Dyp skepsis til pressestøtte blant amerikanske redaktører

Tre av fire amerikanske redaktører er imot pressestøtte, selv i dagens vanskelige økonomiske situasjon.

Hele 88 pros­ent av ledere i dags­pressen har “sterke mot­forestill­inger” mot direk­te sub­si­di­er fra myn­dighetene, vis­er en under­søkelse fra Pew Research Cen­ter utført i år. 68 pros­ent av led­erne i radio og TV er svært skep­tiske til slike sub­si­di­er (den mest rel­e­vante sam­men­lignin­gen må være det direk­te pro­duk­sjon­stil­skud­det mange norske avis­er mottar).

Slik utdypet en av redak­tørene sin holdning:

We must keep our inde­pen­dence or per­cep­tion of inde­pen­dence and accept­ing gov­ern­ment sub­si­dies ties you to the gov­ern­ment we are meant to watch. The lines become too blurred if we begin tak­ing dona­tions and sub­si­dies. Even if we remain aggres­sive in cov­er­age why would read­ers believe we are independent?

Andre var like klare i avvis­nin­gen av tanken om press­es­tøtte. Én mente at sub­si­di­er ville gjøre medi­ene til løpegut­ter for myn­dighetene, en annen kalte det bare en “skrekke­lig ide”:

Gov­ern­ment involve­ment in any form is a ter­ri­ble idea. Ulti­mate­ly, we either need to pro­vide what peo­ple want or we go out of business.

Under­søkelsen tok også opp andre poten­sielle inntek­tsmu­ligheter for økonomisk pressede medi­er. Mot­standen mot skat­te­fordel­er (tax cred­its) for medi­er var ikke like stor som mot direk­te støtte. Snaut halv­parten av de spurte hadde sterke mot­forestill­inger mot støtte i denne for­men (som vi har skrevet om før på denne bloggen, er det tradis­jon for indi­rek­te statsstøtte til medi­er i USA).

Mot­standen mot donasjon­er fra inter­esseg­rup­per er like stor som mot press­es­tøtte. Nesten åtte av ti medieledere sier seg sterkt skep­tisk til slike gaver. 

Donasjon­er fra ikke-kom­mer­sielle stif­telser er den av de “nye” inntek­ts­formene som medieled­erne er mest åpne for. Her har bare en fjerd­edel av de spurte sterke mot­forestill­inger, mens omtrent like mange har min­dre alvorlige mot­forestill­inger. 31 pros­ent ville si ja takk til slik støtte. Det synes å passe godt med utviklin­gen de siste årene, der stif­telser har finan­siert mange nye jour­nal­is­tiske pros­jek­ter både på nasjon­alt og lokalt plan i USA.

Grafen vis­er de som sa at de har ‘alvorlige reser­vasjon­er’ mot de ulike alter­na­tive inntek­tsmu­lighetene for medi­er. (Kilde: Pew Research Center)

TEMA

M

edier

99 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Olav A. Øvre­bø, Hal­l­vard Moe. Hal­l­vard Moe said: RT @oovrebo: Prin­sipp­fast mot press­es­tøtte: Klassekam­p­en i 1977 http://bit.ly/b9IY63 og amerikanske redak­tør­er i 2010 http://bit.ly/cZCLW0 […]

til toppen