Politisk vekkelse blant ungdom etter terrorangrepene?

Hvis partiene tar godt vare på ungdommene som engasjerer seg i politikk nå, kan det skapes et vedvarende engasjement, mener forsker Frode Berglund.

Etter ter­ro­ran­grepene den 22. juli i år er det betimelig å spørre seg hvor­dan ung­dom­spoli­tikkens kår er her i Norge. Vox Pub­li­ca ret­ter i høst søkel­y­set på dette temaet, og vil blant annet invitere unge poli­tikere til å komme med sine tanker omkring ung­dom og poli­tisk engas­je­ment. Vi ønsker å høre hva som engas­jer­er ung­dom­men, og hvor­dan dette engas­je­mentet blir uttrykt. Vi lur­er på hvor­dan de etablerte par­tiene arbei­der for å tiltrekke seg nye gen­erasjon­er, og i hvilken grad de er organ­is­ert slik at de er attrak­tive for unge men­nesker. Og ikke minst; poli­tiske parti­er opplever i kjøl­van­net av angrepene en økt tilstrøm­ming av medlem­mer. Men hvor­dan vil de langsik­tige virknin­gene for­tone seg? Hvor­dan er neste gen­erasjons poli­tikere påvir­ket av å ha blitt offer for mål­ret­tet terrorvirksomhet?

Vi starter med å stille noen spørsmål til Frode Berglund. Han er forsker ved Sta­tis­tisk sen­tral­byrå, og har tidligere vært tilknyt­tet Insti­tutt for sam­funns­forskn­ing og Norsk insti­tutt for by- og region­forskn­ing. Hans akademiske arbeid finner du her.

VP: Er ung­dom like engas­jert i poli­tikken i dag som for eksem­pel for en gen­erasjon siden? Og på hvilken måte er ung­dom annerledes inter­essert i poli­tikk enn voksne?

FB: Det er vanske­lig å svare på, men hvis du ser på val­gdeltakelse, så har ung­dom siden 70-tal­let i min­dre grad enn vok­sne brukt stem­meretten sin. Dette henger sam­men med utdan­ningsek­splosjo­nen: Ung­dom bruk­er lengre tid på å utdanne seg, og det tar lengre tid før de etablerer seg. Sosialis­er­ing­shy­pote­sen hevder at inte­grering i sam­fun­net øker val­gdeltakelsen, det vil si at å ha en jobb og være gift teller øker sannsyn­ligheten for at man bruk­er stem­meretten sin. Når tiden man ikke er etablert strekker ut, kan dette påvirke val­gdeltakelsen for de unge. 

Poli­tikken var mer kat­e­gorisk før, knyt­tet til yrk­er eller sosiale grup­per. Var man arbei­der, så var det for­ven­tet at man stemte på Arbei­der­par­ti­et. Var man aktiv i bede­huset, så var det for­ven­tet at man stemte på Kris­telig Folkepar­ti. Mange ful­gte da også disse førin­gene. I dag er ikke poli­tiske prefer­anser knyt­tet til sosiale grup­peringer i like stor grad, og der­for blir det let­tere å engas­jere seg i enkelt­sak­er. Man er lengre på leit­ing etter ”sitt” par­ti enn man var før.

Men generelt poli­tisk engas­jert er de fremde­les, også i dag. Ung­dom er gjerne mer opp­tatt av ide­olo­gi og prin­sip­ielle spørsmål enn andre alder­s­grup­per. De ønsker å diskutere de store spørsmå­lene, og engas­jer­er seg i debat­ter á la kap­i­tal­isme vs. sosial­isme, miljø og kli­ma, og andre overord­nete spørsmål. Vi så i 1989 at val­gdeltakelsen var ganske sterk blant unge, for da var miljø høyt oppe på agen­daen. Detaljpoli­tikk som bud­sjet­tforhan­dlinger og lik­nende er ikke like interessant. 

Ung­dom er også i høyere grad engas­jert i demon­strasjon­er og andre aksjon­spregede ytrings­former. Denne typen aktiviteter dab­ber av etter man har fylt 30.

VP: Hvor­dan skal par­tiene sikre rekrut­ter­ing av fremti­dens politikere?

FB: Det finnes et seg­ment blant unge som er svært inter­essert i poli­tikk, og som tidlig gjør seg bemer­ket i par­tior­gan­isas­jonene. Dette seg­mentet er ganske stort, og det finnes mye tal­ent der. Utfor­drin­gen kan være å få med seg de andre ung­dommene, slik at det ikke blir for stort skille mel­lom de som er og ikke er inter­essert i politikk. 

Lokalpoli­tikken er fremde­les den vik­tig­ste rekrut­ter­ingsare­naen, og det er også der ung­dom kom­mer inn. Ande­len ung­dom i kom­munestyrene er egentlig aksept­abel. De kom­mer dit enten ved å markere seg i par­ti­et, eller de blir lagt merke til i nær­miljøet og rekrut­tert av et poli­tisk par­ti. De vok­sne kan av og til ha en ned­la­tende hold­ning til de unge, for­di de kan opp­fattes som broilere uten livser­far­ing uten­for poli­tikken. Det kan virke som at noen er mer inter­essert i å vise dem frem enn å høre på hva de sier. Men hvor mye livser­far­ing kan man for­vente at ung­dom skal ha? 

VP: Tror du ter­rorhen­delsene i Norge i år påvirk­er ung­dom­mens poli­tiske engas­je­ment på lang sikt? I så fall, hvordan?

FB:Det er vanske­lig å si noe om den langsik­tige effek­ten, men grun­nen til at mange melder seg inn nå er at demokrati­et oppleves som truet. Dette er en ide­ol­o­gisk kon­flikt som ung­dom kan engas­jere seg i, og som er verdt å kjempe for. Det har nok foregått en vekkelse blant ung­dom, og hvis de nyrekrut­terte blir tatt godt vare på kan man poten­sielt skape et ved­varende engasjement.

VP: Bør 16-åringer ha stemmerett?

FB: Tja. Ett argu­ment for å ha 16 år som nedre grense er at første­gangsvel­gerne da har en felle­sare­na hvor man kan diskutere og lære om poli­tikk og poli­tisk engas­je­ment, nem­lig skolen. Man kom­mer tidligere i gang med poli­tis­erin­gen. Når man er 18 år har man ikke samme are­naen, og en del stem­mer fall­er kan­skje fra på grunn av det. 

Et annet argu­ment for stem­merett til 16-åringer er at val­gdeltakelsen øker for hvert valg man har hatt mulighet til å stemme. Det er alt­så ikke nød­vendigvis alderen i seg selv som påvirk­er val­gdeltakelsen, men hvor lenge man har hatt rett til å delta i poli­tiske pros­ess­er. Gir man dette ans­varet tidligere, så modnes også borg­erne tidligere.

TEMA

P

olitisk
deltak
else

13 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen