Hagen: Økonomiske og sosiale rettigheter hører ikke hjemme i Grunnloven

Carl I. Hagen ønsker kun å inkludere sivile og politiske menneskerettigheter i Grunnloven. Les hvorfor her.

Tid­li­ge­re stor­tings­po­li­ti­ker og parti­le­der Carl I. Hagen (Frp) var med­lem i men­neske­ret­tig­hets­ut­val­get som la frem sin rap­port i janu­ar. Men­neske­ret­tig­hets­ut­val­gets man­dat var å utgreie og frem­me for­slag om en «begren­set revi­sjon av Grunn­lo­ven med det for­mål å styr­ke men­neske­ret­tig­he­te­nes stil­ling i norsk rett».

I en sær­merk­nad til utval­gets rap­port reser­ve­rer Carl I. Hagen seg mot man­ge av for­sla­ge­ne (last ned rap­por­ten, pdf). Hagen skil­ler mel­lom sivi­le og poli­tis­ke ret­tig­he­ter på den ene siden, og øko­no­mis­ke og sosia­le ret­tig­he­ter på den and­re. Han mener det hoved­sa­ke­lig er to argu­men­ter som er avgjø­ren­de for hvor­for de øko­no­mis­ke og sosia­le ret­tig­he­te­ne ikke bør inn i Grunn­lo­ven.

For det førs­te anser Hagen det som uan­svar­lig å ved­ta ret­tig­he­ter som påleg­ger sta­ter frem­ti­di­ge kost­na­der. Rett til bolig inne­bæ­rer for eksem­pel en kost­nad som kan bli tung for frem­ti­di­ge gene­ra­sjo­ner. I mot­satt fall inne­bæ­rer ikke ytrings­fri­he­ten en øko­no­misk byr­de. Ved en sosi­al eller øko­no­misk kri­se vil ikke grunn­lovs­fes­te­de ret­tig­he­ter kun­ne end­res på kort sikt, da det vil ta 2–5 år å end­re Grunn­lo­ven.

For det and­re mener han at lover som sta­ten ikke er i stand til å inn­fri, og som ikke har reell retts­virkning, kan føre til at Grunn­lo­vens omdøm­me svek­kes.

«Hvis en grunn­lov fyl­les med idea­lis­tis­ke mål og pro­gram­er­klæ­rin­ger som de fles­te anser for å være urea­lis­tis­ke drøm­mer uten retts­virknin­ger så kan det med­føre at også de sen­tra­le ret­tig­he­ter svek­kes både i omdøm­me og reell retts­virkning,» skri­ver Hagen.

Para­gra­fe­ne Hagen viser til i teks­ten (den eksis­te­ren­de Grunn­lo­ven og utval­gets for­slag) har vi sam­let på en egen over­sikts­side. Se også alle sake­ne i Vox Pub­li­cas serie om end­rin­ger i Grunn­lo­ven.

Carl I. Hagens særmerknad til menneskerettighetsutvalgets rapport, i fulltekst

«Men­neske­ret­tig­hets­ut­valgs­med­lem Carl I Hagen har len­ge vært usik­ker med hen­syn til om det er for­nuf­tig og hen­sikts­mes­sig med en blan­dings­grunn­lov hvor både kla­re retts­reg­ler blan­des sam­men med ufor­plik­ten­de pro­gram­er­klæ­rin­ger og sym­bols­ke lang­sik­ti­ge mål­set­nin­ger. Den nåvæ­ren­de grunn­lov er på en måte en slik grunn­lov tak­ket være bl.a. para­gra­fe­ne 110, 110a og 110b. Det­te med­lem vet at han selv i Stor­tin­get har stemt for noen av dis­se, men det var med liten vel­vil­je, men mer pga mang­len­de mot til å mot­stå det poli­tis­ke press i dis­se saker når resul­ta­tet av vote­rin­ge­ne ikke had­de noen direk­te virk­nin­ger for folk flest.

Når nå utval­get skal vur­de­re å inn­føre de sen­tra­le men­neske­ret­tig­he­ter må imid­ler­tid det tas en aktiv stil­ling til og fore­tas en vur­de­ring av hvil­ke ret­tig­he­ter som er omtalt i man­ge kon­ven­sjo­ner som er de sen­tra­le. Det er også slik at hvis en grunn­lov fyl­les med idea­lis­tis­ke mål og pro­gram­er­klæ­rin­ger som de fles­te anser for å være urea­lis­tis­ke drøm­mer uten retts­virknin­ger så kan det med­føre at også de sen­tra­le ret­tig­he­ter svek­kes både i omdøm­me og reell retts­virkning.

Det­te med­lem har under utval­gets meget grun­di­ge arbeid for­søkt å føl­ge godt med og er vel inne­for­stått med de fles­te argu­men­ter både for og i mot de uli­ke typer men­neske­ret­tig­he­ter. Helt fra begyn­nel­sen har det­te med­lem ment at det er en enorm for­skjell mel­lom ret­tig­he­ter som i hoved­sak påleg­ger sta­ter å la være eller å unn­la­te å gri­pe inn over­for men­nes­kers ret­tig­he­ter og det å aktivt bli pålagt kost­na­der for å inn­fri en ret­tig­het. Ytrings­fri­he­ten og rett til bolig er to sli­ke ret­tig­he­ter som er klart i hver sin grup­pe.

Kla­re retts­reg­ler blan­des sam­men med ufor­plik­ten­de pro­gram­er­klæ­rin­ger

Det­te med­lem har stu­dert FN kon­ven­sjo­ne­ne om Sivi­le og Poli­tis­ke Ret­tig­he­ter som i hoved­sak er de sen­tra­le ret­tig­he­ter og kon­ven­sjo­nen om de Øko­no­mis­ke og Sosia­le Ret­tig­he­ter som inn­hol­der de sekun­dæ­re eller 2ndre gene­ra­sjons ret­tig­he­ter. De førs­te ret­tig­he­ter hind­rer i utgangs­punk­tet de auto­ri­tæ­re og dik­ta­to­ris­ke regi­mer som øns­ker å kon­trol­le­re og å hol­de sine inn­byg­ge­re nede, mens de øvri­ge kan dan­ne et grunn­lag for en meget kost­bar vel­ferds­stat som kan frem­tvin­ge høye skat­ter og avgif­ter som kan kve­le en for­nuf­tig øko­no­misk utvik­ling. Sær­lig vil det­te kun­ne gjø­res når det ikke er grunn­lovs­fes­tet en begrens­ning på hvor mye et lands regje­ring kan låne på kom­men­de gene­ra­sjo­ners reg­ning. Det­te frem­kom­mer nå sta­dig tyde­li­ge­re i en rek­ke land hvor regje­rin­ger eller makt­ha­ve­re har kjøpt seg opp­slut­ning fra vel­ge­re med løf­te om vel­ferds­go­der som er låne­fi­nan­siert.

Carl I. Hagen (foto: Frem­skritts­par­ti­et)

Det­te med­lem viser til brev til Utval­get fra Advo­kat­for­enin­gens men­neske­ret­tig­hets­ut­valg av datert 23. nov 2010 (jf. punkt 11.2.1) hvor det hev­des at det er en umu­lig opp­ga­ve å skil­le mel­lom de sen­tra­le ret­tig­he­ter som for­tje­ner en plass i Grunn­lo­ven og de mind­re sen­tra­le ret­tig­he­te­ne som man ikke ser behov for å gi den­ne sta­tu­sen. Det er et syn det­te med­lem ikke deler og vil der­for, slik man­da­tet til­si­er, bare gå inn for å inn­føre de ret­tig­he­ter det­te med­lem anser for å være de sen­tra­le i Grunn­lo­ven. Det betyr at det­te med­lem kun vil gå inn for å grunn­lovs­fes­te de sivi­le og poli­tis­ke men­neske­ret­tig­he­ter ofte omtalt som 1ste gene­ra­sjons ret­tig­he­ter.

Dagens grunn­lov fast­set­ter i § 110c at myn­dig­he­te­ne skal respek­te­re og sik­re men­neske­ret­tig­he­te­ne og det­te er gjen­nom­ført i Men­neske­ret­tig­hets­lo­ven som også gir bestem­mel­ser i man­ge kon­ven­sjo­ner for­rang frem­for norsk lov der­som det er en mot­set­ning mel­lom kon­ven­sjo­nen og norsk lov. Nor­ge er såle­des for­plik­tet til å føl­ge de inter­na­sjo­na­le kon­ven­sjo­ner som Stor­tin­get har rati­fi­sert. Såle­des er Nor­ge et fore­gangs­land når det gjel­der å sik­re men­neske­ret­tig­he­te­ne og det er også det­te med­lem sær­de­les til­freds med og ser såle­des intet behov for spe­si­el­le end­rin­ger i men­neske­ret­tig­hets­lo­ven.

De sen­tra­le og pri­mæ­re ret­tig­he­ter bør inklu­de­res i Grunn­lo­ven

Der­som det imid­ler­tid skul­le opp­stå en sær­de­les vans­ke­lig sosi­al eller bety­de­lig øko­no­misk kri­se kan det inn­tref­fe et behov for end­rin­ger 2ndre gene­ra­sjons men­neske­ret­tig­he­ter. Det kan også opp­stå en situa­sjon hvor den dyna­mis­ke for­tolk­nings­ut­vik­ling i den Euro­pe­is­ke Men­neske­retts­dom­stol for 2ndre gene­ra­sjons ret­tig­he­ter fjer­ner seg fra det som er aksep­ta­belt for et fler­tall i Stor­tin­get og i fol­ket. Da vil Grunn­lo­vens 2ndre gene­ra­sjons ret­tig­he­ter ikke kun­ne end­res av et fler­tall i Stor­tin­get for­di det vil­le kre­ves grunn­lovs­end­ring noe som kre­ver 2/3 dels fler­tall samt kre­ve fra 2–5 år avhen­gig av tids­punk­tet beho­vet for end­ring inn­tref­fer i for­hold til sis­te stor­tings­valg. Så len­ge for­angs­be­stem­mel­sen og kon­ven­sjo­ne­ne kun er som for­plik­tel­ser i men­neske­ret­tig­hets­lo­ven kan et sim­pelt fler­tall end­re den­ne loven rela­tivt raskt og den­ne mulig­he­ten bør der­for beva­res for de mer sosia­le og kost­nads­kre­ven­de mål­set­nin­ger. Da vil også de pri­mæ­re og avgjø­ren­de vik­ti­ge men­neske­ret­tig­he­ter få en bed­re sta­tus enn de mer sub­si­diæ­re, sosia­le og øko­no­mis­ke ret­tig­he­ter i diver­se kon­ven­sjo­ner. Grunn­lovs­be­stem­mel­ser med ret­tig­he­ter som det i utgangs­punk­tet ikke er ment at dom­sto­le­ne skal kun­ne over­prø­ve Stor­tin­gets prio­ri­te­rin­ger og ved­tak mener såle­des det­te med­lem at ikke bør gis grunn­lovs rang.

Det­te med­lem er på det rene med for­sla­get om dero­ga­sjons­be­stem­mel­ser og nød­retts­be­trakt­nin­ger, men fin­ner alli­ke­vel at dis­se er unød­ven­di­ge med en retts­lig grunn­lov som er ren­dyr­ket med de sivi­le og poli­tis­ke ret­tig­he­ter.

Det­te med­lem er såle­des av den opp­fat­ning at de mest sen­tra­le ver­di­er det nors­ke sam­funn er byg­get på først og fremst er de sivi­le og poli­tis­ke ret­tig­he­ter og at dis­se ikke må svek­kes ved å blan­de de sam­men med ikke­retts­li­ge pro­gram­er­klæ­rin­ger såkal­te «leg­ge til ret­te for» mål­set­nin­ger og øns­ker.

På den­ne bak­grunn vil det­te med­lem ikke kun­ne gi sin til­slut­ning til for­sla­ge­ne om føl­gen­de nye para­gra­fer: § 104, § 107,§ 108, § 109, § 110, § 111, § 112, § 115 og § 116.

Det­te med­lem vil under­stre­ke at det­te stand­punkt ikke betyr at ikke dis­se ret­tig­he­te­ne som vi i dag er bun­det av gjen­nom uli­ke kon­ven­sjo­ner ikke skal gjel­de. Det­te med­lem deler de fles­te av de vur­de­rin­ger som utval­get står for, og har ikke fun­net grunn til å reser­ve­re seg mot fler­tal­lets avgjø­rel­ser på ethvert punkt hvor det­te kun­ne vært aktu­elt. Poen­get er at det­te med­lem vil skil­le de sen­tra­le og pri­mæ­re men­neske­ret­tig­he­ter fra de mer sub­si­diæ­re og idea­lis­tis­ke mål­set­nin­ger og pro­gram­er­klæ­rin­ger.

De sen­tra­le og pri­mæ­re ret­tig­he­ter bør inklu­de­res i Grunn­lo­ven

, mens de øvri­ge bør inklu­de­res i ordi­næ­re lov­be­stem­mel­ser.»

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Carl I Hagen er god til å ten­ke prin­sip­pi­elt når det trengs. Det skal han ha. Jeg er enig i at Grunn­lo­ven bør begren­se seg til å fast­leg­ge sivi­le og poli­tis­ke ret­ter for bor­ger­ne. Ufor­plik­ten­de øko­no­mis­ke og sosia­le ret­ter hører ikke hjem­me der, selv om jeg i utgangs­punk­tet ikke er neg­a­tiv til selve teks­ten i for­sla­get. Det­te er myke og vage mål­set­tin­ger som den løpen­de lov­giv­nin­gen og bud­sjet­te­rin­gen ikke kan prø­ves mote.

til toppen