Dokumenterte overgrep i Sri Lankas borgerkrig

Ytringsfrihet på dagsorden i Bergen: Journalister i eksil forteller om massakrer og forfølgelse i den blodige borgerkrigens siste fase.

På en kon­fer­anse om ytrings­fri­het ved Bergen Offentlige Bib­liotek denne uken stod den tamilske jour­nal­is­ten Lokeesan Appuththu­rai fram offentlig for første gang etter å ha vært i eksil i Bergen i to år.

Appuththu­rai del­tok på kon­fer­ansen sam­men med jour­nal­is­ten Bashana Abey­war­dane og film­skaperen Beate Arnes­tad. Hun pre­sen­terte sin doku­men­tarfilm “Tvunget til taushet” (“Silenced voic­es”), som han­dler om de to.

Utenomrettslige henrettelser

Da Sri Lankas reg­jer­ingsstyrk­er i mai 2009 slo igjen­nom tamilti­grenes (LTTE) siste bas­tion­er i nord la det grunnlag for en foreløpig fred etter 26 år med væp­net kon­flikt hvor begge parter har blitt beskyldt for mas­sive men­neskerettighets­brudd. Lokeesan Appuththu­rai arbei­det utret­telig for å doku­mentere bombin­gen av intern­erte fly­k­t­ninger og utenom­rettslige hen­ret­telser gjen­nom­ført av mil­itære. Hans opp­tak av slike men­neskerettighets­brudd ble smu­glet ut av Sri Lan­ka og pub­lis­ert i medi­er ver­den rundt.

Lokeesan Appuththu­rai i Bergen (foto: Tom­my Soltvedt)

Da disse opp­tak­ene ble kjent for ver­den nek­tet Sri Lankas myn­digheter for drapene og argu­menterte for at ofrene var tamilti­gre utk­ledd som sin­gale­sere. Appuththu­rai fly­k­tet til India og der­fra til Norge hvor han ble innvil­get asyl. Myn­dighetenes pås­tander ble tilbake­vist etter granskn­ing gjen­nom­ført av Philip Alston, FNs men­neskerettsråds spe­sialet­ter­forsker av utenom­rettslige hen­ret­telser, og tre uavhengige amerikanske eksperter.

Eksil i Europa

Bashana Abey­war­dane er også jour­nal­ist fra Sri Lan­ka, men i mot­set­ning til Appuththu­rai tilhør­er han den sin­gale­siske majoriteten. Han lever i dag i eksil i Berlin på grunn av sin sym­pa­tis­er­ing med den tamilske sivilbefolkningen.

— Jeg for­lot Sri Lan­ka i 2006. Til tross for at jeg ble sett på som en for­ræder vil jeg påstå at mitt liv og virke var enklere enn for Appuththu­rai og de andre tami­lene. Jeg bodde en peri­ode i kirk­er rundt omkring i lan­det og måtte fly­tte på meg med jevne mel­lom­rom. Men til tross for dette følte jeg meg rel­a­tivt trygg. Det kunne ikke Appuththu­rai, han måtte fly­k­te kon­stant, dra fra sted til sted på motorsykkel mens han fil­met og tok fotografi­er som til sist doku­menterte for en hel ver­den hva som hadde skjedd og fort­satt skjer, sa Abeywardane. 

Sri Lankas reg­jer­ingsstyrk­er brøt formelt våpen­hvilen i jan­u­ar 2008 og ero­bret et år senere tamilti­grenes siste høy­borg Kilinochchi. Den tamilske sivil­be­folknin­gen forsøk­te å fly­k­te, men ble fanget i krys­silden. Uavhengige jour­nal­is­ter ble kastet ut av lan­det mens lokale jour­nal­is­ter, både tamil­er og sin­gale­sere som sym­pa­tis­erte med tami­lene, ble for­ful­gt, fengslet og drept. Tamilti­grene er fra flere hold også blitt beskyldt for men­neskerettighets­brudd i kon­flik­ten, blant annet rekrut­ter­ing av barn som sol­dater og bruk av kvin­nelige selvmordsbombere.

Redak­tøren Las­an­tha Wick­re­matunge i avisen Sun­day Leader var åpent kri­tisk mot både reg­jerin­gen og LTTE. 8. jan­u­ar 2009 ble han omringet av fire bevæp­nede menn på motorsykkel og drept. Wick­re­matunge ble av pres­i­dent Mahin­da Rajapak­sa beskrevet som en ter­ror­istjour­nal­ist. Konen Son­ali Sama­ras­inghe Wick­re­matunge, som også er jour­nal­ist, lyk­tes i å fly­k­te til New York.

— Da jeg kom til Tysk­land hørte jeg at Appuththu­rai bodde i India, uten papir­er og ret­tigheter. Jeg syntes det var uret­tfer­dig at jeg med mine bety­delig min­dre prob­le­mer skulle få leve trygt i Europa. Jeg bestemte meg der­for for å forsøke å hjelpe ham til Europa. Etter hal­van­net års arbeid klarte vi med hjelp av blant andre Beate Arnes­tad å få ham til Norge. Jeg husker da han takket meg, at jeg bare tenk­te at jeg burde takke ham. Jeg skyldte ham noe, for meg ble dette en måte å bøte på egen dårlig samvit­tighet på, sier Abeywardane.

Dokumentarfilmskaper måtte flykte

— Det foregår fort­satt et folke­mord på Sri Lan­ka. Det var per 2011 fort­satt ikke lov å snakke med internt for­drevne tamilske fly­k­t­ninger i de aktuelle områ­dene, sier Beate Arnes­tad. Hun har pro­dusert to doku­mentar­er fra Sri Lan­ka: “Min dat­ter ter­ror­is­ten”, og “Tvunget til taushet” som alt­så omhan­dler net­topp Appuththu­rai, Abey­war­dane og Son­ali Wick­re­matunge. Arnes­tad måtte selv dra fra Sri Lan­ka, deretter fra India etter å ha fått mis­tanke om at hun ble for­ful­gt av indiske myn­digheter på grunn av sin kon­takt med tamil­er og Appuththu­rai. Her er en trail­er til fil­men hennes:

FNs men­neskerettighet­sråd ved­tok i mars i år en res­o­lusjon for å presse Sri Lankas myn­digheter til å etter­forske drapene på titusen­er av sivile i kri­gens siste fase. Tross iherdig innsats klarte ikke myn­dighetene på Sri Lan­ka å forhin­dre resolusjonsvedtaket.

Organ­isas­jo­nen Reportere uten grenser plasser­er Sri Lan­ka på 163. plass av 179 reg­istr­erte land på 2011–12-utgaven av sin ranger­ing av presse- og ytringsfrihet.

Artikke­len ble først pub­lis­ert i mag­a­sinet Vinkel.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen