En enkel lisens for offentlige data?

Lisens skal forenkle viderebruk av offentlige data -- her er høringsutkastet.

Forny­ings­de­parte­mentet (FAD) har i dag lagt ut den foreløpige ver­sjo­nen av Norsk lisens for offentlige data (forko­rtet NLOD). Forslaget sendes nå på høring, men lisensen kan tas i bruk med en gang av de offentlige virk­somheter som ønsker det. 

Først ut er Trafikan­ten, som i dag åpnet sine san­ntids- og andre data for alle ved bruk av NLOD. Grat­ulerer! Trafikan­ten går her foran med et godt eksem­pel: Fram til nå har dataene kun vært frigitt til ikke-kom­mer­siell bruk, men denne begren­snin­gen er nå alt­så fjer­net, og dataene er dermed åpne.

Lisen­stek­sten bør nok fin­le­ses av en kyn­dig og skep­tisk jurist før den “god­kjennes”, men for en leg­mann som meg er det flere pos­i­tive ting å bemerke ved dette utkastet:

  • Enkelt: Det er bare én lisens. Det foren­kler arbei­det for den som skal videre­bruke data. En slip­per å forholde seg til at ulike etater vel­ger ulike lisenser med ulike vilkår.
  • Få begren­sninger — åpne data: Lisensen krev­er at den som bruk­er data skal kred­itere lisens­giv­er. Utover dette kan man kopiere, tilgjen­gelig­gjøre (pub­lis­ere) og endre dataene, og sam­men­stille et datasett med et annet. Det er ingen begren­sninger på kom­mer­siell bruk. Det er akku­rat dette som er de sen­trale prin­sip­pene for de som er opp­tatt av å få frigitt offentlig sek­tors data for viderebruk.
  • Kom­pat­i­bel: Lisensen er foren­lig med andre rel­e­vante lisenser som brukes inter­nasjon­alt (og delvis i Norge). Det er Cre­ative Com­mons navn­givelse, Open Data Com­mons navn­givelse og Open Gov­ern­ment Licence. Dette bidrar til å slå fast prin­sip­pene bak åpne data. Om man like godt kunne brukt en av de nevnte lisensene direk­te, er jeg usikker på. Kom­pat­i­biliteten er vel det viktigste?


Et vik­tig poeng som FAD slår fast, er at en offentlig virk­somhet ikke er tvunget til å bruke NLOD. Det må ikke settes noen vilkår for bruk hvis man ikke ønsker det. Imi­dler­tid er situ­asjo­nen i dag preget av uklarhet: Noen virk­somheter set­ter bare et copy­right-tegn under dataene sine, andre set­ter sper­rer for kom­mer­siell bruk, mens de fleste ikke oppl­yser noe om vilkår i det hele tatt. Antake­lig er mange ikke særlig bevisst på videre­bruks-prob­lematikken, siden dette er en rel­a­tivt ny utvikling. Her kan lisensen skape ryd­di­gere forhold.

Jeg rea­gerte på ett punkt i lisen­sutkastet som jeg finner uklart og noe prob­lema­tisk. Det er punkt 4 om mis­bruk. Her het­er det:

Lisen­stak­er skal ikke bruke infor­masjo­nen til å villede og heller ikke for­dreie eller urik­tig frem­stille informasjonen.

Hvor­dan fast­slår en når en datak­ilde (“infor­masjo­nen”) er blitt for­dreid eller urik­tig fram­stilt? Og hvem gjør dette? Jeg ser for meg at en offentlig virk­somhet fort kan mis­like at et av dens datasett sam­men­stilles med andre data, for eksem­pel i en kri­tisk vin­klet jour­nal­is­tisk sam­men­heng. Det som er legit­im kri­tikk for jour­nal­is­ten fram­står som for­dreid for etats­di­rek­tøren. Det jeg finner ulo­gisk med bestem­melsen er at lisensen ellers åpn­er for å bruke data i nye sam­men­henger. Da vil det alt­så fort opp­stå uenighet om hva som er ville­dende framstilling.

På den annen side er det all grunn til å tro at det vil dukke opp eksem­pler på ville­dende og urik­tig fram­still­ing av infor­masjon hen­tet fra offentlige datak­ilder. En offentlig virk­somhet har da en selvsagt rett (og plikt) til å informere om dette og pro­testere på fram­still­in­gen. Spørsmålet er om dette hør­er hjemme i lisensen, og hvor­dan brudd på den håndheves.

En del offentlige virk­somheter er skep­tisk til å pub­lis­ere sine data net­topp for­di de fryk­ter at dataene skal for­dreies. Enten for­di den som bruk­er dataene mis­forstår dem, eller for­di ved­k­om­mende bevisst villed­er. Dette kom fram i en spør­re­un­der­søkelse vi gjorde blant statlige virk­somheter som del av rap­porten Fak­ta først. Du finner detal­jene om dette spørsmålet og alt annet kvan­ti­ta­tivt mate­ri­ale fra rap­porten her.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen