Dyp skepsis til pressestøtte blant amerikanske redaktører

Tre av fire amerikanske redaktører er imot pressestøtte, selv i dagens vanskelige økonomiske situasjon.

Hele 88 pro­sent av lede­re i dags­pres­sen har «ster­ke mot­fore­stil­lin­ger» mot direk­te sub­si­di­er fra myn­dig­he­te­ne, viser en under­sø­kel­se fra Pew Rese­arch Cen­ter utført i år. 68 pro­sent av leder­ne i radio og TV er svært skep­tis­ke til sli­ke sub­si­di­er (den mest rele­van­te sam­men­lig­nin­gen må være det direk­te pro­duk­sjons­til­skud­det man­ge nors­ke aviser mot­tar).

Slik utdy­pet en av redak­tø­re­ne sin hold­ning:

We must keep our inde­pen­den­ce or per­cep­tion of inde­pen­den­ce and accepting govern­ment sub­si­dies ties you to the govern­ment we are meant to watch. The lines become too blur­red if we begin taking dona­tions and sub­si­dies. Even if we remain aggres­si­ve in cover­age why would rea­ders belie­ve we are inde­pen­dent?

And­re var like kla­re i avvis­nin­gen av tan­ken om presse­støt­te. Én men­te at sub­si­di­er vil­le gjø­re medie­ne til løpe­gut­ter for myn­dig­he­te­ne, en annen kal­te det bare en «skrek­ke­lig ide»:

Govern­ment involve­ment in any form is a ter­rib­le idea. Ulti­mate­ly, we eit­her need to pro­vi­de what peop­le want or we go out of busi­ness.

Under­sø­kel­sen tok også opp and­re poten­si­el­le inn­tekts­mu­lig­he­ter for øko­no­misk pres­se­de medi­er. Mot­stan­den mot skatte­for­de­ler (tax credits) for medi­er var ikke like stor som mot direk­te støt­te. Snaut halv­par­ten av de spur­te had­de ster­ke mot­fore­stil­lin­ger mot støt­te i den­ne for­men (som vi har skre­vet om før på den­ne blog­gen, er det tra­di­sjon for indi­rek­te stats­støt­te til medi­er i USA).

Mot­stan­den mot dona­sjo­ner fra inter­esse­grup­per er like stor som mot presse­støt­te. Nes­ten åtte av ti medie­le­de­re sier seg sterkt skep­tisk til sli­ke gaver.

Dona­sjo­ner fra ikke-kom­mer­si­el­le stif­tel­ser er den av de «nye» inn­tekts­for­me­ne som medie­le­der­ne er mest åpne for. Her har bare en fjerde­del av de spur­te ster­ke mot­fore­stil­lin­ger, mens omtrent like man­ge har mind­re alvor­li­ge mot­fore­stil­lin­ger. 31 pro­sent vil­le si ja takk til slik støt­te. Det synes å pas­se godt med utvik­lin­gen de sis­te åre­ne, der stif­tel­ser har finan­siert man­ge nye jour­na­lis­tis­ke pro­sjek­ter både på nasjo­nalt og lokalt plan i USA.

Gra­fen viser de som sa at de har ‘alvor­li­ge reser­va­sjo­ner’ mot de uli­ke alter­na­ti­ve inn­tekts­mu­lig­he­te­ne for medi­er. (Kil­de: Pew Rese­arch Cen­ter)

TEMA

M

edier

98 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Olav A. Øvre­bø, Hall­vard Moe. Hall­vard Moe said: RT @oovrebo: Prin­sipp­fast mot presse­støt­te: Klasse­kam­pen i 1977 http://bit.ly/b9IY63 og ame­ri­kans­ke redak­tø­rer i 2010 http://bit.ly/cZCLW0 […]

til toppen