Charta 08: Et moderat manifest som krever dyptgripende endringer

Det kinesiske demokratimanifestet omfavner “universelle verdier” og rører med det ved noe veldig følsomt i kinesisk debatt, sier professor i kinesisk Halvor Eifring.

Årets fred­sprisvin­ner Liu Xiaobo er en av for­fat­terne bak Char­ta 08, som ble pub­lis­ert 9. desem­ber 2008 sam­tidig med 60-års­da­gen for Ver­denserk­lærin­gen om men­neskerettighetene. Liu ble pågrepet kort før pub­lis­erin­gen, og i den senere rettssak­en og fengsels­dom­men var hans med­virkn­ing til Char­ta 08 et avgjørende punkt. Lius bidrag til Char­ta 08 nevnes også i Nobelkomi­teens begrun­nelse for pristildelingen.

Char­ta 08 fore­lig­ger nå i norsk over­set­telse. Man­i­festet er i løpet av to år sign­ert av over 10.000 kine­siske borg­ere. For­fat­terne tar til orde for at lib­erale demokratiske prin­sip­per — ytrings­fri­het, men­neskerettigheter, retts­stat — skal gjelde fullt ut i Kina. De krev­er blant annet en grunnlovsendring, og slår fast at kom­mu­nist­par­ti­ets mak­t­monopol må brytes.

Liu Xiaobo (foto: VOA/Wikimedia Commons)

Taktisk moderat

Men hvor­dan bør Char­ta 08 forstås i en kine­sisk his­torisk sam­men­heng? Hva slags virkninger har man­i­festet hatt, og hvilke kan det tenkes å få? Vox Pub­li­ca har snakket om Char­ta 08 med pro­fes­sor i mod­erne kine­sisk ved Uni­ver­sitetet i Oslo Halvor Eifring.

Det finnes mange eksem­pler i kine­sisk his­to­rie på poli­tiske kamp­skrifter og prokla­masjon­er, framhold­er Eifring. Noen har ført til endringer, andre til tilbakeslag.

— Enkelte har hatt store effek­ter på Kina, som noen av Maos tek­ster, mens andre har hatt mot­satt effekt. Hvor Char­ta 08 kom­mer til å ende hen, vet vi ikke ennå, sier han.

Char­ta 08 er på et vis mod­er­at. Det vil bruke ele­menter i det bestående sys­temet til å forbedre det, og taler ikke i og for seg om å velte det, framhold­er Eifring. Det har ført til kri­tikk fra enkelte kine­siske dis­si­den­ter som men­er doku­mentet ikke går langt nok.

— Jeg per­son­lig tror at et sånt doku­ment har mye større sjanse for å vinne gjen­nom enn noe som går mye lenger, sier han.

Til tross for den rel­a­tivt mod­er­ate pro­filen har myn­dighetene gått hardt til verks mot Char­ta 08. Hvor radikalt er man­i­festet egentlig?

— Det er radikalt i den for­stand at det å følge det opp ville bety en vold­som omvelt­ning av kine­sisk poli­tikk. Det kine­siske sam­funn har vært gjen­nom store omvelt­ninger de siste 30–40 årene uansett, men det poli­tiske sys­temet er ikke så annerledes.

Universelle verdier og nasjonalisme

Char­ta 08 har gitt gjen­lyd i Kina. Opp­sik­tsvekkende mange har skrevet under, og myn­dighetene har rea­gert med å sette Liu Xiaobo i fengsel — for å stat­uere et eksempel.

— Flere av hans støtte­spillere har gått ut og spurt “hvor­for arrester­er dere ikke meg også, jeg står like mye bak dette som han”, sier Eifring.

Over 10.000 under­skrifter er mye selv i Kina, og vis­er at Char­ta 08 har bety­delig støtte.

— Ikke minst når man risik­er­er såpass mye når man skriv­er under på det. Så dette er ikke et lik­egyldig doku­ment. En del av dem som skriv­er under er folk som har ulike grad­er av sym­pa­ti med demokra­tis­er­ing i Kina. Det er jo mange som har det. De man hør­er om er pro­fil­erte per­son­er som i større eller min­dre grad er iden­ti­fis­ert som oppo­sisjonelle, sier Eifring.

Hen­vis­nin­gen til “uni­verselle verdier” i Char­ta 08 griper direk­te inn i en intens kine­sisk debatt. Kon­ser­v­a­tive krefter fryk­ter at å omfavne uni­verselle verdier ville bety det samme som å erk­jenne at vestlige poli­tiske sys­te­mer er over­leg­ne, skriv­er The Econ­o­mist.

— Det rør­er ved noe veldig føl­somt i kine­sisk debatt, ikke bare innen­for kom­mu­nist­par­ti­et, men ellers også. Nasjon­al­isme eller patri­o­tisme er en veldig høyt verd­satt dyd i kine­sisk sam­men­heng, og det myn­dighetene har gjort i sine forsøk på å sverte Liu Xiaobo er net­topp å fremholde at han ved en del anled­ninger har uttalt neg­a­tive ting om Kina og kine­sisk kul­tur. Ankla­gen om at uni­verselle men­neske­lige verdier bare er et forsøk fra amerikanske eller vestlige kilder på å dri­ve en slags kul­turimpe­ri­al­isme, den lyt­ter mange ører til i Kina. Ikke bare de lydi­ge ørene, men minst like mye innen den oppo­sisjonelle fløyen, sier Eifring.

Kritikk myndighetene kjenner seg igjen i

Char­ta 08 innehold­er også sterk kri­tikk av feil og man­gler ved dagens kine­siske sam­funn. Det pekes på prob­le­mer med kor­rup­sjon, en util­strekke­lig retts­stat, man­gel på respekt for men­neskerettighetene, moral­sk for­fall, økende økonomisk ulikhet, rov­drift på miljøet, og økende fiend­skap mel­lom myn­dighetsper­son­er og van­lige folk.

Det paradok­sale er at regimet ville være enig i mye av dette, men­er Halvor Eifring. Han vur­der­er de ulike punk­tene slik:

  • Kor­rup­sjon: Her vil myn­dighetene være enig og si at de gjør mye for å forsøke å få bukt med prob­lemet. De har avsagt døds­dom­mer i særlig alvorlige saker.
  • Retts­stat: At rettsstat­en ikke er godt nok utviklet i Kina, vil regimet også si seg helt enig i, og vil framheve at de arbei­der med saken.
  • Men­neskerettigheter: Her vil regimet si at de støt­ter men­neskerettighetene, men at et land hvor store del­er av befolknin­gen lever i fat­tig­dom må pri­or­itere annerledes. De vil kan­skje ha en ten­dens til å si at men­neskerettigheter må bety ulike ting i ulike kulturer.
  • Moral­sk for­fall: Dette er et gjengs tema i Kina, men ikke noe myn­dighetene gjerne snakker om.
  • Økonomisk ulikhet: Dette vil de abso­lutt snakke om, og vil frem­stille seg selv som de som arbei­der for å rette opp ulikhetene.
  • Rov­drift på miljø: Også dette vil myn­dighetene snakke om. De ser store prob­le­mer med Kinas utvikling på miljøsi­den, og har iverk­satt en del ganske vidt­gående tiltak.
  • Økende fiend­skap mel­lom folk og ledere: Dette vil de ikke kunne si seg enig i offentlig. Men antall lokale hen­delser med demon­strasjon­er og opp­tøy­er reg­istr­eres av myn­dighetene selv. Tal­let offentlig­gjøres og er i nærheten av 100.000 i året.

— Dette er ikke en dom over dagens regime som lig­ger så veldig langt unna dets egne beskriv­elser, hvis man set­ter det sam­men. Og det er det som er typisk for dette doku­mentet. Det benyt­ter seg egentlig av både verdier, uttalelser og for­mu­leringer som regimet selv ved ulike anled­ninger har brukt, i et forsøk på å gjøre det mer spiselig, sier Eifring.

Vil kravene tas til følge?

Eifring ser små sjanser for at kravene i Char­ta 08 blir inn­fridd av myn­dighetene på kort sikt.

— På lang sikt — kan­skje. Men det er slett ingen garan­ti for det. Statsmin­is­teren har uttalt seg rel­a­tivt pos­i­tivt om demokratiske verdier. Men det har igrun­nen de fleste av statsmin­istrene i Kina helt siden beg­yn­nelsen av 1980-tal­let. Flere av dem har fått lide for det. Det er ikke gitt at det vil føre til noe som helst.

En videre­føring av dagens sys­tem er minst like sannsyn­lig som at Kina vil oppleve en demokra­tis­er­ing, men­er Eifring. Nå som Kina opplever seg sterkere inter­nasjon­alt, føler de ikke at de må komme vestlige mak­ter eller andre i møte og gi etter for krav om mer demokrati.

Vil fred­spris­tildelin­gen ha en pos­i­tiv eller neg­a­tiv effekt for dem som ønsker demokratiske reformer?

— På kort sikt neg­a­tiv, men på lang sikt pos­i­tiv — kan man håpe. Den har på en måte brakt lin­jene i mot­set­nin­gene veldig tydelig frem. Jeg vil tro at for en som over­tar etter nåværende regime om bare to år, vil dette kunne være en sak som man kan ønske å prof­itere på ved å vise seg som mildere over­for Liu Xiaobo eller andre oppo­sisjonelle. Men slikt går gjerne i bøl­ger i Kina. Nå er det en bølge hvor det på dette fel­tet er ganske ufritt. Det har vært andre bøl­ger der reli­gion har vært slått sterkt ned på, særlig med Falun Gong for litt over ti år siden. Nå er det demokratiske verdier som det slås hardt ned på.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Thor Bjarne Bore, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Ny artikkel: Char­ta 08: Et mod­er­at man­i­fest som krev­er dypt­gripende endringer http://bit.ly/eFhufT […]

til toppen