ne for bruk av API-et. Du kan lese om det­te og om inten­sjon, bak­grunn og idé på Guar­di­ans FAQ.

Vide­re er det et spørs­mål om DX1, API-ets omfang, hva kan vi få ut av det og hvor nyt­tig inn­hol­det er. Det­te leder til det mest inn­ly­sen­de: The Guar­di­an får poten­si­elt spredd mate­ria­let sitt, inklu­dert rekla­me, til nye bru­ke­re. Hvem som helst kan lage nye tje­nes­ter av inn­hol­det2. The Guar­di­an for iPad, iPhone, And­roid, Play­Sta­tion og Xbox — hvem som helt kan lage sli­ke til­pas­nin­ger om de øns­ker. Sær-sam­men­set­tin­ger av nyhe­te­ne (jeg hater sports­si­de­ne) lar seg gjø­re etter hvil­ke som helt pre­fe­ran­ser, på tema, stikk­ord, tid osv. Som en base for ana­ly­se er det også et bety­de­lig poten­si­al her. Den­ne lis­ten kan vokse.

Det­te betyr alt­så fle­re ting, men en ting er vik­ti­ge­re enn and­re: det­te er en utprø­ving av en dis­tri­bu­sjons­form, for­ank­ret i en øko­no­misk idé3 for en mer smi­dig og flek­si­bel hånd­te­ring av nyhets­ar­tik­ler. Det er en tek­no­lo­gisk dre­vet pro­sess som pas­ser godt med moder­ne infor­ma­sjons­sys­tem­ar­ki­tek­tur (løst sam­men­sat­te enhe­ter, tje­nes­ter) og som bør føl­ges med en viss inter­es­se. Det er et prak­tisk grep fra en pres­set bran­sje. Utfal­let og utvik­lin­gen av sli­ke grep og pro­ses­ser tror jeg vil for­me en avgjø­ren­de fak­tor i ran­ge­rin­gen av vest­lig pres­se de kom­men­de åre­ne. Noen skal ut, and­re skal inn. Kun de bes­te får plass.

1. DX = develo­per expe­ri­en­ce, ide­en om bru­ker­opp­le­vel­ser, UX — User eXpe­ri­en­ce, snudd på hode. Rett og slett: er det tri­ve­lig å job­be mot det­te API­et.
2. Hva som er lov og ikke er beskre­vet i FAQ’n.
3. Tek­no­logi­ut­vik­lin­gen i medie­bran­sjen har tid­vis vært enspo­ret på antall lese­re, og glemt øko­no­mi­en i det hele. For detal­jer, se Pab­lo Bocz­kow­skis, Digi­ti­zing the News: Inno­va­tion in Online New­spa­pers (The MIT Press, 2005).

TEMA

M

edier

99 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Nok et inter­es­sant API-rela­tert ini­tia­tiv fra Guar­di­an: Hvis du bru­ker Word­Press (som vi i Vox Pub­li­ca) kan du nå via en plug-in pub­li­se­re Guar­di­an-artik­ler direk­te på ditt eget nett­sted. Det føl­ger med annon­ser som Guar­di­an får inn­tek­te­ne fra. Avi­sen for­sø­ker med and­re ord kon­se­kvent å spre sitt inn­hold og data via flest mulig «kana­ler».

  2. Et halvt år før den­ne teks­ten ble skre­vet kom­men­ter­te Jeff Jar­vis på sam­men saken: http://www.buzzmachine.com/2009/03/10/apis-the-new-distribution/ Jar­vis viser en ikke uven­tet opti­mis­me rundt for­sø­ket.

til toppen