NRKs nett-tilbud: Internett er ikke bare kringkasting

Medietilsynet er overraskende lite kritisk til NRKs nettaktiviteter og bygger vurderingene på en forkjært forståelse av internetts potensial.

På opp­drag fra Kul­tur­de­par­te­men­tet har Medie­til­sy­net gjen­nom­gått NRKs tje­nes­ter på nye medie­platt­for­mer, det vil si inter­nett, mobi­le enhe­ter, digi­tal­ra­dio og digi­tal-tv (last ned rap­port i pdf-for­mat). For­må­let er å vur­de­re om det NRK til­byr dek­kes av insti­tu­sjo­nens sam­funns­opp­drag, og der­med kan finan­sie­res med lisens­mid­ler. Rap­por­ten fra opp­dra­get, som ble offent­lig­gjort sist uke, er inter­es­sant på fle­re måter.

Vur­de­rin­gen er en direk­te kon­se­kvens av EUs medie­po­li­tikk. Bak­grun­nen er nem­lig en sak om NRKs over­hol­del­se av EØS-avta­lens stats­støtte­reg­ler, og til­sy­net viser både til for­ut­set­nin­ger, anmod­nin­ger, pålegg fra EFTAs over­vå­kings­or­gan. Klar tale, alt­så: Poli­tis­ke førin­ger fra Brus­sel end­rer norsk medi­e­re­gu­le­ring.

Nes­ten alt er all­menn­kring­kas­ting, mener til­sy­net

Rap­por­ten er også inter­es­sant for­di den inne­hol­der så lite kri­tikk. Her dis­ku­te­res et vell av uli­ke tje­nes­ter, fra nett-tv og ‑radio, via blog­ger, spill og data­base­tje­nes­ter, til mobil­tje­nes­ter, digi­tal­ra­dio­ka­na­ler og stoff­le­ve­ring til eks­ter­ne aktø­rer som Fly­to­get.

Nes­ten alt er all­menn­kring­kas­ting, mener til­sy­net

. Kon­kur­ren­ter som Nett­avi­sen (Dagens Nærings­liv 1. juli) har grunn til å være over­ras­ket, for til­sva­ren­de gjen­nom­gan­ger i and­re euro­pe­is­ke land har endt med mer dras­tis­ke krav om kutt i all­menn­kring­kas­ter­nes por­te­føl­jer.

UT.no — NRK på tur litt for langt fra all­menn­kring­kas­ter­opp­dra­get?

Noe av for­kla­rin­gen er nok at rap­por­ten byg­ger på NRKs egen over­sikt over til­bu­det — en over­sikt sel­ska­pet selv kal­ler ”for­enk­let”. Man­ge av de inn­meld­te tje­nes­te­ne vur­de­rer så til­sy­net på et over­ord­net nivå. NRKs omfat­ten­de sam­ling debatt­fora omta­les og god­kjen­nes for eksem­pel som én enhet med hen­vis­ning til at fle­re av debat­te­ne der har sitt utspring i NRKs pro­gram. I sam­me slen­gen vel­sig­nes også tje­nes­ter som søs­ter­sel­skap i and­re land har fått pep­per for, slik som NRKs lil­le sjakk­fo­rum og det åpne foru­met, der sel­ska­pet invi­te­rer bru­ker­ne til å ”del­ta i debat­ter uav­hen­gig av pro­gram­mer, kana­ler og de and­re kate­go­ri­ene”.

Hvor­for skal inno­va­sjon på web begren­ses av det som pas­ser i kring­kas­ting?

Nett­opp til­knyt­nin­gen til NRKs tra­di­sjo­nel­le virk­som­het på kring­kas­tet radio og tv er ellers et vik­tig punkt i rap­por­ten. En tje­nes­te er pro­ble­ma­tisk der­som den fram­står som løs­re­vet fra redak­sjo­nell virk­som­het i radio eller tv og/eller dek­ker et tema­om­rå­de uten­for den tra­di­sjo­nel­le all­menn­kring­kas­ter­virk­som­he­ten. Det­te er — sam­men med fryk­ten for avhen­gig­hets­ska­pen­de sam­ar­beids­for­hold — et hoved­po­eng når til­sy­net argu­men­te­rer for at nett­ste­det UT.no, som NRK dri­ver med Den Nors­ke Turist­for­ening, ikke bør finan­sie­res med lisens. Selv om NRKs radio- og tv-kana­ler har hatt nok av natur og fri­lufts­liv opp gjen­nom åre­ne, har UT.no et annet preg, heter det: Det er en ”plan­leg­gings­tje­nes­te” med ”tur­mu­lig­he­ter og –til­bud”, og skil­ler seg der­for fra NRKs kring­kas­tings­til­bud.

Hvis bare noen på Mari­en­lyst had­de tenkt på å lage et tv-pro­gram med tips om turer i norsk natur, og kalt pro­gram­met, tja, hva med UT? Da had­de hele argu­men­tet falt bort.

Til­sy­net bru­ker også til­knyt­ning til kring­kas­ting som argu­ment for å god­kjen­ne and­re, kon­tro­ver­si­el­le nettje­nes­ter: Resul­tat­ser­vice på web’en for det stat­li­ge aksje­sel­ska­pet Norsk Tip­pings penge­spill under tit­te­len ”Lykke­spill” er upro­ble­ma­tisk, siden NRK jo har dre­vet med sånt på radio og tv.

Fri­gjør lisens-insti­tu­sjo­nens opp­drag fra spe­si­fik­ke medie­tek­no­lo­gis­ke defi­ni­sjo­ner

Slik manøv­re­rer til­sy­net fra den ene tje­nes­ten til den and­re. Ide­er fra radio og tv leg­ger førin­ger for nett­sat­sin­gen, uav­hen­gig av om det er snakk om gode ide­er. Resul­ta­tet blir ikke bare et stren­ge­re regi­me på nett enn på radio og tv, men også en bak­stre­versk hold­ning til poten­sia­let nye medie­platt­for­mer har i opp­fyl­lel­sen av NRKs sam­funns­opp­drag. Hvor­for skal inno­va­sjon på web’en begren­ses av det som pas­ser i kring­kas­tings­me­die­ne? Hvor­dan had­de norsk tv sett ut hvis alt NRK kun­ne vise der først måt­te for­ank­res i et radio­pro­gram? Anner­le­des, i hvert fall, og nok også mind­re spen­nen­de og inter­es­sant.

Til slutt i rap­por­ten kom­mer til­sy­net med et lite hjerte­sukk. Det er ikke lett å til­pas­se sty­rings­verk­tøy ment for kring­kas­ting — med nøk­kel­ord som ”pro­gram” og ”sen­din­ger” — til nye medie­platt­for­mer. Men løs­nin­gen er ikke som til­sy­net fore­slår å jevn­lig jus­te­re NRKs regel­verk. Sva­ret er hel­ler en grunn­leg­gen­de omfor­mu­le­ring som vir­ke­lig fri­gjør lisen­s­in­sti­tu­sjo­nens opp­drag fra spe­si­fik­ke medie­tek­no­lo­gis­ke defi­ni­sjo­ner og kom­mu­ni­ka­sjons­for­mer. Da kan det NRK fak­tisk til­byr, også på nye medie­platt­for­mer, vur­de­res på selv­sten­dig grunn­lag. Det vil være bed­re både for til­sy­net, NRK, kon­kur­ren­te­ne og bru­ker­ne.

For­fat­te­ren bidro tid­li­ge­re i vår til en stu­die av NRKs nyhets­til­bud på nett på opp­drag fra Medie­til­sy­net. Den­ne artik­ke­len ble først pub­li­sert i Dagens Nærings­liv 5. juli 2010.

TEMA

N

RK

95 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen