Snarveien til åpne data

Islandske DataMarket vil tjene penger på å gjøre det lett for deg å finne og bruke åpne data.

Økt verdiskap­ing som følge av at nye bedrifter blir etablert har alltid vært en av hov­e­dideene bak å åpne offentlig sek­tors data for videre­bruk. Med Data­Mar­ket har grün­der og daglig led­er Hjal­mar Gis­la­son laget et kon­sept som ved første øyekast kan virke litt over­flødig: Hvis datak­ilder gjøres tilgjen­gelig, trenger vi da et mel­lom­ledd som Data­Mar­ket for å finne fram til dem? 

Gis­la­son la fram gode argu­menter for det da han pre­sen­terte kon­septet sitt på sem­i­naret Media 3.0 i Bergen sist uke. Poenget med Data­Mar­ket er net­topp at bruk­eren skal slippe å pusle sam­men datak­ildene hun trenger ved hjelp av søke­mo­tor­er og web­surf­ing. Islendin­gene hen­ter inn data fra et vok­sende antall kilder og gjør tekniske tilpas­ninger. Data­basen opp­dateres hver dag. Forde­len er at bruk­eren kan søke etter, sette sam­men og visu­alis­ere data på ett sted, i de samme og kjente omgivelsene. Dataene blir struk­tur­ert for deg. 

Hjal­mar Gis­la­son i Data­Mar­ket (t‑skjorten gjorde stor lykke) (foto: Olav A. Øvrebø)

Gis­la­son fram­sto ikke som noen overop­ti­mistisk dot­com-grün­der, men røpet likev­el et friskt ambisjon­snivå i en biset­ning om at Data­Mar­ket vil bli “som et Google for data.”

Uansett, Data­Mar­ket har som en av sine ret­ningslin­jer at “åpne data skal for­bli åpne”. Gis­la­son men­er at let­tere prak­tisk tilgjen­ge­lighet av data er noe av det som skal til for at noen av vyene knyt­tet til åpne data-ideen skal bli virkelighet. 

Data­Mar­ket har val­gt en freemi­um-mod­ell der basist­jen­ester er gratis, mens kun­der som ønsker ekstra funksjon­alitet betaler for det. I til­legg dri­ver de videre­salg av “pre­mi­um­da­ta” — datak­ilder som i utgangspunk­tet er lukket. I start­fasen har det for øvrig vist seg at Data­Mar­ket har tjent mer penger på tjen­ester de ikke hadde så store for­vent­ninger til, som data-“dashbord” for banker og datain­te­grasjon for virksomheter.

Blant visu­alis­er­ingsmu­lighetene Data­Mar­ket tilbyr, er at du kan plassere nyheter inn i grafikken (f.eks. for å markere en hen­delse som var vik­tig for det du vil illus­trere). Her demon­str­erer de en fin videre­bruk av The Guardians API, som vi har omtalt før her på bloggen. I dette eksem­plet har jeg brukt en enkel tidsserie for CO2-utslipp og plassert inn to vik­tige hen­delser — Berlin­murens fall og konkursen i Lehman Brothers.

Ved å peke på markøren i overkant av grafen, kan du klikke deg fram til orig­i­nal­sak­en i avisen. Fint for Guardian, som dermed får dis­tribuert arkiv­ma­te­ri­alet sitt. Hvilken norsk mediebedrift blir den første til å til­by et API?

Gis­la­sons pre­sen­tasjon i Bergen finner du her (hen­tet fra Data­Mar­ket-bloggen).

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Snarveien til åpne dataVox Pub­lic­a­Her demon­str­erer de en fin videre­bruk av The Guardians API, som vi har omtalt før her på bloggen. I dette eksem­plet har jeg brukt en enkel tidsserie for CO2-utslipp og plassert inn to vik­tige hen­delser — Berlin­murens fall og konkursen i Lehman … […]

til toppen