Amerikanske medier slankes og slankes

10 milliarder borte fra avisenes journalistikk-budsjetter; nyskaping på nett foreløpig for spinkel.

2010-utga­ven av den årli­ge til­stands­rap­por­ten for ame­ri­kans­ke nyhets­me­di­er teg­ner et rela­tivt dys­tert bil­de, selv om det også er mulig å skim­te noen lys­punk­ter.

Medie­kri­sen har ram­met har­de­re i USA enn i Nor­ge, men man­ge av de under­lig­gen­de tren­de­ne er de sam­me. Rap­por­ten har der­med vik­ti­ge inn­spill til vår egen debatt om finan­sie­ring av jour­na­lis­tikk og reform av medie­støt­ten. Den inne­hol­der både dia­gno­se av nå-til­stan­den og for­søk på å iden­ti­fi­se­re hvor jour­na­lis­tik­ken er på vei. Gjen­nom­gå­en­de i rap­por­ten er per­spek­ti­vet på «report­ori­al jour­na­lism», alt­så den jour­na­lis­tik­ken som hav­ner på repor­ta­sje­plass i medie­ne. Det er den­ne som har det trangt, for kom­men­tar- og debatt­sjang­re­ne ser ut til å eks­pan­de­re. Det stem­mer alt­så ikke at nyhets­me­die­ne leve­rer mind­re volum, hev­der rap­por­ten — det er den arbeids­kre­ven­de rese­arch­ba­ser­te jour­na­lis­tik­ken det blir mind­re av.

Avi­se­ne har totalt sett 1,6 mil­li­ar­der dol­lar — nær 10 mil­li­ar­der kro­ner — mind­re å rut­te med til repor­ta­sje­virk­som­het og redi­ge­ring enn i 2007, iføl­ge rap­por­tens esti­ma­ter. Rundt 30 pro­sent av bud­sjet­tet er borte på tre år, og det ven­tes ytter­li­ge­re kutt i 2010 selv om USAs øko­no­mi nå er i en viss bed­ring.

Lys­punk­te­ne er å fin­ne på net­tet, der inno­va­ti­ve bor­ger­jour­na­lis­tis­ke ini­tia­ti­ver for­me­rer seg raskt (se egen del­rap­port). Volu­met er imid­ler­tid fore­lø­pig alt­for lite til å dek­ke opp for tapet av jour­na­lis­tisk kapa­si­tet i de tra­di­sjo­nel­le medie­ne, kon­klu­de­rer rap­por­ten:

For all the inven­tion and energy, how­e­ver, the sca­le of these new efforts still amounts to a small frac­tion of what has been lost. Whi­le not all of the blogs and citizen efforts can be quan­ti­fied, J‑Lab, a pro­ject led by Jan Schaf­fer that stu­dies new media, esti­ma­tes that roughly $141 mil­lion of non­pro­fit money has flow­ed into new media efforts over the last four years (not inclu­ding pub­lic broad­cas­ting). That is less than one-tenth of the los­ses in new­spa­per resources alo­ne.

Se mer om poten­sia­let i bor­ger­jour­na­lis­tikk i vår nylig pub­li­ser­te artik­kel om tema­et.

Rap­por­ten iden­ti­fi­se­rer seks hoved­tren­der som alle bør ha sin plass i den bre­de debat­ten om jour­na­lis­tik­kens fram­tid. Ta for eksem­pel punkt fem om at fle­re og fle­re aktø­rer som ikke pri­mært er medie­virk­som­he­ter begyn­ner å pro­du­se­re jour­na­lis­tikk-lig­nen­de mate­ria­le. Det­te kan være bedrif­ter, akti­vis­ter, tanke­smi­er, myn­dig­hets­or­ga­ner. Det stil­ler nye krav til kilde­kri­tikk og etikk i omgang med infor­ma­sjons­pro­du­sen­ter, men det er bare noe vi må for­hol­de oss til:

In an age whe­re lin­king and aggre­ga­tion are part of jour­na­lism, news orga­niza­tions must deci­de how they want to inte­ract with this growing cohort of self-inte­re­sted infor­ma­tion play­ers. Will they pick up this mate­ri­al and dis­se­mi­na­te it? Can they pos­sibly police it? Can they afford to igno­re it? The only cer­tain­ty is that these new play­ers are increas­ing­ly vying for the public’s and the media’s atten­tion, and their resources, in con­trast to that of tra­ditio­nal inde­pen­dent jour­na­lism, are growing.

TEMA

J

ournali
stikk

132 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen