Dokumenterte overgrep i Sri Lankas borgerkrig

Ytringsfrihet på dagsorden i Bergen: Journalister i eksil forteller om massakrer og forfølgelse i den blodige borgerkrigens siste fase.

På en kon­fe­ran­se om ytrings­fri­het ved Ber­gen Offent­li­ge Biblio­tek den­ne uken stod den tamils­ke jour­na­lis­ten Loke­esan Apputht­hu­rai fram offent­lig for førs­te gang etter å ha vært i eksil i Ber­gen i to år.

Apputht­hu­rai del­tok på kon­fe­ran­sen sam­men med jour­na­lis­ten Basha­na Abey­war­da­ne og film­ska­pe­ren Bea­te Arne­stad. Hun pre­sen­ter­te sin doku­men­tar­film «Tvun­get til taus­het» («Silen­ced voi­ces»), som hand­ler om de to.

Utenomrettslige henrettelser

Da Sri Lan­kas regje­rings­styr­ker i mai 2009 slo igjen­nom tamil­tig­re­nes (LTTE) sis­te bas­tio­ner i nord la det grunn­lag for en fore­lø­pig fred etter 26 år med væp­net kon­flikt hvor beg­ge par­ter har blitt beskyldt for mas­si­ve men­neske­ret­tig­hets­brudd. Loke­esan Apputht­hu­rai arbei­det utret­te­lig for å doku­men­te­re bom­bin­gen av inter­ner­te flykt­nin­ger og utenom­retts­li­ge hen­ret­tel­ser gjen­nom­ført av mili­tæ­re. Hans opp­tak av sli­ke men­neske­ret­tig­hets­brudd ble smug­let ut av Sri Lan­ka og pub­li­sert i medi­er ver­den rundt.

Loke­esan Apputht­hu­rai i Ber­gen (foto: Tom­my Sol­tvedt)

Da dis­se opp­ta­ke­ne ble kjent for ver­den nek­tet Sri Lan­kas myn­dig­he­ter for dra­pe­ne og argu­men­ter­te for at ofre­ne var tamil­tig­re utkledd som sin­ga­le­se­re. Apputht­hu­rai flyk­tet til India og der­fra til Nor­ge hvor han ble inn­vil­get asyl. Myn­dig­he­te­nes påstan­der ble til­bake­vist etter gransk­ning gjen­nom­ført av Phi­lip Alston, FNs men­neske­retts­råds spe­sial­et­ter­fors­ker av utenom­retts­li­ge hen­ret­tel­ser, og tre uav­hen­gi­ge ame­ri­kans­ke eks­per­ter.

Eksil i Europa

Basha­na Abey­war­da­ne er også jour­na­list fra Sri Lan­ka, men i mot­set­ning til Apputht­hu­rai til­hø­rer han den sin­ga­le­sis­ke majo­ri­te­ten. Han lever i dag i eksil i Ber­lin på grunn av sin sym­pa­ti­se­ring med den tamils­ke sivil­be­folk­nin­gen.

— Jeg for­lot Sri Lan­ka i 2006. Til tross for at jeg ble sett på som en for­ræ­der vil jeg påstå at mitt liv og vir­ke var enk­le­re enn for Apputht­hu­rai og de and­re tami­le­ne. Jeg bod­de en peri­ode i kir­ker rundt omkring i lan­det og måt­te flyt­te på meg med jev­ne mel­lom­rom. Men til tross for det­te føl­te jeg meg rela­tivt trygg. Det kun­ne ikke Apputht­hu­rai, han måt­te flyk­te kon­stant, dra fra sted til sted på motor­syk­kel mens han fil­met og tok foto­gra­fi­er som til sist doku­men­ter­te for en hel ver­den hva som had­de skjedd og fort­satt skjer, sa Abey­war­da­ne.

Sri Lan­kas regje­rings­styr­ker brøt for­melt våpen­hvi­len i janu­ar 2008 og erob­ret et år sene­re tamil­tig­re­nes sis­te høy­borg Kili­nochchi. Den tamils­ke sivil­be­folk­nin­gen for­søk­te å flyk­te, men ble fan­get i kryss­il­den. Uav­hen­gi­ge jour­na­lis­ter ble kas­tet ut av lan­det mens loka­le jour­na­lis­ter, både tami­ler og sin­ga­le­se­re som sym­pa­ti­ser­te med tami­le­ne, ble for­fulgt, fengs­let og drept. Tamil­tig­re­ne er fra fle­re hold også blitt beskyldt for men­neske­ret­tig­hets­brudd i kon­flik­ten, blant annet rekrut­te­ring av barn som sol­da­ter og bruk av kvin­ne­li­ge selv­mords­bom­be­re.

Redak­tø­ren Lasant­ha Wick­re­ma­tun­ge i avi­sen Sun­day Lea­der var åpent kri­tisk mot både regje­rin­gen og LTTE. 8. janu­ar 2009 ble han omrin­get av fire bevæp­ne­de menn på motor­syk­kel og drept. Wick­re­ma­tun­ge ble av pre­si­dent Mahin­da Raja­pak­sa beskre­vet som en ter­ro­rist­jour­na­list. Konen Sona­li Sama­ra­singhe Wick­re­ma­tun­ge, som også er jour­na­list, lyk­tes i å flyk­te til New York.

— Da jeg kom til Tysk­land hør­te jeg at Apputht­hu­rai bod­de i India, uten papi­rer og ret­tig­he­ter. Jeg syn­tes det var urett­fer­dig at jeg med mine bety­de­lig mind­re pro­ble­mer skul­le få leve trygt i Euro­pa. Jeg bestem­te meg der­for for å for­sø­ke å hjel­pe ham til Euro­pa. Etter halv­an­net års arbeid klar­te vi med hjelp av blant and­re Bea­te Arne­stad å få ham til Nor­ge. Jeg hus­ker da han tak­ket meg, at jeg bare tenk­te at jeg bur­de tak­ke ham. Jeg skyld­te ham noe, for meg ble det­te en måte å bøte på egen dår­lig sam­vit­tig­het på, sier Abey­war­da­ne.

Dokumentarfilmskaper måtte flykte

— Det fore­går fort­satt et folke­mord på Sri Lan­ka. Det var per 2011 fort­satt ikke lov å snak­ke med internt for­drev­ne tamils­ke flykt­nin­ger i de aktu­el­le områ­de­ne, sier Bea­te Arne­stad. Hun har pro­du­sert to doku­men­ta­rer fra Sri Lan­ka: «Min dat­ter ter­ro­ris­ten», og «Tvun­get til taus­het» som alt­så omhand­ler nett­opp Apputht­hu­rai, Abey­war­da­ne og Sona­li Wick­re­ma­tun­ge. Arne­stad måt­te selv dra fra Sri Lan­ka, der­et­ter fra India etter å ha fått mis­tan­ke om at hun ble for­fulgt av indis­ke myn­dig­he­ter på grunn av sin kon­takt med tami­ler og Apputht­hu­rai. Her er en trai­ler til fil­men hen­nes:

FNs men­neske­ret­tig­hets­råd ved­tok i mars i år en reso­lu­sjon for å pres­se Sri Lan­kas myn­dig­he­ter til å etter­fors­ke dra­pe­ne på titu­se­ner av sivi­le i kri­gens sis­te fase. Tross iher­dig inn­sats klar­te ikke myn­dig­he­te­ne på Sri Lan­ka å for­hind­re reso­lu­sjons­ved­ta­ket.

Orga­ni­sa­sjo­nen Repor­te­re uten gren­ser plas­se­rer Sri Lan­ka på 163. plass av 179 regist­rer­te land på 2011–12-utgaven av sin ran­ge­ring av pres­se- og ytrings­fri­het.

Artik­ke­len ble først pub­li­sert i maga­si­net Vin­kel.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen