Nyhetsbrev uke 36

Blant temaene: Samfunnsengasjement, lokalaviser og valg.

I høs­tens førs­te nyhets­brev kan vi i Vox Pub­li­ca mel­de om at det er kom­met til fle­re nye artik­ler i løpet av som­mer­en. Vi har star­tet en ny serie om ung­dom og poli­tikk, der vi blant annet ser på første­gangs­vel­ger­nes valg­del­ta­kel­se og unges enga­sje­ment i ung­doms­par­ti­er. Vi har også nye artik­ler om and­re tema­er, blant annet om sult­ka­ta­stro­fen på Afri­kas horn, og om hvor­dan lokal­avi­ser mot­vir­ker slø­sing i nors­ke små­kom­mu­ner.

Les også nye inn­legg på våre blog­ger: På Fak­ta først pre­sen­te­rer Olav Anders Øvre­bø blant annet en over­sikt over alle kan­di­da­ter, kom­mu­ner og fyl­ker i for­bin­del­se med høs­tens valg, mens Jens E. Kjeld­sen spør ”Hvor­for min­nes vi?” på Reto­rikk­blog­gen. På Valg­b­log­gen skri­ver Eirik Løk­ke at ung­dom blir lyt­tet til i ung­doms­par­ti­er, mens Julie Ane Øde­gaard skri­ver Arbei­der­par­ti­et og Høy­re som ble vin­ner­ne av årets skole­valg.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Man­dag 12. sep­tem­ber arran­ge­rer Aften­pos­ten debatt med tema­et ”Hva gjør ter­ro­ren med ideo­lo­gi­ene våre?” på Lit­te­ra­tur­hu­set i Oslo. Besøk Agora­ka­len­de­ren for å få en full over­sikt over alle arran­ge­men­ter, og du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktu­el­le len­ker”. Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: nyheter.uib.no mel­der at Ola Borten Moe vil ha fors­ke­re mer med i miljø­de­bat­ten, og fritanke.no omta­ler en rap­port som kri­ti­se­rer BBC for over­dre­ven nøy­tra­li­tet. Se også vår sam­ling av kom­men­ta­rer og ana­ly­ser om ter­ror­an­gre­pe­ne 22. juli.

For å lese artik­le­ne:

Dyre­ba­re stem­mer fra første­gangs­vel­ger­ne
Hvor­dan er det å skul­le bru­ke stem­me­ret­ten for førs­te gang? Fire 18-årin­ger om usik­ker­het, hjerte­sa­ker og hva som vei­er tyngst når stem­me­sed­de­len skal vel­ges. Av Julie Ane Øde­gaard.

Lokal­po­li­tik­kens vok­te­re
Tys­ke fors­ke­re fin­ner at stor utbre­del­se av lokal­avi­ser mot­vir­ker slø­sing i nors­ke små­kom­mu­ner. Av Jar­le Møen.

Parti­nøy­tralt enga­sje­ment
Nord­menns sam­funns­en­ga­sje­ment har økt mer blant unge enn voks­ne etter 22. juli. Av Sofie Gran Aspun­vik.

De begra­ver sine barn langs vei­en
Sult­ka­ta­stro­fen på Afri­kas horn viser hvor mye det has­ter med effek­ti­ve til­tak mot klima­end­rin­ger. Av Jill Johan­nes­sen.

Fak­ta Først
Valg 2011: Alle kan­di­da­ter, alle kom­mu­ner og fyl­ker

Last ned lis­te­ne over alle kan­di­da­ter som stil­ler til kom­mu­ne- og fyl­kes­tings­val­get. Av Olav Anders Øvre­bø.

Reto­rikk­blog­gen
Hvor­for min­nes vi?

Ord er ikke bare ord. De gjør en for­skjell. Av Jens E. Kjeld­sen.

Talens til­bake­komst
Pro­sjek­tet Virk­som­me ord sam­ler de vik­ti­ge tale­ne om 22. juli. Av Jens E. Kjeld­sen.

Valg­b­log­gen
Arbei­der­par­ti­et og Høy­re vin­ner­ne i skole­val­get

Man­ge nye AUF-ere med da par­ti­ets gode resul­tat i skole­val­get ble fei­ret i Ber­gen. Av Julie Ane Øde­gaard.

Ung­dom blir lyt­tet til
Sosi­alt, poli­tisk, jobb­mes­sig — utbyt­tet av ung­doms­po­li­tisk arbeid har vært over all for­vent­ning, skri­ver Eirik Løk­ke. Av Eirik Løk­ke.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen