Ukens medienyheter: Dataspill, falske nyheter og Facebook

Nye tall viser at mange unge bruker penger når de spiller dataspill, WhatsApp ønsker å bremse forekomsten av falske nyheter og Facebook etterforskes. Dette er noen av ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Hver fre­dag vil utvalg­te nyhets­sa­ker pub­li­se­res her på Vox Pub­li­ca.


Seks av ti unge dataspillere bruker penger når de spiller

Nes­ten ni av ti nors­ke barn mel­lom ni og 18 år spil­ler data­spill, og over halv­par­ten av dis­se bru­ker pen­ger når de spil­ler. Det viser den sis­te del­rap­por­ten i Barn og medi­er-under­sø­kel­sen fra Medie­til­sy­net. Penge­bru­ken skjer blant annet ved kjøp av spill­gjen­stan­der eller såkal­te for­und­rings­pak­ker. Det er fle­re gut­ter enn jen­ter som bru­ker pen­ger når de spil­ler, mens ellers er kjønns­for­skjel­le­ne i data­spill i ferd med å utjev­ne seg. 

LES MER HOS MEDIETILSYNET (07/04/2020)


WhatsApp skal bremse falske nyheter

Whats­App gjør nå til­tak for å brem­se spred­ning av fals­ke nyhe­ter. En mel­ding som har blitt videre­sendt man­ge gan­ger, kan nå bare sen­des vide­re til én per­son av gan­gen. På den­ne måten håper sel­ska­pet å gjø­re det vans­ke­li­ge­re med masse­s­pred­ning av mel­din­ger, en meto­de som ofte bru­kes til å spre fals­ke nyhe­ter. Blant annet har mel­din­ger om at utbyg­gin­gen av 5G er skyld i koro­na-epi­de­mi­en(!) spredd seg raskt, og ført til hær­verk på 5G-mas­ter.

LES MER HOS THE GUARDIAN (07/04/2020)


EU trapper opp Facebook-etterforskning

EU har nå sendt ut en omfat­ten­de spørre­un­der­sø­kel­se til Face­bo­oks kon­kur­ren­ter på områ­det digi­ta­le mar­keds­plas­ser. Under­sø­kel­sen er blant annet sendt til Schib­sted, som eier Finn og de inter­na­sjo­na­le mar­keds­plas­se­ne i Ade­vin­ta. For­må­let er å kart­leg­ge effek­ten av etab­le­rin­gen av Face­bo­ok Mar­ket­places i 2016. Face­bo­ok er blitt ankla­get for å utnyt­te data fra sin posi­sjon som sosi­alt medi­um num­mer én i lan­se­rin­gen av nye tje­nes­ter, noe som kan være brudd på EUs kon­kur­ranse­lo­ver. 

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (07/04/2020)


Besøk Medie­nor­ge for å lese enda fle­re medie­ny­he­ter.

TEMA

F

acebook

72 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

KOMMENTÉR

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen