Ikke fornøyd med åpenheten

Bergen kommune får 13 av 18 poeng i åpenhetsindeksen for 2011. Skuffende, mener Hanne Wien i Norsk Presseforbund.

Under­søkelsen er gjen­nom­ført av Presse­for­bun­dets offent­lighet­sut­valg, og resul­tatene for alle lan­dets kom­muner skal pre­sen­teres på Åpen­het­stinget i Oslo ons­dag 28. sep­tem­ber. (OPPDATERING 28/9: Her finner du rap­port og resul­tater).

Infor­masjon net­tavisen Brostein har fått til­gang til, vis­er at Bergen kom­mune er fem poeng fra toppscore.

— Jeg er skuf­fet over at Bergen ikke opp­når full pott i åpen­hetsin­dek­sen. Som Norges nest største kom­mune bør Bergen helt klart gå foran som et godt eksem­pel. En så stor kom­mune har de ressursene og den kom­petansen som skal til. Da er det kun vil­jen det står på, sier Wien, som er led­er i offentlighetsutvalget.

Lite opptatt av offentlighet

I under­søkelsen blir det sett på kom­munenes postjour­naler, nettsider og regle­menter. Bergen kom­mune får trekk for blant annet man­gel på klikkbare fil­er i jour­nalen og lukkede møter i kon­trol­lut­val­get og kom­mu­nale foretak.

Mer demokrati, mer åpen­het: Kom­munen får bl.a. trekk for man­glende klikkbarhet i postjournalen.


Pro­fes­sor Jostein Grip­srud fra Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap ved UiB er enig i kri­tikken fra Presseforbundet.

— Resul­tatet gir et inntrykk av en kom­mune som ikke er opp­tatt av å gi offent­ligheten innsyn, sier Grip­srud til Brostein.

Han har offent­lighet­ste­ori blant sine forskn­ings­felt, og men­er at alle punk­tene Bergen kom­mune scor­er dårlig på, er viktige.

Kan skje endringer

Infor­masjon­sråd­giv­er i Byråd­savdel­ing for finans, konkur­ranse og eier­skap, Ola Hen­ning Mål­snes, sier at Bystyrets ved­tak 19. sep­tem­ber om å slutte seg til Kom­mu­nal- og region­alde­parte­mentets forslag til endringer i kom­muneloven kan foran­dre bildet noe.

— Departe­mentet ønsker at møter i kon­trol­lut­val­get og kom­mu­nale fore­tak som hov­e­dregel skal være åpne. Så her kan det komme endringer, sier Mål­snes til Brostein.

Der­som dette skjer, kan det føre til høyere poeng­sum hos Presse­for­bun­det. Wien men­er imi­dler­tid at det ikke er noen grunn til å vente.

— Det er flott at poli­tik­erne i Bergen slut­ter opp om forslaget om åpne kon­trol­lut­val­gsmøter og åpne møter i kom­mu­nale fore­tak. Men hvis poli­tik­erne i Bergen først er pos­i­tive, ser jeg ingen grunn til at de ven­ter til det kom­mer en rege­len­dring oven­fra. De nyval­gte poli­tik­erne bør se det som sin opp­gave å slå et slag for åpen­het allerede fra første stund, sier Wien.

Det vil ifølge Mål­snes ikke bli aktuelt å gjøre doku­menter i postjour­nalen klikkbare. Per­son­er som ønsker innsyn må fort­satt sende inn bestill­ing. Det kan ta alt fra få timer til en uke før doku­mentene blir sendt over.

Uenige om noen punkter

Infor­masjons­di­rek­tør i Bergen kom­mune, Eva Hille, men­er at kom­munen bør få flere poeng i åpenhetsindeksen.

“Bergen kom­mune har mye å gå på i arbei­det med å være mer åpne, men allerede nå men­er vi at vi fort­jen­er en høyere poeng­sum”, skriv­er Hille til Presseforbundet.

Det er blant annet et punkt om at ansattes rett til å uttale seg hun rea­ger­er på, og skriv­er at kom­munen har et regle­ment for merof­fent­lighet som fast­slår at ansat­te kan uttale seg om eget ansvarsområde.

Da debat­ten om byråkratenes ytrings­fri­het ble tatt opp i vår, uttalte byråd­sled­er Mon­i­ca Mæland at Bergen «er den kom­munen som kan­skje er kom­met lengst i å prak­tis­ere åpen­het over­for våre innbyg­gere. Å predikere offent­lighet og merof­fent­lighet har Bergen kom­mune gjort så lenge jeg har sit­tet i byråd.» (BT 25.03.11).

Mæland vil ikke kom­mentere poeng­sum­men i Åpen­hetsin­dek­sen over­for Brostein.

Artikke­len ble først pub­lis­ert i net­tavisen Brostein.

TEMA

O

ffentli
ghet

91 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen