Tabellene fra statsbudsjettet 2011 — som regneark

For første gang er tabellene i "Gul bok" tilgjengelig for nedlasting i regneark- og csv-format.

I dag er hele medie-Norge intenst opp­tatt av stats­bud­sjet­tet for 2011. Det blir nesten for mye av det gode når poli­tikere og kom­men­ta­tor­er strør om seg med tall og pros­en­ter i øst og vest. 

Men hva om du ønsker å se ekstra nøye på tal­lene i fred og ro? Og kan­skje til og med reg­ne litt på tall­rekkene som Finans­de­parte­mentets hardt arbei­dende stab har puslet sam­men? Eller du føler deg virke­lig even­tyrlysten og klør etter å lage egne pre­sen­tasjon­er av tal­lene? Da har du hatt en jobb foran deg, for stats­bud­sjet­tet — “Gul bok” for de innvid­de — har vært “read-only”. Helt til nå. I forbindelse med fram­leggelsen av 2011-bud­sjet­tet lanserte Finans­de­parte­mentet i dag en god nyhet: 


Som det er lett å se av over­sik­ten: Her er det flust av nøkkeltall om det norske sam­fun­net. “Folketryg­dens utgifter og inntek­ter” (sykepenger, pen­sjon…) leg­ger for eksem­pel tunge pre­miss­er for budsjett-helheten.

Du finner foreløpig ikke alt mate­ri­ale fra stats­bud­sjet­tet her. Data fra fagde­parte­mentenes bud­sjet­ter skal også bli tilgjen­gelig etter hvert, forteller senior­råd­giv­er og net­tredak­tør Tor Mar­tin Bærum i Finansdepartementet.

Nasjon­al­bud­sjet­tet legges fram sam­tidig med stats­bud­sjet­tet. Dette er reg­jerin­gens redegjørelse for hov­edlin­jer i den økonomiske poli­tikken og utsik­tene for økonomien framover. Tabel­lene her­fra er tilgjen­gelig for ned­last­ing på samme måte som fra stats­bud­sjet­tet, og dette tilbudet har fak­tisk eksis­tert i noen år allerede.

PS: Hvis du fort­satt fore­trekker å lese “Gul bok” fra perm til perm — her er den i pdf-for­mat.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Vox Pub­li­ca, Offentlige data. Offentlige data said: Tabel­lene fra stats­bud­sjet­tet 2011 — som reg­n­eark: For første gang er tabel­lene i “Gul bok” tilgjen­gelig for ned­la… http://bit.ly/cVdjjT […]

til toppen