Styrk hverdagsjournalistikken!

Med statsstøtte kan NTB bli et virkelig nasjonalt nyhetsbyrå og sørge for sårt tiltrengt bredde i norsk kvalitetsjournalistikk.

Kun­st­ner­stipend til jour­nal­is­ter er en god idé, men poli­tik­erne er enda lurere om de i fremti­den bruk­er penger på å utvikle flere og uavhengige miljøer for vesentlig nyhet­spro­duk­sjon hver dag. Et skritt på veien kunne være å ruste opp Norsk Telegram­byrå (NTB) til det nasjonale nyhets­byrået det burde ha vært.

I den store sam­men­heng betyr det ikke mye, men meldin­gen om at NTB denne våren skjær­er enda litt til i beman­nin­gen av sine lokalkon­tor­er er tankevekkende. NTB er eid av de store mediehusene og er gjen­nom årenes løp selvføl­gelig ikke blitt spart i de ulike spare­pro­grammene. Resul­tatet er at Norsk Telegram­byrå har en beman­ning akku­rat stor nok til å levere en jevn strøm av hen­delses­ny­heter, men byrået har ikke folk nok til å finne frem nyheter på egen­hånd og å sup­plere eller kor­rigere andre nyhetsprodusenter.

Det er mye godt å si om nyhet­spro­duk­sjo­nen i Norge. De store redak­sjonene job­ber mer sys­tem­a­tisk og selvs­tendig enn noen gang før. Medar­bei­dere job­ber i lag, dag-til-dag jour­nal­is­tikken er erstat­tet av nyhets- og repor­tas­jeløp som går over lang tid, og vesent­lighet­skri­teri­et ser ut til å være styrket.

Den økte kvaliteten har imi­dler­tid gitt redusert kvan­titet. På de saks­fel­tene der det ikke er noen mål­be­visst sats­ing fra redak­sjonene, er det tyst. Et eksem­pel: Når Aften­posten bruk­er to medar­bei­dere til å skrive om tog og sam­ferd­sel i flere måned­er, resul­ter­er det i gode og vik­tige opp­slag om tog og sam­ferd­sel, men det kom­mer færre nyheter fra andre del­er av samfunnslivet.

I et demokratisk per­spek­tiv er nyheter vik­tig for­di de leg­ger noe av grunnlaget for menings­dan­nelsen i det offentlige rom. Enten vi snakker med naboen, blog­ger eller dri­ver pro­fesjonelt som analytikere/kommentatorer, forhold­er vi oss til nyhetene. Er det mange nyhet­sopp­slag og repor­tas­jer om tog, blir det gjerne til at både amatør­er og prof­fer men­er en del om temaet.

Neste år skal mediepoli­tik­erne diskutere rammene for denne nyhet­spro­duk­sjo­nen — etter at de ved årsskiftet ven­telig har fått en innstill­ing fra det såkalte medi­estøt­teut­val­get. Debat­ten om, og inn­spil­lene til, utval­get har frem til nå i stor grad vært defen­siv. Mye har dreid seg om å forsvare det bestående, og om kon­flik­ten mel­lom små og store mediehus og papi­ravis­er kon­tra uke­blad­er og nettaviser.

Mediekom­men­ta­tor Sven Egil Omdal rep­re­sen­ter­er et unntak ved at han har lansert et forslag om statsstøtte til enkeltjour­nal­is­ter. Det er kom­met mange gode argu­menter mot Omdals forslag, der­for vil jeg løfte frem NTBs mulige rolle.

Som poli­tisk analytiker/kommentator baser­er jeg meg i stor grad på nyheter pro­dusert av andre. Det jeg savn­er i dag er en større bred­de i, og konkur­ranse om, kvalitetsjournalistikken.

Når jeg skal skrive en kom­men­tar om tog, hadde det vært en fordel om flere ressurssterke redak­sjon­er skrev om temaet. Når jeg hver uke men­er noe om hva som er vik­tigst i norsk poli­tikk, hadde det vært godt å vite at de store redak­sjonenes pro­duk­sjon fak­tisk er et resul­tat av en daglig vesent­lighetsvur­der­ing. I dag vet jeg at den ikke er det — beman­nin­gen og spal­teplassen er for liten, kravet til å ha ”egne sak­er” er for stort.

Der­som stat­en støt­tet Norsk Telegram­byrå, enten med pro­duk­sjon­sstøtte eller ved å kjøpe en offentlig nyhet­st­jen­este, kunne byrået gjenin­n­føre en type jour­nal­ist som er forsvun­net ut fra de fleste store redak­sjon­er — nem­lig fagmedar­bei­deren. For å få Sen­ter­par­ti­et med seg på laget kunne NTB fores­lå å ansette tre medar­bei­dere ti ulike sted­er i Norge — de skulle ha ans­var for hver sine fagfelt, men også følge med på det regionale nyhetsbildet.

Det fine med å la tre og tre jobbe sam­men i tilknyt­ning til en etablert redak­sjon er at man får redak­sjonell styrke. Småavisene som i dag lever på pro­duk­sjon­sstøtte, net­tavisene som lever uten støtte og eventuelle statsstøt­tede frilansere er så økonomisk sår­bare at de ikke kan ta seg råd til å overvåke saks­felt der det ikke alltid ser ut til å være nyheter eller kom­mer­sielt inter­es­sante repor­tas­jer. De kan også bli fris­tet til å ta jour­nal­is­tiske snarveier for å holde pro­duk­sjo­nen oppe.

Dette forslaget er ment som opp­spill til debatt. Jeg har ingen tilknyt­ning til NTB og det finnes andre forslag som kan være like gode. Det avgjørende er at det blir en diskusjon der det ikke tas for gitt at dagens nyhet­spro­duk­sjon til­fredsstiller det grunnlovs­fest­ede krav om at myn­dighetene skal legge til rette for en bred og opplyst offentlig sam­tale. Sam­tal­en er opplyst, men den er ikke særlig bred.

Artikke­len ble først pub­lis­ert i Dagens Næringsliv 30. juni 2010.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Vox Pub­li­ca, Hal­l­vard Moe. Hal­l­vard Moe said: Statsstøtte til NTB? Aslak Bon­des kokrete inn­spill til medi­estøt­te­diskusjo­nen nå på nett hos Vox Pub­li­ca: http://tinyurl.com/2uznrau […]

til toppen