Misfornøyde ansatte varsler mest

Ny undersøkelse viser at det er de mest misfornøyde og de som i størst grad forventer negative reaksjoner som velger å varsle.

Mas­ter­stu­dent Ane Gre­te Vik ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen doku­men­tert at mis­for­nøy­de ansat­te er mer til­bøye­li­ge til å vars­le om kri­tikk­ver­di­ge for­hold på arbeids­plas­sen. Under­sø­kel­sen er viet 30 sider i tids­skrif­tet Søke­lys på Arbeids­li­vet (pdf 4,2 MB).

Viks ana­ly­se omfat­ter 16 000 nord­menn over 18 år og kon­klu­sjo­nen er at jo mind­re en arbeids­ta­ger tri­ves, jo stør­re er sann­syn­lig­he­ten for den ansat­te vil vars­le om kri­tikk­ver­di­ge for­hold ved arbeids­plas­sen. Under­sø­kel­sen viser også at de som vas­ler i all hoved­sak møtes med vel­vil­je, både fra kol­le­ga­er og ledel­se. Over­ras­ken­de nok viser resul­ta­te­ne at det er de som i størst grad for­ven­ter neg­a­ti­ve reak­sjo­ner som vel­ger å vars­le:

Resul­ta­te­ne indi­ke­rer at det å utfø­re opp­ga­ver uten god opp­læ­ring, dår­lig for­hold på arbeids­plas­sen, at man er i fare for å mis­te job­ben, og opp­le­vel­sen av å ha lite inn­fly­tel­se og egen­kon­troll er for­bun­det med stør­re hyp­pig­het av vars­ling.

TEMA

V

arsling

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Ad:varsel, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Ad:varsel: Mis­for­nøy­de ansat­te vars­ler mest http://bit.ly/bWseR7 […]

til toppen