Styrk hverdagsjournalistikken!

Med statsstøtte kan NTB bli et virkelig nasjonalt nyhetsbyrå og sørge for sårt tiltrengt bredde i norsk kvalitetsjournalistikk.

Kunst­ner­sti­pend til jour­na­lis­ter er en god idé, men poli­ti­ker­ne er enda lure­re om de i frem­ti­den bru­ker pen­ger på å utvik­le fle­re og uav­hen­gi­ge mil­jø­er for vesent­lig nyhets­pro­duk­sjon hver dag. Et skritt på vei­en kun­ne være å rus­te opp Norsk Tele­gram­byrå (NTB) til det nasjo­na­le nyhets­by­rå­et det bur­de ha vært.

I den sto­re sam­men­heng betyr det ikke mye, men mel­din­gen om at NTB den­ne vår­en skjæ­rer enda litt til i beman­nin­gen av sine lokalkon­to­rer er tanke­vek­ken­de. NTB er eid av de sto­re medie­hu­se­ne og er gjen­nom åre­nes løp selv­føl­ge­lig ikke blitt spart i de uli­ke spare­pro­gram­me­ne. Resul­ta­tet er at Norsk Tele­gram­byrå har en beman­ning akku­rat stor nok til å leve­re en jevn strøm av hen­del­ses­ny­he­ter, men byrå­et har ikke folk nok til å fin­ne frem nyhe­ter på egen­hånd og å sup­ple­re eller kor­ri­ge­re and­re nyhetsprodusenter.

Det er mye godt å si om nyhets­pro­duk­sjo­nen i Nor­ge. De sto­re redak­sjo­ne­ne job­ber mer sys­te­ma­tisk og selv­sten­dig enn noen gang før. Med­ar­bei­de­re job­ber i lag, dag-til-dag jour­na­lis­tik­ken er erstat­tet av nyhets- og repor­ta­sje­løp som går over lang tid, og vesent­lig­hets­kri­te­ri­et ser ut til å være styrket.

Den økte kva­li­te­ten har imid­ler­tid gitt redu­sert kvan­ti­tet. På de saks­fel­te­ne der det ikke er noen mål­be­visst sat­sing fra redak­sjo­ne­ne, er det tyst. Et eksem­pel: Når Aften­pos­ten bru­ker to med­ar­bei­de­re til å skri­ve om tog og sam­ferd­sel i fle­re måne­der, resul­te­rer det i gode og vik­ti­ge opp­slag om tog og sam­ferd­sel, men det kom­mer fær­re nyhe­ter fra and­re deler av samfunnslivet.

I et demo­kra­tisk per­spek­tiv er nyhe­ter vik­tig for­di de leg­ger noe av grunn­la­get for menings­dan­nel­sen i det offent­li­ge rom. Enten vi snak­ker med nabo­en, blog­ger eller dri­ver pro­fe­sjo­nelt som analytikere/kommentatorer, for­hol­der vi oss til nyhe­te­ne. Er det man­ge nyhets­opp­slag og repor­ta­sjer om tog, blir det gjer­ne til at både ama­tø­rer og prof­fer mener en del om temaet.

Nes­te år skal medie­po­li­ti­ker­ne dis­ku­te­re ram­me­ne for den­ne nyhets­pro­duk­sjo­nen — etter at de ved års­skif­tet ven­te­lig har fått en inn­stil­ling fra det såkal­te medie­støtte­ut­val­get. Debat­ten om, og inn­spil­le­ne til, utval­get har frem til nå i stor grad vært defen­siv. Mye har dreid seg om å for­sva­re det bestå­en­de, og om kon­flik­ten mel­lom små og sto­re medie­hus og papir­avi­ser kon­tra uke­bla­der og nettaviser.

Medie­kom­men­ta­tor Sven Egil Omdal repre­sen­te­rer et unn­tak ved at han har lan­sert et for­slag om stats­støt­te til enkelt­jour­na­lis­ter. Det er kom­met man­ge gode argu­men­ter mot Omdals for­slag, der­for vil jeg løf­te frem NTBs muli­ge rolle.

Som poli­tisk analytiker/kommentator base­rer jeg meg i stor grad på nyhe­ter pro­du­sert av and­re. Det jeg sav­ner i dag er en stør­re bred­de i, og kon­kur­ran­se om, kvalitetsjournalistikken.

Når jeg skal skri­ve en kom­men­tar om tog, had­de det vært en for­del om fle­re res­surs­ster­ke redak­sjo­ner skrev om tema­et. Når jeg hver uke mener noe om hva som er vik­tigst i norsk poli­tikk, had­de det vært godt å vite at de sto­re redak­sjo­ne­nes pro­duk­sjon fak­tisk er et resul­tat av en dag­lig vesent­lig­hets­vur­de­ring. I dag vet jeg at den ikke er det — beman­nin­gen og spalte­plas­sen er for liten, kra­vet til å ha ”egne saker” er for stort.

Der­som sta­ten støt­tet Norsk Tele­gram­byrå, enten med pro­duk­sjons­støt­te eller ved å kjø­pe en offent­lig nyhets­tje­nes­te, kun­ne byrå­et gjen­inn­føre en type jour­na­list som er for­svun­net ut fra de fles­te sto­re redak­sjo­ner — nem­lig fag­med­ar­bei­de­ren. For å få Sen­ter­par­ti­et med seg på laget kun­ne NTB fore­slå å anset­te tre med­ar­bei­de­re ti uli­ke ste­der i Nor­ge — de skul­le ha ansvar for hver sine fag­felt, men også føl­ge med på det regio­na­le nyhetsbildet.

Det fine med å la tre og tre job­be sam­men i til­knyt­ning til en etab­lert redak­sjon er at man får redak­sjo­nell styr­ke. Små­avi­se­ne som i dag lever på pro­duk­sjons­støt­te, nett­avi­se­ne som lever uten støt­te og even­tu­el­le stats­støt­te­de fri­lan­se­re er så øko­no­misk sår­ba­re at de ikke kan ta seg råd til å over­våke saks­felt der det ikke all­tid ser ut til å være nyhe­ter eller kom­mer­si­elt inter­es­san­te repor­ta­sjer. De kan også bli fris­tet til å ta jour­na­lis­tis­ke snar­vei­er for å hol­de pro­duk­sjo­nen oppe.

Det­te for­sla­get er ment som opp­spill til debatt. Jeg har ingen til­knyt­ning til NTB og det fin­nes and­re for­slag som kan være like gode. Det avgjø­ren­de er at det blir en dis­ku­sjon der det ikke tas for gitt at dagens nyhets­pro­duk­sjon til­freds­stil­ler det grunn­lovs­fes­te­de krav om at myn­dig­he­te­ne skal leg­ge til ret­te for en bred og opp­lyst offent­lig sam­ta­le. Sam­ta­len er opp­lyst, men den er ikke sær­lig bred.

Artik­ke­len ble først pub­li­sert i Dagens Nærings­liv 30. juni 2010.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Vox Pub­li­ca, Hall­vard Moe. Hall­vard Moe said: Stats­støt­te til NTB? Aslak Bon­des kokre­te inn­spill til medie­støtte­dis­ku­sjo­nen nå på nett hos Vox Pub­li­ca: http://tinyurl.com/2uznrau […]

til toppen