Samleside for partimålinger II

Poll of polls samler flere målinger i ett.

Vi har tid­li­ge­re berøm­met TV2 for sine nett­si­der med over­sikt over nasjo­na­le parti­må­lin­ger. Den­ne gan­gen øns­ker vi å ret­te opp­merk­som­he­ten mot det fri­vil­li­ge ini­tia­ti­vet Poll of Polls. Nett­si­den sam­ler loka­le menings­må­lin­ger fra hele lan­det, og aggre­ge­rer dem til nasjo­nalt nivå. Om man øns­ker kan man fin­ne målin­ger fra enkelt­vise kom­mu­ner også. Der fin­nes også en del his­to­ris­ke data, slik som valg­re­sul­tat, tid­li­ge­re opp­slut­ning og lig­nen­de. Nå under valg­kam­pen gir de dag­li­ge opp­da­te­rin­ger med nye målin­ger, så den­ne siden er det vel verdt å føl­ge med på i dage­ne fram­over.

TEMA

V

algkamp

48 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen