Ungdom blir lyttet til

Sosialt, politisk, jobbmessig -- utbyttet av ungdomspolitisk arbeid har vært over all forventning, skriver Eirik Løkke.

Det er mulig det er en over­driv­else å påstå at det ikke finnes men­nesker som angr­er på at de meldte seg inn i et poli­tisk ung­domspar­ti. Men jeg er rimelig sikker på at de tilhør­er unntak­ene. Det er en rekke gode (og noen dårlige) grun­ner til å bli aktiv poli­tisk, min egen beslut­ning om å melde meg inn i Unge Høyre er defin­i­tivt et av de val­gene jeg er mest fornøyd med. Utbyt­tet sosialt, poli­tisk og jobbmes­sig har vært over all forventning. 

Unge Høyre var ikke et opplagt valg for min del. Jeg var ikke enig i alle stand­punk­tene, men lot meg over­be­vise av det stoltenbergske etos om at man må finne det par­ti­et man er minst uenig med. En av de tin­gene som over­ras­ket pos­i­tivt var den korte veien fra inn­meld­ing til inn­fly­telse — gjen­nom deltakelse i formelle beslut­tende fora, samt deltakelse i råd og utvalg hvor poli­tiske spørsmål ble drøftet. Men enda vik­tigere; bidrag fra ung­dom­men ble så vel opp­muntret til som tatt til etter­ret­ning. Som ung­dom­spoli­tisk aktiv er veien til å påvirke poli­tikken kort — kor­tere enn mange tror. Enten gjen­nom å være folke­val­gt eller råd­giv­er for utøvende poli­tikk; det er ikke til­feldig at råd­giverne i byrådet i Bergen befinner seg i 20-årene. Val­gkampmedar­bei­derne til Bergen Høyre er enda yngre. 

Ung­dom­spoli­tisk inn­fly­telse fun­ger­er heldigvis på lig­nende vis i andre parti­er, eksem­pelvis AUF. Ønske om å påvirke, delta i sosiale fel­lesskap, samt få med seg nyt­tige erfaringer, tror jeg er en fellesnevn­er på tvers av par­tipoli­tiske skiller. Jeg tror også opplevelsen av å bli tatt på alvor og få reell inn­fly­telse er en felles erfar­ing i det poli­tiske miljøet. Hvis du spør Erna Sol­berg eller Jens Stoltenberg, er jeg sikker på at de vil fremheve (og virke­lig mene det) betyd­nin­gen av ung­dom­sor­gan­isas­jonenes arbeid i den poli­tiske hverda­gen generelt og val­gkam­p­en spesielt.

Eirik Løkke: Få angr­er på å bli med i et ungdomsparti.

Fare for klasseskille

Å rekrut­tere nye medlem­mer er åpen­bart noe av (om ikke DET) vik­tig­ste et ung­dom­spoli­tisk par­ti dri­ver med. Rekrut­terin­gen etter 22. juli har skutt i været. Det er for så vidt ikke over­rask­ende, all den tid de gru­fulle hen­delsene har gjort klis­jeer om demokrati og deltakelse til spørsmål om liv og død. Fak­tum er at de unge AUF-erne ble hen­ret­tet utelukkende for­di de var poli­tisk aktive — at så mange ung­dom­mer vel­ger å svare på angrepet med å bli net­topp aktive i et poli­tisk ung­domspar­ti, er svært oppløf­tende. Kan hende man når ung­dom som ikke har vært spe­sielt poli­tisk inter­essert og som etter 22. juli ser betyd­nin­gen av å engas­jere seg, men jeg mis­tenker at en vesentlig andel av de nyin­n­meldte er over gjen­nom­snit­tet poli­tisk inter­essert. For dem er Utøya blitt beveg­grunn for å melde seg inn. Intet galt i det, snarere tvert imot, men det kan naturligvis være en fare for økt klass­eskille mel­lom aktiv og inak­tiv ung­dom, som fort kan bli sam­funns­mes­sig uheldig. 

Her har naturligvis ung­domspar­tiene en stor utfor­dring i form av å vekke poli­tisk inter­esse og påføl­gende kunne levere et inter­es­sant tilbud. Bruken av net­tet og sosiale medi­er kan nok i noen grad fun­gere som et godt verk­tøy for å legge forhold­ene til rette for rekrut­ter­ing og deltakelse, men vil neppe løse de under­liggende utfor­dringer med hen­syn til å vekke poli­tisk inter­esse. Det har sannsyn­ligvis mer med poli­tikkens form og bud­skap å gjøre. 

Broilerkritikken treffer ikke

Hvorvidt skolede­bat­tene fun­ger­er som en katalysator for poli­tisk inter­esse er høyst diskutabelt. Beskyld­nin­gene om at for­matet min­ner mer om sirkus enn god debatt, er val­gårvisse gjen­gan­gere. Som debat­tant ved flere anled­ninger er jeg lite impon­ert over kri­tikken. Polemikk nær det user­iøse er sannsyn­ligvis mer mobilis­erende enn rolig sam­tale, hvor det knapt er mulig å finne forskjeller. Min enty­di­ge erfar­ing fra skol­e­val­gkam­p­ene er at elevene er smartere enn hva mange av kri­tik­erne tror, og har man lite å fare med av sub­stans, blir man lett avs­lørt. I til­legg er det sko­lene og elevene som set­ter pre­mis­sene for debat­ten, kri­tikken av for­matet burde i så måte rettes til disse og ikke ung­dom­spoli­tik­erne. I år er skolede­bat­tene av åpen­bare grun­ner erstat­tet med såkalte val­gtorg. Hvor­dan dette vil slå ut vites ikke, men til stort­ingsval­get i 2013 bør skolede­bat­tene tilbake på plakaten. 

En ting som har irritert meg mer enn kri­tikk av skolede­bat­ter er den såkalte broil­erkri­tikken, som går ut på å mis­tro unge men­neskers moti­vasjon for å ta på seg verv og ans­var. Jo visst har du eksem­pler på per­son­er som er mer opp­tatt av egen kar­riere, men i de fleste til­feller er moti­vasjo­nen gen­uint engas­je­ment, hvor et ønske om å påvirke poli­tikken er det mest sen­trale. Jeg tror slik kri­tikk kom­mer til å bli ned­tonet etter ter­ro­ran­grepet, fak­tisk tror jeg respek­ten for poli­tikere, særlig de friv­il­lige, kom­mer til å øke som følge av angrepet 22. juli. Forhåpentligvis vil det også kunne lede til økt deltakelse blant et bredere spek­ter av norsk ungdom. 

Det er selvføl­gelig flere måter å være aktiv på enn gjen­nom ung­dom­spoli­tiske parti­er, men utbytte sosialt og poli­tisk gjør at de fær­reste av oss som har vært aktive angr­er på beslut­nin­gen. Man får ven­ner og kon­tak­ter på tvers av par­ti­grensene, man får et sol­id fun­da­ment som er uvur­derlig i en kunnskaps­basert økono­mi. Sist, men ikke minst — man får muligheten til å realis­ere engas­je­ment i et sosialt fel­lesskap, hvilket er noe av det mest men­neske­lige jeg kan tenke meg. Det er mange fordel­er og få ulem­per knyt­tet til det å være poli­tisk aktiv. Mitt inntrykk — og min erfar­ing — er at par­tiene leg­ger forhold­ene til rette. Så er det opp til den enkelte å benytte muligheten!

TEMA

P

olitisk
deltak
else

13 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen