Hvorfor åpne data?

Ny video begrunner hvorfor offentlig sektors datakilder bør åpnes.

Video­en er pro­du­sert av Open Know­led­ge Foun­da­tion (OKF), og består pri­mært av kor­te utta­lel­ser fra nøk­kel­per­soner i det inter­na­sjo­na­le akti­vist­mil­jø­et for åpne offent­li­ge data. Blant dis­se er Rufus Pol­lock fra OKF.

Jeg har bidratt med nors­ke teks­ter. Bare si fra hvis du fin­ner noen feil eller unøy­ak­tig­he­ter. Teks­te­ne er lagt inn med verk­tøy­et Uni­ver­sal Sub­tit­les, og video­en med teks­ter på man­ge språk har sin egen side. Der kan du også las­te ned teks­te­ne.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen