Kommunegrensenes ukrenkelighet

Data som viser grensene for min kommune må da være åpne? Ikke sant?

Kam­pan­jear­beid for å åpne opp offentlig sek­tors data for videre­bruk kan ta mange for­mer. Magne Mæhre og Gus­tav Fos­eid står bak et av de særere ini­tia­tivene — skulle en tro. I snart to år har de kjem­pet for at data som vis­er grensene mel­lom norske kom­muner skal gjøres tilgjen­gelig for offent­ligheten på en slik måte at de kan brukes av alle som ønsker det. Hele pros­essen med de etter hvert mange klage­brevene og uttalelsene er doku­mentert på nettst­edet Fri Geo Norge.

— Kom­mune­grenser er inter­es­sante. De sier f.eks. hvor lokale forskrifter, som poli­tivedtek­ter, har sitt stedlige virkeom­råde. De vis­er val­gkretser, og de er utmer­ket for å illus­trere sta­tis­tikk. Jeg vet det er mange der ute som kom­mer til å komme opp med nye ideer til å utnytte merver­di­en i slike data, sier Magne Mæhre.

Mæhre og Fos­eid er generelt inter­essert i å få frigitt offentlig sek­tors data.

— Vi men­er at en mye større andel av offentlige data burde være tilgjen­gelige for borg­erne, og vi men­er at de burde være tilgjen­gelige på en slik måte at man kan få full effekt og nytte av dem, og ikke bli brem­set av kom­plis­ert ret­tighet­sjus og store gebyr­er, sier Mæhre.

Rett til viderebruk viktigere enn formater

De to val­gte å beg­ynne sin kam­pan­je med kom­mune­grensene, siden dette er en type geo­da­ta som ikke er for­bun­det med store kost­nad­er å pro­dusere. Grensene er et resul­tat av poli­tiske ved­tak, framhold­er Mæhre. De burde dermed være let­tere å få til­gang til enn mer kost­nad­skrevende ting som topografiske data.

De fleste uin­nvid­de vil antake­lig spon­tant støtte reson­nementet. Dette må da være en type geo­da­ta som bør være frie og åpne? Mæhre og Fos­ei­ds erfaringer vis­er noe annet. Pros­essen inklud­er­er hit­til juss-tunge uttalelser fra to departe­menter og Fylkesman­nen i Øst­fold og Vest-Agder samt brevvek­sling med kom­munene som innsyn­skravene opprin­nelig ble sendt til. Mæhre og Fos­eid er nå i kon­takt med juris­ter for å vur­dere eventuelle videre skritt. Fylkesman­nen i Øst­fold ga i et brev fra desem­ber 2010 de to delvis med­hold. De kan få se papirkopi­er av dig­i­tale kart som vis­er Mark­er kom­munes grenser.

Svarene vis­er at Fylkesman­nen og delvis Justis­de­parte­mentet til en viss grad har mis­forstått inten­sjo­nen i innsyn­skravet, men­er Mæhre.

— De har lagt stor vekt på om vi skal få ut dataene dig­i­talt eller ikke, men det vik­tige for oss er bruk­sret­tighetene, hvilke muligheter vi har til videre­bruk og ‑dis­tribusjon, sier Mæhre.

Dermed stiller de seg på lin­je med den inter­nasjonale beveg­elsen for åpne data. Her står net­topp defin­isjon av “åpen” sen­tralt: Det er ikke tilstrekke­lig å gjøre data tilgjen­gelig slik at man kan se dem, de må også utstyres med lisensvilkår som gir bruk­eren eksplisitt rett til å ta dem i bruk i nye sam­men­henger. Open Knowl­edge Foun­da­tion står bak et forslag til defin­isjon av “åpen” (under­teg­nede har bidratt til den norske oversettelsen).

Mæhre håper arbei­det med lisenser som Forny­ings­de­parte­mentet nå er i gang med før­er til at data fra norsk offentlig sek­tor blir åpne i denne betydningen.

Det er likevel håp: Dugnadsbaserte kommunegrenser!

Det kan gå vin­ter og vår før kom­munene lev­er­er ut sine grenser med åpen lisens. I mel­lomti­den har den inter­esserte nå fått et dug­nads­basert alter­na­tiv. Som digi.no skrev sist uke, står Nor­we­gian Unix User Group (NUUG) og britiske MySo­ci­ety bak den nye tjen­esten MaPit. Med data innsam­let av bidragsyterne til Open Street Map-pros­jek­tet (OSM), kan man fra MaPit laste ned data for kom­mune­grenser i JSON-for­mat, et av de mest bruk­te datafor­matene for utviklere. Neden­for er et eksem­pel på de for­jet­tede grensene, her Alta kom­mune (grensene kan alt­så også vis­es i Google Maps):


View Larg­er Map

Hak­en er at dataene er av vari­abel kvalitet, forteller Mæhre, som har involvert seg mye i Open Street Map.

— Kom­mune­grensene som lig­ger der er ikke nøyak­tige. I Oslo var det ganske store avvik, men der fikk man noe data fra Oslo kom­mune som vis­er hvor kom­mune­grenser krysser riksveier, sier Mæhre.

Sam­ferd­selse­tat­en i Oslo kom­mune har selv benyt­tet seg av OSM til å vise hvor kom­mune­grensene går på en infor­masjon­s­side om byens pig­gdekkge­byr. Til denne bruk var alt­så kartet nøyak­tig nok.

Kan det offentlige og dugnadsprosjekter samarbeide?

Kom­munene er med i samar­bei­d­spros­jek­tet Norge dig­i­talt, som ledes av Statens kartverk. Hen­synet til finan­sierin­gen av dette samar­bei­det lig­ger bak mye av veg­rin­gen mot å gi ut offentlig finan­sierte geo­da­ta med åpen lisens. Ist­e­den selges pro­duk­ter basert på dataene. Norge dig­i­talt er kjer­nen i en åre­lang kon­flikt om norske geo­da­ta. Tilhengerne men­er at ord­nin­gen sikr­er geo­da­ta av høy kvalitet. Imi­dler­tid er det tegn til at bruk­er­venn­ligheten og flek­si­biliteten ikke er på topp. Der­for får man eksem­pler som Oslo kom­munes bruk av Open Street Map, eller hyp­pig bruk av Google Maps i kom­mune­sam­men­heng (eksem­pel).

— Jeg kjen­ner best situ­asjo­nen i Trond­heim, og der er det ikke noe offentlig tilgjen­gelig kart som er like godt opp­datert som Open Street Map. Det tar bare timer fra en vei er åpnet før dette er ute i OSM. Selv i Statens veg­vesens Nasjon­al Veg­data­bank (NVDB) tar det jo månedsvis. Vi får av og til hen­ven­delser fra kom­muner som er inter­essert i å bruke OSM for­di det gir dem større flek­si­bilitet og merver­di, sier Mæhre.

Han kunne gjerne tenkt seg et samar­beid med Veg­vesenet om til­gang til data fra NVDB, siden Open Street Map er mer man­gel­fullt uten­for de store byene. Det åpn­er et annet inter­es­sant per­spek­tiv: I hvilke sam­men­henger kan offentlig sek­tor samar­bei­de med spe­sielt inter­esserte friv­il­lige om datainnsam­ling og ‑pub­lis­er­ing?

Kom­mune­grensene var alt­så bare tenkt som en beg­yn­nelse på kam­pan­je­virk­somhet for åpne data. Hvilke andre datak­ilder kunne så Mæhre tenke seg at ble frigitt? Her er hans ønskeliste:

 • NVDB (Veg­data­basen)
 • DEM-data (Kartver­ket har data som vis­er høy­den over havet for hver 25 x 25 meter)
 • Skolekretser
 • Val­gkretser (i store kommuner)

— Disse dataene er tilgjen­gelige, og når kreative sjel­er kom­biner­er dem med hveran­dre på nye måter, og med data innsam­let av friv­il­lige, så utnyt­ter vi poten­sialet bedre, sier Mæhre.

PS: Refer­anse til MaPit er nå inne i datakilder.no, en borg­er­drevet datak­ilde­por­tal. Alle kan legge inn datak­ilder der.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

5 KOMMENTARER

 1. Meget vik­tig, og meget interessant.

  Vi melder oss herved på, og vil gjerne bidra og være med å øve påtrykk for til­gang til for­valt­ningsson­er, og å utvikle kreative løs­ninger. Vi er allerede i gang med tanker om åpne løs­ninger for val­get 2011. Vi inviter­er alle til å ta kontakt.

  Vårt lille bidrag inntil videre er å legge ut de kom­mune­grensene som norske myn­digheter rap­porter­er inn til FN (Sec­ond Admin­is­tra­tive Lev­el Bound­aries — http://www.unsalb.org/), de ser i noen til­feller litt mer detal­jerte ut enn de som kartver­ket del­er ut. Disse er med sjø­grense, og innehold­er også infor­masjon om kom­mune- og fylkesnavn. 

  SHAPE-fil­er:
  http://www.mediarena.no/assets/geodata/norskekommuner.zip

  KMZ:
  http://www.mediarena.no/assets/geodata/norskekommuner.kmz

  NB! Hvis du åpn­er kmz-filene i Google Earth må du zoome inn til ca. 220km alti­tude for å se grensene.

 2. Anders Einar Hilden says:

  Der­som grensene kom­mer fra http://www.unsalb.org, kan de virke som om de ikke kan brukes av verken OSM eller MaPit, da lisensen på siden lyder bla. “Copy­right of the SALB dataset (codes and dig­i­tal maps) is vest­ed in the UN. … The SALB dataset is for non-com­mer­cial pur­pos­es only.”. Den siste set­nin­gen er da det som gjør det inkom­pat­i­belt med begge prosjekter.

  http://wiki.openstreetmap.org/wiki/SALB

  • Hei Anders,
   ja det er nok snakk om ikke-kom­mer­siell virk­somhet her. Men vi vil dele det likev­el til alle som kan tenke seg å se på det, og da anvende det ikke-kom­mer­sielt. Mer bruk og fokus, bør kunne gi oss mer påtrykk for å få høy­op­pløselige for­valt­ningsson­er på alle de nivå som artikke­len beskriver.

 3. Jeg er redd Anders Einar Hilden set­ter fin­geren på prob­lemet. At denne typen data er vri­ent å få tak i er én ting, videre og raskt like vik­tig kom­mer lisensen. Det er mye der ute på inter­webben som er tilgjen­gelig men ikke åpent.

  Mæhres ønske­liste synes jeg virk­er både for­nuftig og beskje­den. Et fint sted å begynne.

  Det er ikke alltid lett å formi­dle hvor­for dette er vik­tig. Jeg mis­tenker at både kom­muneansat­te som job­ber med ting om tid­vis omhan­dler ikke-geografiske grenser, så vell som oss innbyg­gere, i dagliglivet ikke helt ser vik­tigheten av både åpen­heten og pre­sisjo­nen i disse dataene. Vi vet lik­som hvor Oslo er og hvor Oppegård beg­yn­ner. Om vi ikke vet kan vi spørre en som har bodd eller job­bet der lenge.
  Prob­lemet er jo at dette ikke nyt­ter når vi skal gjøre spør­ringer etter lokasjon (og snart har hver eneste nord­mann en mobil med posisjoner­ing), og sosialt sat­te kat­e­gori­er som kom­mune, val­gkrets, snømåk­ingslaug eller hvilken ved­like­hold­savdel­ing i kraftver­ket som har ans­var for min hages ny-ned­kappede hov­ed­strøm­led­ning. Dette er spørsmål som der er rimelig å kunne kjøre spør­ringer mot en data­base med geo­da­ta og få svar på uten å ringe alle alter­na­tive kom­muner, val­gkon­tor, brøyte­laug og kreftverk. 

  I jour­nal­is­tikken finner vi også eksem­pler på hvor­dan denne typen data kan gi svar på lik­nende spørsmål. Se f.eks. hva pio­nerene i Chica­go Tri­bune får til: http://blog.apps.chicagotribune.com/2011/01/28/steal-this-code-the-newsapps-boundary-service-api/
  Med delt open kildekode for resten av pros­jek­tet også: http://github.com/newsapps/boundaryservice/

  Det vi man­gler er (kommune)grensene i et ukrenke­lig fritt og åpent for­mat, med tilhørende fri og ukrenke­lig lisens.

 4. Vet ikke om det har skjedd mer siden dette ble lagt ut, men Kom­mu­nal Rap­port (der jeg er redak­tør med ans­var for utvikling) ser på dette nå. Det vi ender opp med kom­mer vi til å dele med alle, gratis. Kom­mune­grenser skal selvsagt være offentlig og gratis tilgjen­gelig infor­masjon til bruk for alle!

  Vårt behov er først og fremst et godt norgeskart med kom­munein­ndel­ing, som vi kan bruke i vår Dru­pal-løs­ning. Jeg er ingen tekniker, så teknolo­gien bak kjen­ner jeg dårlig, men vi ønsker i alle fall ikke å låse oss til et pro­pri­etært system.

til toppen