Bellona prisvinner i «Apps for Climate»

Tok andreplassen i Verdensbankens konkurranse om nyskaping basert på åpne data.

Bel­lo­na og appli­ka­sjo­nen Min klima­plan har kap­ret andre­plas­sen i Ver­dens­ban­kens «Apps for Climate»-konkurranse. Første­pri­sen gikk til den argen­tins­ke appli­ka­sjo­nen Eco­facts. Pri­se­ne ble delt ut i Wash­ing­ton DC tors­dag kveld.

Med kon­kur­ran­sen øns­ker Ver­dens­ban­ken å ska­pe opp­merk­som­het rundt klima­spørs­mål gjen­nom å utford­re utvik­le­re til å lage pro­sjek­ter som utnyt­ter ban­kens data­kil­der på nyska­pen­de måter. Ver­dens­ban­ken er en av insti­tu­sjo­ne­ne som har kom­met lengst i å gjø­re sine data til­gjen­ge­lig for videre­bruk.

Bel­lo­nas app er til­gjen­ge­lig i web-ver­sjon og på mobil for Apple-bru­ke­re, og en ver­sjon for And­roid er på vei. Slik pre­sen­te­rer Bel­lo­na appen:

Med Min Klima­plan kan du lage din egen opp­skrift for å kut­te nors­ke klima­gass­ut­slipp innen 2020. Her kan du se klima­ef­fek­ten av uli­ke til­tak i sam­fun­net, hvor mye de kos­ter og hva poli­ti­ker­ne må ved­ta for at det skal skje. Etter å ha valgt til­tak og virke­mid­ler blir hand­lin­ge­ne dine opp­sum­mert i din egen klima­plan som du kan dele med ven­ne­ne dine.

Appen er desig­net av Oslo-byrå­et Geril­ja. Sam­ar­beids­part­ne­re er Ener­gi Nor­ge, Trans­no­va, BKK og Stat­kraft.

14 del­ta­ke­re var med i finale­run­den. I til­legg til heder og ære får første­pris­vin­ne­ren 15.000 dol­lar, mens Bel­lo­na beløn­nes med 10.000 dol­lar. Tredje­pre­mi­en gikk til bri­tis­ke Glo­be Town. En pub­li­kums­pris gikk til make­dons­ke CC Climate for Child­ren, et verk­tøy bereg­net på bruk i sko­len. Bri­tis­ke Cli­ma Sco­pe fikk den såkal­te «Lar­ge Orga­niza­tion Award».

Blogg­inn­leg­get er pub­li­sert i sam­ar­beid med nett­ma­ga­si­net Ener­gi og Kli­ma.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen