En enkel lisens for offentlige data?

Lisens skal forenkle viderebruk av offentlige data -- her er høringsutkastet.

For­ny­ings­de­par­te­men­tet (FAD) har i dag lagt ut den fore­lø­pi­ge ver­sjo­nen av Norsk lisens for offent­li­ge data (for­kor­tet NLOD). For­sla­get sen­des nå på høring, men lisen­sen kan tas i bruk med en gang av de offent­li­ge virk­som­he­ter som øns­ker det.

Først ut er Tra­fi­kan­ten, som i dag åpnet sine sann­tids- og and­re data for alle ved bruk av NLOD. Gra­tu­le­rer! Tra­fi­kan­ten går her foran med et godt eksem­pel: Fram til nå har data­ene kun vært fri­gitt til ikke-kom­mer­si­ell bruk, men den­ne begrens­nin­gen er nå alt­så fjer­net, og data­ene er der­med åpne.

Lisen­s­teks­ten bør nok fin­le­ses av en kyn­dig og skep­tisk jurist før den «god­kjen­nes», men for en leg­mann som meg er det fle­re posi­ti­ve ting å bemer­ke ved det­te utkas­tet:

  • Enkelt: Det er bare én lisens. Det for­enk­ler arbei­det for den som skal videre­bru­ke data. En slip­per å for­hol­de seg til at uli­ke eta­ter vel­ger uli­ke lisen­ser med uli­ke vil­kår.
  • Få begrens­nin­ger — åpne data: Lisen­sen kre­ver at den som bru­ker data skal kredi­te­re lisens­gi­ver. Utover det­te kan man kopiere, til­gjenge­lig­gjø­re (pub­li­se­re) og end­re data­ene, og sam­men­stil­le et data­sett med et annet. Det er ingen begrens­nin­ger på kom­mer­si­ell bruk. Det er akku­rat det­te som er de sen­tra­le prin­sip­pe­ne for de som er opp­tatt av å få fri­gitt offent­lig sek­tors data for videre­bruk.
  • Kom­pa­ti­bel: Lisen­sen er for­en­lig med and­re rele­van­te lisen­ser som bru­kes inter­na­sjo­nalt (og del­vis i Nor­ge). Det er Crea­ti­ve Com­mons navn­gi­vel­se, Open Data Com­mons navn­gi­vel­se og Open Govern­ment Licen­ce. Det­te bidrar til å slå fast prin­sip­pe­ne bak åpne data. Om man like godt kun­ne brukt en av de nevn­te lisen­se­ne direk­te, er jeg usik­ker på. Kom­pa­ti­bi­li­te­ten er vel det vik­tigs­te?


Et vik­tig poeng som FAD slår fast, er at en offent­lig virk­som­het ikke er tvun­get til å bru­ke NLOD. Det må ikke set­tes noen vil­kår for bruk hvis man ikke øns­ker det. Imid­ler­tid er situa­sjo­nen i dag pre­get av uklar­het: Noen virk­som­he­ter set­ter bare et copy­right-tegn under data­ene sine, and­re set­ter sper­rer for kom­mer­si­ell bruk, mens de fles­te ikke opp­ly­ser noe om vil­kår i det hele tatt. Anta­ke­lig er man­ge ikke sær­lig bevisst på videre­bruks-pro­ble­ma­tik­ken, siden det­te er en rela­tivt ny utvik­ling. Her kan lisen­sen ska­pe ryd­di­ge­re for­hold.

Jeg rea­ger­te på ett punkt i lisens­ut­kas­tet som jeg fin­ner uklart og noe pro­ble­ma­tisk. Det er punkt 4 om mis­bruk. Her heter det:

Lisens­ta­ker skal ikke bru­ke infor­ma­sjo­nen til å villede og hel­ler ikke for­dreie eller urik­tig frem­stil­le infor­ma­sjo­nen.

Hvor­dan fast­slår en når en data­kil­de («infor­ma­sjo­nen») er blitt for­dreid eller urik­tig fram­stilt? Og hvem gjør det­te? Jeg ser for meg at en offent­lig virk­som­het fort kan mis­li­ke at et av dens data­sett sam­men­stil­les med and­re data, for eksem­pel i en kri­tisk vink­let jour­na­lis­tisk sam­men­heng. Det som er legi­tim kri­tikk for jour­na­lis­ten fram­står som for­dreid for etats­di­rek­tø­ren. Det jeg fin­ner ulo­gisk med bestem­mel­sen er at lisen­sen ellers åpner for å bru­ke data i nye sam­men­hen­ger. Da vil det alt­så fort opp­stå uenig­het om hva som er ville­den­de fram­stil­ling.

På den annen side er det all grunn til å tro at det vil duk­ke opp eksemp­ler på ville­den­de og urik­tig fram­stil­ling av infor­ma­sjon hen­tet fra offent­li­ge data­kil­der. En offent­lig virk­som­het har da en selv­sagt rett (og plikt) til å infor­me­re om det­te og pro­te­ste­re på fram­stil­lin­gen. Spørs­må­let er om det­te hører hjem­me i lisen­sen, og hvor­dan brudd på den hånd­he­ves.

En del offent­li­ge virk­som­he­ter er skep­tisk til å pub­li­se­re sine data nett­opp for­di de fryk­ter at data­ene skal for­drei­es. Enten for­di den som bru­ker data­ene mis­for­står dem, eller for­di ved­kom­men­de bevisst ville­der. Det­te kom fram i en spørre­un­der­sø­kel­se vi gjor­de blant stat­li­ge virk­som­he­ter som del av rap­por­ten Fak­ta først. Du fin­ner detal­je­ne om det­te spørs­må­let og alt annet kvan­ti­ta­tivt mate­ria­le fra rap­por­ten her.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen