Raftoprisen til uredd biskop

Biskop José Raúl Vera López frå Mexico er tildelt Raftoprisen 2010.

I det sis­te har nyhen­de frå Mex­i­co vore pre­ga av elen­de, men at Raúl Vera vant Raft­opri­sen ska­per håp om ei betre fram­tid. Den katols­ke bis­ko­pen frå Sal­til­lo kjem til Noreg i novem­ber for å mot­ta pri­sen.

— Vi har for fyrs­te gong delt ut pri­sen til ein per­son i Sør-Ame­ri­ka, sei­er styre­lei­ar i Raft­o­stif­tel­sen Anne Klos­ter Holst.

Raft­opri­sen er sidan 1987 blitt delt ut til per­son­ar som kjem­par for men­neske­ret­tar og rett­ferd, på ein ikkje-val­de­leg måte. Sjøl­ve pre­mi­en er 10.000 dol­lar og ei utmer­king for inn­sat­sen. Siri Glop­pen, lei­ar for pris­ko­mi­te­en i Raft­o­stif­tel­sen, håpar at pri­sen gjev bis­ko­pen styr­ke til å fort­set­je vida­re med arbei­det sitt.

— Det hand­lar ikkje om penge­pre­mi­en, men om det å set­je søke­lys på den alvor­le­ge situa­sjo­nen i heim­lan­det til Raúl Vera, sei­er Glop­pen.

— Sett vekk i frå dei sis­te veke­ne, har det våre lite fokus på dei under­lig­gjan­de pro­ble­ma i Mex­i­co, for­tel ho.

José Raúl Vera López (foto: rafto.no)

Bis­ko­pen kjem­par for rett­vi­se blant sva­ke folke­grup­per i heim­lan­det. Sto­re delar av folke­set­na­den i Mex­i­co lever i ein despe­rat situa­sjon i kjøl­vat­net av omfat­tan­de nar­ko­tika­tra­fikk og bru­ta­le makt­kam­par mel­lom narko­ba­ro­nar. Pris­vin­na­ren snak­kar med uredd røyst mot kor­rup­te per­son­ar, som ofte fin­nast i mili­tæ­ret, poli­tik­ken og retts­ap­pa­ra­tet. Han arbei­der for å betre vil­kå­ra til dei utset­te og under­tryk­te. Sær­leg kvin­ner og migran­tar står sen­tralt.

Etter man­ge måna­ders arbeid er det duka for pris­ut­de­ling ved Den Natio­na­le Sce­ne 7. novem­ber. Siri Høi­bo, som er leia­ren for stu­dent­grup­pa i stif­tin­ga, for­tel at sty­ret byr­ja å sjå på dei nomi­ner­te alle­reie i janu­ar.

— Vi bruk­te seks måna­dar på å kome fram til vin­na­ren. Det var man­ge kan­di­da­tar, så vi måt­te bak­grunns­sjek­ke dei, for­sik­re oss om at dei had­de det ret­te foku­set og fin­ne ut kvar ein pris best kun­ne hjel­pe, sei­er Høi­bo.

Artik­ke­len ble først pub­li­sert i nett­avi­sen Bro­stein.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen