Charta 08: Et moderat manifest som krever dyptgripende endringer

Det kinesiske demokratimanifestet omfavner “universelle verdier” og rører med det ved noe veldig følsomt i kinesisk debatt, sier professor i kinesisk Halvor Eifring.

Årets freds­pris­vin­ner Liu Xia­o­bo er en av for­fat­ter­ne bak Char­ta 08, som ble pub­li­sert 9. desem­ber 2008 sam­ti­dig med 60-års­da­gen for Ver­dens­er­klæ­rin­gen om men­neske­ret­tig­he­te­ne. Liu ble pågre­pet kort før pub­li­se­rin­gen, og i den sene­re retts­sa­ken og feng­sels­dom­men var hans med­virk­ning til Char­ta 08 et avgjø­ren­de punkt. Lius bidrag til Char­ta 08 nev­nes også i Nobel­ko­mi­te­ens begrun­nel­se for pris­til­de­lin­gen.

Char­ta 08 fore­lig­ger nå i norsk over­set­tel­se. Mani­fes­tet er i løpet av to år sig­nert av over 10.000 kine­sis­ke bor­ge­re. For­fat­ter­ne tar til orde for at libe­ra­le demo­kra­tis­ke prin­sip­per — ytrings­fri­het, men­neske­ret­tig­he­ter, retts­stat — skal gjel­de fullt ut i Kina. De kre­ver blant annet en grunn­lovs­end­ring, og slår fast at kom­mu­nist­par­ti­ets makt­mono­pol må bry­tes.

Liu Xia­o­bo (foto: VOA/Wikimedia Com­mons)

Taktisk moderat

Men hvor­dan bør Char­ta 08 for­stås i en kine­sisk his­to­risk sam­men­heng? Hva slags virk­nin­ger har mani­fes­tet hatt, og hvil­ke kan det ten­kes å få? Vox Pub­li­ca har snak­ket om Char­ta 08 med pro­fes­sor i moder­ne kine­sisk ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo Hal­vor Eif­ring.

Det fin­nes man­ge eksemp­ler i kine­sisk his­to­rie på poli­tis­ke kamp­skrif­ter og pro­kla­ma­sjo­ner, fram­hol­der Eif­ring. Noen har ført til end­rin­ger, and­re til til­bake­slag.

— Enkel­te har hatt sto­re effek­ter på Kina, som noen av Maos teks­ter, mens and­re har hatt mot­satt effekt. Hvor Char­ta 08 kom­mer til å ende hen, vet vi ikke ennå, sier han.

Char­ta 08 er på et vis mode­rat. Det vil bru­ke ele­men­ter i det bestå­en­de sys­te­met til å for­bed­re det, og taler ikke i og for seg om å vel­te det, fram­hol­der Eif­ring. Det har ført til kri­tikk fra enkel­te kine­sis­ke dis­si­den­ter som mener doku­men­tet ikke går langt nok.

— Jeg per­son­lig tror at et sånt doku­ment har mye stør­re sjan­se for å vin­ne gjen­nom enn noe som går mye len­ger, sier han.

Til tross for den rela­tivt mode­ra­te pro­fi­len har myn­dig­he­te­ne gått hardt til verks mot Char­ta 08. Hvor radi­kalt er mani­fes­tet egent­lig?

— Det er radi­kalt i den for­stand at det å føl­ge det opp vil­le bety en vold­som omvelt­ning av kine­sisk poli­tikk. Det kine­sis­ke sam­funn har vært gjen­nom sto­re omvelt­nin­ger de sis­te 30–40 åre­ne uan­sett, men det poli­tis­ke sys­te­met er ikke så anner­le­des.

Universelle verdier og nasjonalisme

Char­ta 08 har gitt gjen­lyd i Kina. Opp­sikts­vek­ken­de man­ge har skre­vet under, og myn­dig­he­te­ne har rea­gert med å set­te Liu Xia­o­bo i feng­sel — for å sta­tu­ere et eksem­pel.

— Fle­re av hans støtte­spil­le­re har gått ut og spurt “hvor­for arres­te­rer dere ikke meg også, jeg står like mye bak det­te som han”, sier Eif­ring.

Over 10.000 under­skrif­ter er mye selv i Kina, og viser at Char­ta 08 har bety­de­lig støt­te.

— Ikke minst når man risi­ke­rer såpass mye når man skri­ver under på det. Så det­te er ikke et like­gyl­dig doku­ment. En del av dem som skri­ver under er folk som har uli­ke gra­der av sym­pa­ti med demo­kra­ti­se­ring i Kina. Det er jo man­ge som har det. De man hører om er pro­fi­ler­te per­soner som i stør­re eller mind­re grad er iden­ti­fi­sert som oppo­si­sjo­nel­le, sier Eif­ring.

Hen­vis­nin­gen til “uni­ver­sel­le ver­di­er” i Char­ta 08 gri­per direk­te inn i en intens kine­sisk debatt. Kon­ser­va­ti­ve kref­ter fryk­ter at å omfav­ne uni­ver­sel­le ver­di­er vil­le bety det sam­me som å erkjen­ne at vest­li­ge poli­tis­ke sys­te­mer er over­leg­ne, skri­ver The Eco­nomist.

— Det rører ved noe vel­dig føl­somt i kine­sisk debatt, ikke bare innen­for kom­mu­nist­par­ti­et, men ellers også. Nasjo­na­lis­me eller patrio­tis­me er en vel­dig høyt verd­satt dyd i kine­sisk sam­men­heng, og det myn­dig­he­te­ne har gjort i sine for­søk på å sver­te Liu Xia­o­bo er nett­opp å frem­hol­de at han ved en del anled­nin­ger har uttalt neg­a­ti­ve ting om Kina og kine­sisk kul­tur. Ankla­gen om at uni­ver­sel­le men­nes­ke­li­ge ver­di­er bare er et for­søk fra ame­ri­kans­ke eller vest­li­ge kil­der på å dri­ve en slags kul­tur­im­pe­ria­lis­me, den lyt­ter man­ge ører til i Kina. Ikke bare de lydi­ge øre­ne, men minst like mye innen den oppo­si­sjo­nel­le fløy­en, sier Eif­ring.

Kritikk myndighetene kjenner seg igjen i

Char­ta 08 inne­hol­der også sterk kri­tikk av feil og mang­ler ved dagens kine­sis­ke sam­funn. Det pekes på pro­ble­mer med kor­rup­sjon, en util­strek­ke­lig retts­stat, man­gel på respekt for men­neske­ret­tig­he­te­ne, moralsk for­fall, øken­de øko­no­misk ulik­het, rov­drift på mil­jø­et, og øken­de fiend­skap mel­lom myn­dig­hets­per­soner og van­li­ge folk.

Det para­dok­sa­le er at regi­met vil­le være enig i mye av det­te, mener Hal­vor Eif­ring. Han vur­de­rer de uli­ke punk­te­ne slik:

  • Kor­rup­sjon: Her vil myn­dig­he­te­ne være enig og si at de gjør mye for å for­sø­ke å få bukt med pro­ble­met. De har avsagt døds­dom­mer i sær­lig alvor­li­ge saker.
  • Retts­stat: At retts­sta­ten ikke er godt nok utvik­let i Kina, vil regi­met også si seg helt enig i, og vil fram­heve at de arbei­der med saken.
  • Men­neske­ret­tig­he­ter: Her vil regi­met si at de støt­ter men­neske­ret­tig­he­te­ne, men at et land hvor sto­re deler av befolk­nin­gen lever i fat­tig­dom må prio­ri­te­re anner­le­des. De vil kan­skje ha en tendens til å si at men­neske­ret­tig­he­ter må bety uli­ke ting i uli­ke kul­tu­rer.
  • Moralsk for­fall: Det­te er et gjengs tema i Kina, men ikke noe myn­dig­he­te­ne gjer­ne snak­ker om.
  • Øko­no­misk ulik­het: Det­te vil de abso­lutt snak­ke om, og vil frem­stil­le seg selv som de som arbei­der for å ret­te opp ulik­he­te­ne.
  • Rov­drift på mil­jø: Også det­te vil myn­dig­he­te­ne snak­ke om. De ser sto­re pro­ble­mer med Kinas utvik­ling på miljø­si­den, og har iverk­satt en del gans­ke vidt­gå­en­de til­tak.
  • Øken­de fiend­skap mel­lom folk og lede­re: Det­te vil de ikke kun­ne si seg enig i offent­lig. Men antall loka­le hen­del­ser med demon­stra­sjo­ner og opp­tøy­er regist­re­res av myn­dig­he­te­ne selv. Tal­let offent­lig­gjø­res og er i nær­he­ten av 100.000 i året.

— Det­te er ikke en dom over dagens regi­me som lig­ger så vel­dig langt unna dets egne beskri­vel­ser, hvis man set­ter det sam­men. Og det er det som er typisk for det­te doku­men­tet. Det benyt­ter seg egent­lig av både ver­di­er, utta­lel­ser og for­mu­le­rin­ger som regi­met selv ved uli­ke anled­nin­ger har brukt, i et for­søk på å gjø­re det mer spi­se­lig, sier Eif­ring.

Vil kravene tas til følge?

Eif­ring ser små sjan­ser for at kra­ve­ne i Char­ta 08 blir inn­fridd av myn­dig­he­te­ne på kort sikt.

— På lang sikt — kan­skje. Men det er slett ingen garan­ti for det. Stats­mi­nis­te­ren har uttalt seg rela­tivt posi­tivt om demo­kra­tis­ke ver­di­er. Men det har igrun­nen de fles­te av stats­mi­nist­re­ne i Kina helt siden begyn­nel­sen av 1980-tal­let. Fle­re av dem har fått lide for det. Det er ikke gitt at det vil føre til noe som helst.

En videre­fø­ring av dagens sys­tem er minst like sann­syn­lig som at Kina vil opp­le­ve en demo­kra­ti­se­ring, mener Eif­ring. Nå som Kina opp­le­ver seg ster­ke­re inter­na­sjo­nalt, føler de ikke at de må kom­me vest­li­ge mak­ter eller and­re i møte og gi etter for krav om mer demo­kra­ti.

Vil freds­pris­til­de­lin­gen ha en posi­tiv eller neg­a­tiv effekt for dem som øns­ker demo­kra­tis­ke refor­mer?

— På kort sikt neg­a­tiv, men på lang sikt posi­tiv — kan man håpe. Den har på en måte brakt lin­je­ne i mot­set­nin­ge­ne vel­dig tyde­lig frem. Jeg vil tro at for en som over­tar etter nåvæ­ren­de regi­me om bare to år, vil det­te kun­ne være en sak som man kan øns­ke å pro­fi­te­re på ved å vise seg som mil­de­re over­for Liu Xia­o­bo eller and­re oppo­si­sjo­nel­le. Men slikt går gjer­ne i bøl­ger i Kina. Nå er det en bøl­ge hvor det på det­te fel­tet er gans­ke ufritt. Det har vært and­re bøl­ger der reli­gion har vært slått sterkt ned på, sær­lig med Falun Gong for litt over ti år siden. Nå er det demo­kra­tis­ke ver­di­er som det slås hardt ned på.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Thor Bjar­ne Bore, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Ny artik­kel: Char­ta 08: Et mode­rat mani­fest som kre­ver dypt­gri­pen­de end­rin­ger http://bit.ly/eFhufT […]

til toppen