Data i spillformat øker innsikt og engasjement

Nå som vi har tilgang til mengder av data, hva skal vi gjøre med dem?

Inter­es­sen for å gjø­re data­sett fra offent­lig sek­tor og and­re kil­der til­gjen­ge­lig på nett har økt de sis­te åre­ne, og tren­den er inter­na­sjo­nal. Opp­lag­te eksemp­ler er den ame­ri­kans­ke regje­rin­gens data.gov, den bri­tis­ke data.gov.uk og den vars­le­de nors­ke data.norge.no (ute i en beta­ver­sjon). Også kom­mer­si­el­le aktø­rer er begynt å duk­ke opp. Nylig lan­ser­te Data­Mar­ket til­byr verk­tøy for data­vi­su­ali­se­ring i til­legg til data-til­gang.

Men nå som vi har til­gang til alle dis­se data­ene, hva skal vi gjø­re med dem?

En ori­gi­nal til­nær­ming er å intro­du­se­re ele­men­ter fra data­spill i pre­sen­ta­sjo­nen av data. Jeg har sær­lig vært opp­tatt av å utfors­ke design av data­dre­vet infor­ma­sjons­gra­fikk som inklu­de­rer vel­kjen­te aspek­ter ved spill, slik som mål, reg­ler, beløn­ning, kon­kur­ran­se og avan­se­ment. Spillak­ti­vi­ter og mål knyt­tes sam­men med inter­ak­ti­ve hand­lin­ger som leg­ger til ret­te for visu­ell ana­ly­se av data. Det­te skal opp­munt­re til enga­sje­ment og læring. Et eksem­pel kan være at spil­le­re må sam­men­lig­ne en varia­bels ver­di­er visu­elt for å opp­nå høy sco­re i et spill. Gjør de det, kan de få mulig­he­ten til å for­hol­de seg til data­ene på en menings­full og ana­ly­tisk måte.

I sam­ar­beid med kol­le­ger ved Rut­gers Uni­ver­sity laget jeg nylig et spill kalt Salubrious Nation («en sunn nasjon»), hvor vi utfors­ker den­ne ide­en om spill­bare data. Salubrious Nation tar ame­ri­kans­ke folke­helse­data, om f.eks. røy­king, over­vekt og dia­be­tes, og lager et kart­ba­sert spill med dem. Spil­lets mål er å gjet­te hvor­dan det står til med folke­helsen (f.eks. ande­len røy­ke­re) i en til­fel­dig valgt kom­mu­ne (coun­ty). Spil­le­ren kan skaf­fe seg et bed­re kunn­skaps­grunn­lag ved å sjek­ke and­re kor­re­ler­te demo­gra­fis­ke data som andel fat­ti­ge, eller ved å se på hvor­dan gra­fik­ken skif­ter far­ge når en beve­ger indi­ka­to­ren (sli­de­ren) før sva­ret avgis. Spil­le­ren får poeng basert på hvor nær gjet­nin­gen er vir­ke­lig­he­ten. Hvert nivå tar opp uli­ke folke­helse­te­ma­er, og til slutt kan spil­le­ren sam­men­lig­ne sitt resul­tat med hva and­re som har full­ført spil­let har opp­nådd. Neden­for er et skjerm­bil­de, og du kan selve prø­ve spil­let.

Sunn eller usunn nasjon? Klikk på bil­det og spill selv.

Vi har gjort en nett­ba­sert stu­die av Salubrious Nation der noen titall per­soner del­tok. Målet var å for­stå hvor­dan slik spill­ak­tig eller spill-lig­nen­de pre­sen­ta­sjon av infor­ma­sjon påvir­ker utfors­king av data, inn­sikt og læring — og under­hold­nings­as­pek­tet ved det hele. Våre funn viser at sam­men­lig­net med en stan­dard infor­ma­sjons­gra­fisk pre­sen­ta­sjon av de sam­me data­ene, klar­te den spill­ak­ti­ge ver­sjo­nen å påvir­ke spil­le­rens opp­merk­som­het på inter­es­san­te måter. Eksem­pel­vis for­de­ler spil­ler­nes inter­ak­sjon med kom­mu­ner seg mer jevnt utover lan­det, siden spil­let er lagt opp slik at kom­mu­ner vel­ges ut til­fel­dig. Dess­uten beve­get spil­ler­ne indi­ka­to­ren mer i den spill­ak­ti­ge pre­sen­ta­sjo­nen. Anta­ke­lig for­di det­te både var nød­ven­dig for å avgi et svar såvel som et hjelpe­mid­del for å begrun­ne gjet­nin­gen — siden regio­na­le mønst­re kom­mer til syne når man leker seg med indi­ka­to­ren.

Folk er mer til­bøye­li­ge til å få med seg ting de alle­re­de er eni­ge i. Vårt resul­tat anty­der en mulig­het til å få spil­le­re til å inter­es­se­re seg for aspek­ter ved data­ene som de ellers ikke vil­le vært til­bøye­li­ge til å se på. Selv om den spill­ak­ti­ge pre­sen­ta­sjo­nen ikke var mer under­hol­den­de eller enga­sje­ren­de enn van­lig infor­ma­sjons­gra­fikk, demon­stre­rer Salubrious Nation like­vel at måle­ne som er del av spil­lets logikk kan moti­ve­re inter­ak­sjon og påvir­ke både hvor­dan spil­ler­ne utfors­ker data­ene og hva slags inn­sikt de får med seg.

Salubrious Nation er et førs­te for­søk på utfor­ming av spill­bare data og spill­ak­tig infor­ma­sjons­gra­fikk, og det gjen­står sto­re mulig­he­ter for å utfors­ke sli­ke design­grep. Kom­men­de kon­sep­ter kan inklu­de­re uli­ke inter­ak­sjons­mønst­re (f.eks. spil­ler mot spil­ler), spill­res­sur­ser (som liv, valu­ta, power-ups) og mål eller meka­nikk (inn­sam­ling, byg­ging). Vide­re er det enda fle­re mulig­he­ter for spill­ak­ti­ge pre­sen­ta­sjo­ner av data, avhen­gig av data­type (som nett­verk, tre­struk­tur, tids­rom, osv.) og ulik visu­ell fram­stil­ling som ikke er kart­ba­sert (node-link, tids­lin­je, osv). Enkel­te typer spill­me­ka­nikk kan være gene­rel­le og lar seg let­te­re til­pas­se til uli­ke data­ty­per, mens and­re er mer spe­si­fik­ke. Vi tren­ger mer forsk­ning på det­te for bed­re å for­stå i hvil­ken grad de uli­ke meto­de­ne lar seg gene­ra­li­se­re.

Inno­va­sjons­po­ten­sia­let er stort. Spil­li­fi­se­rin­gen av data tren­ger ikke å begren­ses til bare pre­sen­ta­sjon, men kan anven­des på alle deler av nyhets­pro­ses­sen — som inn­hen­ting av infor­ma­sjon og dis­tri­bu­sjon. Tenk deg spill­ak­ti­ge mobi­le appli­ka­sjo­ner som moti­ve­rer bru­ker­ne til å sam­hand­le med and­re mens de sam­ler infor­ma­sjon. Det­te kun­ne støt­te akti­vi­te­ter som ama­tør­forsk­ning, eller gi nyhets­re­dak­sjo­ner bed­re verk­tøy til å hen­te inn et mang­fold av infor­ma­sjon.

En kan vir­ke­lig se for seg et spek­ter av kon­sep­ter innen­for områ­det spill­bare data. Noen vil se ut som infor­ma­sjons­gra­fikk, and­re mer som enk­le video­spill, og and­re igjen som noe vi ikke engang har tenkt på ennå. Jeg håper at and­re vil bli med på å utfors­ke det­te fel­tet, slik at flom­men av sam­funns­data som gjø­res til­gjen­ge­lig på nett kan gi mer inn­sikt til bru­ker­ne og bli mer enga­sje­ren­de og mor­somt for dem å interage­re med.

Forsk­nings­ar­tik­kel
Fle­re detal­jer om Salubrious Nation og resul­ta­te­ne av stu­di­en fin­nes i en fore­lø­pig ver­sjon (pre-print) av et forsk­nings­pa­per (pdf) som vil bli pub­li­sert i for­bin­del­se med «Con­fe­ren­ce on Human Factors in Com­pu­ting Sys­tems» i Van­cou­ver i år.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Olav A. Øvre­bø, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Ny artik­kel: Data i spill­for­mat øker inn­sikt og enga­sje­ment http://bit.ly/eevk5o […]

  2. […] Så er da også infor­ma­sjons­for­mid­ling i spill­for­mat noe jeg er tem­me­lig inter­es­sert i, og et tema som vil bli mer utbredt i åre­ne som kom­mer; om man skal tro på alt man leser på Inter­nett øker nem­lig data­for­mid­ling i spill­for­mat både inn­sikt og enga­sje­ment. […]

til toppen