– Mediestøtten er en demokratistøtte

Mediestøtten bør fordeles basert på antall ansatte journalister, foreslår dansk utvalg.

For­må­let med medie­støt­te er å støt­te demo­kra­ti­et, skri­ver utvalgs­le­der Hen­ning Dyre­mo­se i Ber­ling­ske Tidende.

Det dans­ke utval­gets rap­port ble lagt frem fre­dag 1. okto­ber, og inn­hol­der kon­kre­te for­slag til hvor­dan deler av den dans­ke medie­støt­ten kan omfordeles.

Utval­get pre­sen­te­rer tre muli­ge model­ler for frem­ti­dig støt­te; en som for­de­ler støt­te til de platt­for­me­ne vi kjen­ner i dag, en som til­de­ler uav­hen­gig av platt­form, og en som er del­vis platt­form­nøy­tral. Et sam­let utvalg går inn for det tred­je alter­na­ti­vet, som åpner for at også pub­li­ka­sjo­ner på digi­ta­le platt­for­mer skal kun­ne mot­ta støt­te. Det nye for­sla­get skal iføl­ge Dyre­mo­se sik­re stør­re mang­fol­dig­het og bed­re utviklingsmuligheter.

Den størs­te end­rin­gen fra den gam­le model­len er at det nå er pro­duk­sjon og ikke dis­tri­bu­sjon som skal støt­tes, og støt­ten skal hoved­sa­ke­lig for­de­les basert på antall ansat­te jour­na­lis­ter. I prak­sis vil det si at det løn­ner seg å ha jour­na­lis­ter ansatt, og det­te gjør jour­na­lis­te­ne til de kla­re vin­ner­ne i det­te for­sla­get. Når støt­ten for­de­les på bak­grunn av pro­duk­sjon, vil også nett­me­di­er kun­ne nyte godt av stat­lig tilskudd.

Taper­ne i en slik modell er pub­li­ka­sjo­ner som dri­ves på fri­vil­lig basis. Også gra­tis­avi­se­ne metroX­press og 24timer trek­kes frem som tape­re for­di det etter den nye model­len blant annet kre­ves at en viss andel av pub­li­ka­sjo­nens inn­hold er egenprodusert.

Utval­get har kun vur­dert en omfor­de­ling av det nåvæ­ren­de pro­duk­sjons­til­skud­det, mens DRs lisens­ord­ning, til­skud­det til TV2s regio­ner og avi­se­nes moms­fri­tak er holdt uten­for. Pro­duk­sjons­til­skud­det utgjør 353 mil­lio­ner dans­ke kro­ner, mens all medie­støt­te til sam­men utgjør over 6 mil­li­ar­der kro­ner. Der­med er kun en liten del av den sam­le­de dans­ke medie­støt­ten vurdert.

Hele rap­por­ten er til­gjen­ge­lig her (pdf).

Kil­der:

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Deet dans­ke medie­støtte­ut­val­get har gått vide­re på noen av de ide­ene vi drøf­tet i det nors­ke medie­støtte­ut­val­get. Det er inter­es­sant at de for­la­ter prin­sip­pet om dis­tri­bu­sjons­støt­te og ori­en­te­rer seg mot pro­duk­sjons­støt­te. I Nor­ge avvik­let vi dis­tri­bu­sjons­støt­ten tid­lig på 90-tal­let. Det dans­ke utval­get har etter mitt syn også vært mer ured­de enn det utval­get jeg var med i, uten at jeg kan si at jeg er helt på lin­je. Men de fore­slår f eks å kas­te ut Arbej­de­ren fra ord­nin­gen, for­di avi­sen er eid av et poli­tisk par­ti. Kon­se­kven­sen av prin­sip­pe­ne utval­get fore­slår kan også åpne for at nye medi­er kom­mer inn i ord­nin­gen, og utval­get nev­ner fle­re av dem som kan være aktuelle. 

    Spen­nen­de for­slag, som i førs­te omgang er øns­ket vel­kom­men av Dan­marks nye regje­ring, som kom sam­ti­dig med at utval­get lever­te sin innstilling. 

    Tra­di­sjo­nelt har Dan­mark gått sine egne vei­er i presse­po­li­tik­ken i Nor­den. Det er Nor­ge og Sve­ri­ge som har mest fel­les, i de ram­me­be­tin­gel­se­ne sta­ten har defi­nert for avi­se­ne. Det dans­ke for­sla­get kan føre til at det blir mer spen­nen­de for nors­ke medie­po­li­ti­ke­re å dis­ku­te­re medie­po­li­tikk med dans­ke politikere.

til toppen