Tabellene fra statsbudsjettet 2011 — som regneark

For første gang er tabellene i "Gul bok" tilgjengelig for nedlasting i regneark- og csv-format.

I dag er hele medie-Nor­ge intenst opp­tatt av stats­bud­sjet­tet for 2011. Det blir nes­ten for mye av det gode når poli­ti­ke­re og kom­men­ta­to­rer strør om seg med tall og pro­sen­ter i øst og vest.

Men hva om du øns­ker å se eks­tra nøye på tal­le­ne i fred og ro? Og kan­skje til og med reg­ne litt på tall­rek­ke­ne som Finans­de­par­te­men­tets hardt arbei­den­de stab har pus­let sam­men? Eller du føler deg vir­ke­lig even­tyr­lys­ten og klør etter å lage egne pre­sen­ta­sjo­ner av tal­le­ne? Da har du hatt en jobb foran deg, for stats­bud­sjet­tet — «Gul bok» for de inn­vid­de — har vært «read-only». Helt til nå. I for­bin­del­se med fram­leg­gel­sen av 2011-bud­sjet­tet lan­ser­te Finans­de­par­te­men­tet i dag en god nyhet:


Som det er lett å se av over­sik­ten: Her er det flust av nøk­kel­tall om det nors­ke sam­fun­net. «Folke­tryg­dens utgif­ter og inn­tek­ter» (syke­pen­ger, pen­sjon…) leg­ger for eksem­pel tun­ge pre­mis­ser for bud­sjett-hel­he­ten.

Du fin­ner fore­lø­pig ikke alt mate­ria­le fra stats­bud­sjet­tet her. Data fra fag­de­par­te­men­te­nes bud­sjet­ter skal også bli til­gjen­ge­lig etter hvert, for­tel­ler senior­råd­gi­ver og nett­re­dak­tør Tor Mar­tin Bærum i Finans­de­par­te­men­tet.

Nasjo­nal­bud­sjet­tet leg­ges fram sam­ti­dig med stats­bud­sjet­tet. Det­te er regje­rin­gens rede­gjø­rel­se for hoved­lin­jer i den øko­no­mis­ke poli­tik­ken og utsik­te­ne for øko­no­mi­en fram­over. Tabel­le­ne her­fra er til­gjen­ge­lig for ned­las­ting på sam­me måte som fra stats­bud­sjet­tet, og det­te til­bu­det har fak­tisk eksis­tert i noen år alle­re­de.

PS: Hvis du fort­satt fore­trek­ker å lese «Gul bok» fra perm til perm — her er den i pdf-for­mat.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Vox Pub­li­ca, Offent­li­ge data. Offent­li­ge data said: Tabel­le­ne fra stats­bud­sjet­tet 2011 — som regne­ark: For førs­te gang er tabel­le­ne i «Gul bok» til­gjen­ge­lig for ned­la… http://bit.ly/cVdjjT […]

til toppen