Snarveien til åpne data

Islandske DataMarket vil tjene penger på å gjøre det lett for deg å finne og bruke åpne data.

Økt verdi­ska­ping som føl­ge av at nye bedrif­ter blir etab­lert har all­tid vært en av hoved­ide­ene bak å åpne offent­lig sek­tors data for videre­bruk. Med Data­Mar­ket har grün­der og dag­lig leder Hjal­mar Gis­la­son laget et kon­sept som ved førs­te øye­kast kan vir­ke litt over­flø­dig: Hvis data­kil­der gjø­res til­gjen­ge­lig, tren­ger vi da et mel­lom­ledd som Data­Mar­ket for å fin­ne fram til dem?

Gis­la­son la fram gode argu­men­ter for det da han pre­sen­ter­te kon­sep­tet sitt på semi­na­ret Media 3.0 i Ber­gen sist uke. Poen­get med Data­Mar­ket er nett­opp at bru­ke­ren skal slip­pe å pus­le sam­men data­kil­de­ne hun tren­ger ved hjelp av søke­mo­to­rer og web­sur­fing. Islen­din­ge­ne hen­ter inn data fra et vok­sen­de antall kil­der og gjør tek­nis­ke til­pas­nin­ger. Data­ba­sen opp­da­te­res hver dag. For­de­len er at bru­ke­ren kan søke etter, set­te sam­men og visu­ali­se­re data på ett sted, i de sam­me og kjen­te omgi­vel­se­ne. Data­ene blir struk­tu­rert for deg.

Hjal­mar Gis­la­son i Data­Mar­ket (t‑skjorten gjor­de stor lyk­ke) (foto: Olav A. Øvre­bø)

Gis­la­son fram­sto ikke som noen over­op­ti­mis­tisk dot­com-grün­der, men røpet like­vel et friskt ambi­sjons­nivå i en biset­ning om at Data­Mar­ket vil bli «som et Goog­le for data.»

Uan­sett, Data­Mar­ket har som en av sine ret­nings­lin­jer at «åpne data skal for­bli åpne». Gis­la­son mener at let­te­re prak­tisk til­gjen­ge­lig­het av data er noe av det som skal til for at noen av vyene knyt­tet til åpne data-ide­en skal bli vir­ke­lig­het.

Data­Mar­ket har valgt en free­mi­um-modell der basis­tje­nes­ter er gra­tis, mens kun­der som øns­ker eks­tra funk­sjo­na­li­tet beta­ler for det. I til­legg dri­ver de videre­salg av «pre­mium­data» — data­kil­der som i utgangs­punk­tet er luk­ket. I start­fa­sen har det for øvrig vist seg at Data­Mar­ket har tjent mer pen­ger på tje­nes­ter de ikke had­de så sto­re for­vent­nin­ger til, som data-«dashbord» for ban­ker og data­in­te­gra­sjon for virk­som­he­ter.

Blant visu­ali­se­rings­mu­lig­he­te­ne Data­Mar­ket til­byr, er at du kan plas­se­re nyhe­ter inn i gra­fik­ken (f.eks. for å mar­ke­re en hen­del­se som var vik­tig for det du vil illust­re­re). Her demon­stre­rer de en fin videre­bruk av The Guar­di­ans API, som vi har omtalt før her på blog­gen. I det­te eksemp­let har jeg brukt en enkel tids­se­rie for CO2-utslipp og plas­sert inn to vik­ti­ge hen­del­ser — Ber­lin­mu­rens fall og kon­kur­sen i Leh­man Brot­hers.

Ved å peke på mar­kø­ren i over­kant av gra­fen, kan du klik­ke deg fram til ori­gi­nal­sa­ken i avi­sen. Fint for Guar­di­an, som der­med får dis­tri­bu­ert arkiv­ma­te­ria­let sitt. Hvil­ken norsk medie­be­drift blir den førs­te til å til­by et API?

Gis­la­sons pre­sen­ta­sjon i Ber­gen fin­ner du her (hen­tet fra Data­Mar­ket-blog­gen).

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Snar­vei­en til åpne data­Vox Pub­li­ca­Her demon­stre­rer de en fin videre­bruk av The Guar­di­ans API, som vi har omtalt før her på blog­gen. I det­te eksemp­let har jeg brukt en enkel tids­se­rie for CO2-utslipp og plas­sert inn to vik­ti­ge hen­del­ser — Ber­lin­mu­rens fall og kon­kur­sen i Leh­man … […]

til toppen