Nyhetsbrev uke 36

Blant temaene: Samfunnsengasjement, lokalaviser og valg.

I høstens første nyhets­brev kan vi i Vox Pub­li­ca melde om at det er kom­met til flere nye artik­ler i løpet av som­meren. Vi har startet en ny serie om ung­dom og poli­tikk, der vi blant annet ser på første­gangsvel­gernes val­gdeltakelse og unges engas­je­ment i ung­domsparti­er. Vi har også nye artik­ler om andre temaer, blant annet om sultkatas­tro­fen på Afrikas horn, og om hvor­dan lokalavis­er motvirk­er sløs­ing i norske småkommuner.

Les også nye inn­legg på våre blog­ger: På Fak­ta først pre­sen­ter­er Olav Anders Øvre­bø blant annet en over­sikt over alle kan­di­dater, kom­muner og fylk­er i forbindelse med høstens valg, mens Jens E. Kjeld­sen spør ”Hvor­for minnes vi?” på Retorikkbloggen. På Val­gbloggen skriv­er Eirik Løkke at ung­dom blir lyt­tet til i ung­domsparti­er, mens Julie Ane Øde­gaard skriv­er Arbei­der­par­ti­et og Høyre som ble vin­nerne av årets skolevalg.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Mandag 12. sep­tem­ber arran­ger­er Aften­posten debatt med temaet ”Hva gjør ter­roren med ide­olo­giene våre?” på Lit­ter­aturhuset i Oslo. Besøk Ago­rakalen­deren for å få en full over­sikt over alle arrange­menter, og du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: nyheter.uib.no melder at Ola Borten Moe vil ha forskere mer med i miljøde­bat­ten, og fritanke.no omtaler en rap­port som kri­tis­er­er BBC for over­dreven nøy­tralitet. Se også vår sam­ling av kom­mentar­er og analyser om ter­ro­ran­grepene 22. juli.

For å lese artiklene:

Dyre­bare stem­mer fra førstegangsvelgerne
Hvor­dan er det å skulle bruke stem­meretten for første gang? Fire 18-åringer om usikker­het, hjerte­sak­er og hva som veier tyn­gst når stemmesed­de­len skal velges. Av Julie Ane Ødegaard.

Lokalpoli­tikkens voktere
Tyske forskere finner at stor utbre­delse av lokalavis­er motvirk­er sløs­ing i norske småkom­muner. Av Jar­le Møen.

Part­inøy­tralt engasjement
Nord­menns sam­funnsen­gas­je­ment har økt mer blant unge enn vok­sne etter 22. juli. Av Sofie Gran Aspunvik.

De begraver sine barn langs veien
Sultkatas­tro­fen på Afrikas horn vis­er hvor mye det haster med effek­tive tiltak mot kli­maen­dringer. Av Jill Johannessen.

Fak­ta Først
Valg 2011: Alle kan­di­dater, alle kom­muner og fylker

Last ned lis­tene over alle kan­di­dater som stiller til kom­mune- og fylkest­ingsval­get. Av Olav Anders Øvrebø.

Retorikkbloggen
Hvor­for minnes vi?

Ord er ikke bare ord. De gjør en forskjell. Av Jens E. Kjeldsen.

Tal­ens tilbakekomst
Pros­jek­tet Virk­somme ord sam­ler de vik­tige tal­ene om 22. juli. Av Jens E. Kjeldsen.

Val­gbloggen
Arbei­der­par­ti­et og Høyre vin­nerne i skolevalget

Mange nye AUF-ere med da par­ti­ets gode resul­tat i skol­e­val­get ble feiret i Bergen. Av Julie Ane Ødegaard.

Ung­dom blir lyt­tet til
Sosialt, poli­tisk, jobbmes­sig — utbyt­tet av ung­dom­spoli­tisk arbeid har vært over all for­vent­ning, skriv­er Eirik Løkke. Av Eirik Løkke.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen