– Mediestøtten er en demokratistøtte

Mediestøtten bør fordeles basert på antall ansatte journalister, foreslår dansk utvalg.

For­målet med medi­estøtte er å støtte demokrati­et, skriv­er utval­gsled­er Hen­ning Dyre­mose i Berlingske Tidende.

Det danske utval­gets rap­port ble lagt frem fredag 1. okto­ber, og innhold­er konkrete forslag til hvor­dan del­er av den danske medi­estøt­ten kan omfordeles.

Utval­get pre­sen­ter­er tre mulige mod­eller for frem­tidig støtte; en som fordel­er støtte til de plat­tformene vi kjen­ner i dag, en som tildel­er uavhengig av plat­tform, og en som er delvis plat­tform­nøy­tral. Et sam­let utvalg går inn for det tred­je alter­na­tivet, som åpn­er for at også pub­likasjon­er på dig­i­tale plat­tformer skal kunne mot­ta støtte. Det nye forslaget skal ifølge Dyre­mose sikre større mang­foldighet og bedre utviklingsmuligheter.

Den største endrin­gen fra den gam­le mod­ellen er at det nå er pro­duk­sjon og ikke dis­tribusjon som skal støttes, og støt­ten skal hov­ed­sake­lig forde­les basert på antall ansat­te jour­nal­is­ter. I prak­sis vil det si at det løn­ner seg å ha jour­nal­is­ter ansatt, og dette gjør jour­nal­is­tene til de klare vin­nerne i dette forslaget. Når støt­ten forde­les på bak­grunn av pro­duk­sjon, vil også nettmedi­er kunne nyte godt av statlig tilskudd.

Taperne i en slik mod­ell er pub­likasjon­er som dri­ves på friv­il­lig basis. Også grati­savisene metroX­press og 24timer trekkes frem som tapere for­di det etter den nye mod­ellen blant annet kreves at en viss andel av pub­likasjo­nens innhold er egenprodusert.

Utval­get har kun vur­dert en omfordel­ing av det nåværende pro­duk­sjon­stil­skud­det, mens DRs lisen­sor­d­ning, tilskud­det til TV2s region­er og avisenes moms­fritak er holdt uten­for. Pro­duk­sjon­stil­skud­det utgjør 353 mil­lion­er danske kro­ner, mens all medi­estøtte til sam­men utgjør over 6 mil­liarder kro­ner. Dermed er kun en liten del av den sam­lede danske medi­estøt­ten vurdert.

Hele rap­porten er tilgjen­gelig her (pdf).

Kilder:

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Deet danske medi­estøt­teut­val­get har gått videre på noen av de ideene vi drøftet i det norske medi­estøt­teut­val­get. Det er inter­es­sant at de for­later prin­sip­pet om dis­tribusjon­sstøtte og ori­en­ter­er seg mot pro­duk­sjon­sstøtte. I Norge avviklet vi dis­tribusjon­sstøt­ten tidlig på 90-tal­let. Det danske utval­get har etter mitt syn også vært mer ure­d­de enn det utval­get jeg var med i, uten at jeg kan si at jeg er helt på lin­je. Men de fores­lår f eks å kaste ut Arbe­jderen fra ord­nin­gen, for­di avisen er eid av et poli­tisk par­ti. Kon­sekvensen av prin­sip­pene utval­get fores­lår kan også åpne for at nye medi­er kom­mer inn i ord­nin­gen, og utval­get nevn­er flere av dem som kan være aktuelle. 

    Spen­nende forslag, som i første omgang er øns­ket velkom­men av Dan­marks nye reg­jer­ing, som kom sam­tidig med at utval­get lev­erte sin innstilling. 

    Tradis­jonelt har Dan­mark gått sine egne veier i presse­poli­tikken i Nor­den. Det er Norge og Sverige som har mest felles, i de ram­me­betingelsene stat­en har defin­ert for avisene. Det danske forslaget kan føre til at det blir mer spen­nende for norske mediepoli­tikere å diskutere mediepoli­tikk med danske politikere.

til toppen