Jordskjelv i Japan: Data og kartvisninger

Data om jordskjelv er tilgjengelig umiddelbart -- i kartvisninger og til nedlasting.

Jord­skjel­vet uten­for Japan, målt til 8,9 på Rich­ters ska­la, domi­ne­rer nyhets­bil­det i dag. Det sto­re skjel­vet ble fulgt av en rek­ke etter­skjelv. Skjel­ve­ne har skapt tsu­na­mi­er som gjør stor ska­de.

Det fin­nes fle­re gode kil­der til data om jord­skjelv, og de opp­da­te­res fort­lø­pen­de. Her fin­ner du data fra bl.a. US Geo­lo­gical Sur­vey:

Man­ge uli­ke kart­vis­nin­ger er til­gjen­ge­lig. Kar­tet neden­for visu­ali­se­rer rys­tel­se­ne dagens skjelv skap­te:

Rys­tel­ser etter jord­skjel­vet i Japan (ill: usgs.gov)

IRIS har også et eget jord­skjelv-ver­dens­kart som opp­da­te­res fort­lø­pen­de.

Jeg har regist­rert data­kil­de­ne i por­ta­len datakilder.no. OBS: Alle kan leg­ge inn data­kil­der på det­te nett­ste­det.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen