EU følger opp data-åpenhet

Vurderer indikatorer og utvidet strategi for frigivelse av offentlig sektors data.

Sær­lig gjen­nom direk­ti­vet om offent­lig sek­tors infor­ma­sjon (PSI) har EU vært en vik­tig pådri­ver for å fri­gi offent­li­ge data for videre­bruk. Det­te direk­ti­vet ble tatt inn i norsk lov via den nye offent­lig­hets­lo­ven.

Nylig infor­mer­te EU-kom­mi­sjo­nen om sitt vide­re arbeid på fel­tet. Åpne data inn­går i en hand­lings­plan for digi­ta­le virke­mid­ler i for­valt­nin­gen. Det vars­les hand­ling på dis­se punk­te­ne fram­over:

  • 2011 Mem­ber Sta­tes will agree on a com­mon set of PSI re-use indi­ca­tors.
  • 2011 The Com­mis­sion will con­duct a study to assess to what extent open data cata­lo­gues and/or PSI por­tals (e.g. data.gov.uk) have been devel­o­ped and imple­men­ted by Mem­ber Sta­tes.
  • 2011–2013 The Com­mis­sion will faci­li­ta­te exchan­ges of good prac­tice and awa­re­ness-rai­sing acti­vities and will adopt its own inter­nal PSI re-use stra­te­gy based on a review of the PSI Deci­sion.
  • 2011–2012 The Com­mis­sion will review the PSI Direc­ti­ve, as indi­cated in the Digi­tal Agen­da for Euro­pe, and will con­si­der the pos­si­bi­li­ty of an exten­ded stra­te­gy for Euro­pean PSI.

Hele hand­lings­pla­nen fin­nes i pdf-for­mat.

Kil­der: Open Data Network og EPSI­Plat­form.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Kris­ti­ne Foss and Offent­li­ge data. Offent­li­ge data said: EU føl­ger opp data-åpen­het: Vur­de­rer indi­ka­to­rer og utvi­det stra­te­gi for fri­gi­vel­se av offent­lig sek­tors data. http://bit.ly/fujYu6 […]

til toppen