Bellona prisvinner i “Apps for Climate”

Tok andreplassen i Verdensbankens konkurranse om nyskaping basert på åpne data.

Bel­lona og app­likasjo­nen Min klima­plan har kapret andreplassen i Ver­dens­bankens “Apps for Climate”-konkurranse. Førsteprisen gikk til den argentinske app­likasjo­nen Eco­facts. Prisene ble delt ut i Wash­ing­ton DC tors­dag kveld.

Med konkur­ransen ønsker Ver­dens­banken å skape opp­merk­somhet rundt kli­maspørsmål gjen­nom å utfor­dre utviklere til å lage pros­jek­ter som utnyt­ter bankens datak­ilder på nyskapende måter. Ver­dens­banken er en av insti­tusjonene som har kom­met lengst i å gjøre sine data tilgjen­gelig for viderebruk.

Bel­lonas app er tilgjen­gelig i web-ver­sjon og på mobil for Apple-brukere, og en ver­sjon for Android er på vei. Slik pre­sen­ter­er Bel­lona appen:

Med Min Klima­plan kan du lage din egen opp­skrift for å kutte norske klima­gas­sut­slipp innen 2020. Her kan du se kli­ma­ef­fek­ten av ulike tiltak i sam­fun­net, hvor mye de koster og hva poli­tik­erne må ved­ta for at det skal skje. Etter å ha val­gt tiltak og virkemi­dler blir han­dlin­gene dine opp­sum­mert i din egen klima­plan som du kan dele med vennene dine.

Appen er designet av Oslo-byrået Ger­il­ja. Samar­bei­dspart­nere er Ener­gi Norge, Transno­va, BKK og Statkraft.

14 deltakere var med i finalerun­den. I til­legg til hed­er og ære får førsteprisvin­neren 15.000 dol­lar, mens Bel­lona belønnes med 10.000 dol­lar. Tred­jepremien gikk til britiske Globe Town. En pub­likum­spris gikk til make­donske CC Cli­mate for Chil­dren, et verk­tøy bereg­net på bruk i skolen. Britiske Cli­ma Scope fikk den såkalte “Large Orga­ni­za­tion Award”.

Blog­ginn­legget er pub­lis­ert i samar­beid med nettma­gasinet Ener­gi og Kli­ma.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen