Ikke fornøyd med åpenheten

Bergen kommune får 13 av 18 poeng i åpenhetsindeksen for 2011. Skuffende, mener Hanne Wien i Norsk Presseforbund.

Under­sø­kel­sen er gjen­nom­ført av Presse­for­bun­dets offent­lig­hets­ut­valg, og resul­ta­te­ne for alle lan­dets kom­mu­ner skal pre­sen­te­res på Åpen­hets­tin­get i Oslo ons­dag 28. sep­tem­ber. (OPPDATERING 28/9: Her fin­ner du rap­port og resul­ta­ter).

Infor­ma­sjon nett­avi­sen Bro­stein har fått til­gang til, viser at Ber­gen kom­mu­ne er fem poeng fra topp­sco­re.

— Jeg er skuf­fet over at Ber­gen ikke opp­når full pott i åpen­hets­in­dek­sen. Som Nor­ges nest størs­te kom­mu­ne bør Ber­gen helt klart gå foran som et godt eksem­pel. En så stor kom­mu­ne har de res­sur­se­ne og den kom­pe­tan­sen som skal til. Da er det kun vil­jen det står på, sier Wien, som er leder i offent­lig­hets­ut­val­get.

Lite opptatt av offentlighet

I under­sø­kel­sen blir det sett på kom­mu­ne­nes post­jour­na­ler, nett­si­der og reg­le­men­ter. Ber­gen kom­mu­ne får trekk for blant annet man­gel på klikk­ba­re filer i jour­na­len og luk­ke­de møter i kon­troll­ut­val­get og kom­mu­na­le fore­tak.

Mer demo­kra­ti, mer åpen­het: Kom­mu­nen får bl.a. trekk for mang­len­de klikk­bar­het i post­jour­na­len.


Pro­fes­sor Jostein Grips­rud fra Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap ved UiB er enig i kri­tik­ken fra Presse­for­bun­det.

— Resul­ta­tet gir et inn­trykk av en kom­mu­ne som ikke er opp­tatt av å gi offent­lig­he­ten inn­syn, sier Grips­rud til Bro­stein.

Han har offent­lig­hets­teori blant sine forsk­nings­felt, og mener at alle punk­te­ne Ber­gen kom­mu­ne sco­rer dår­lig på, er vik­ti­ge.

Kan skje endringer

Infor­ma­sjons­råd­gi­ver i Byråds­av­de­ling for finans, kon­kur­ran­se og eier­skap, Ola Hen­ning Måls­nes, sier at Bysty­rets ved­tak 19. sep­tem­ber om å slut­te seg til Kom­mu­nal- og regio­nal­de­par­te­men­tets for­slag til end­rin­ger i kom­mune­lo­ven kan for­and­re bil­det noe.

— Depar­te­men­tet øns­ker at møter i kon­troll­ut­val­get og kom­mu­na­le fore­tak som hoved­re­gel skal være åpne. Så her kan det kom­me end­rin­ger, sier Måls­nes til Bro­stein.

Der­som det­te skjer, kan det føre til høy­ere poeng­sum hos Presse­for­bun­det. Wien mener imid­ler­tid at det ikke er noen grunn til å ven­te.

— Det er flott at poli­ti­ker­ne i Ber­gen slut­ter opp om for­sla­get om åpne kon­troll­ut­valgs­mø­ter og åpne møter i kom­mu­na­le fore­tak. Men hvis poli­ti­ker­ne i Ber­gen først er posi­ti­ve, ser jeg ingen grunn til at de ven­ter til det kom­mer en regel­end­ring oven­fra. De nyvalg­te poli­ti­ker­ne bør se det som sin opp­ga­ve å slå et slag for åpen­het alle­re­de fra førs­te stund, sier Wien.

Det vil iføl­ge Måls­nes ikke bli aktu­elt å gjø­re doku­men­ter i post­jour­na­len klikk­ba­re. Per­soner som øns­ker inn­syn må fort­satt sen­de inn bestil­ling. Det kan ta alt fra få timer til en uke før doku­men­te­ne blir sendt over.

Uenige om noen punkter

Infor­ma­sjons­di­rek­tør i Ber­gen kom­mu­ne, Eva Hille, mener at kom­mu­nen bør få fle­re poeng i åpen­hets­in­dek­sen.

«Ber­gen kom­mu­ne har mye å gå på i arbei­det med å være mer åpne, men alle­re­de nå mener vi at vi for­tje­ner en høy­ere poeng­sum», skri­ver Hille til Presse­for­bun­det.

Det er blant annet et punkt om at ansat­tes rett til å utta­le seg hun rea­ge­rer på, og skri­ver at kom­mu­nen har et reg­le­ment for mer­of­fent­lig­het som fast­slår at ansat­te kan utta­le seg om eget ansvars­om­rå­de.

Da debat­ten om byrå­kra­te­nes ytrings­fri­het ble tatt opp i vår, uttal­te byråds­le­der Moni­ca Mæland at Ber­gen «er den kom­mu­nen som kan­skje er kom­met lengst i å prak­ti­se­re åpen­het over­for våre inn­byg­ge­re. Å pre­di­ke­re offent­lig­het og mer­of­fent­lig­het har Ber­gen kom­mu­ne gjort så len­ge jeg har sit­tet i byråd.» (BT 25.03.11).

Mæland vil ikke kom­men­te­re poeng­sum­men i Åpen­hets­in­dek­sen over­for Bro­stein.

Artik­ke­len ble først pub­li­sert i nett­avi­sen Bro­stein.

TEMA

O

ffentli
ghet

89 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen