Fritt Ord-pris til arbeider om gatekunst, Iran og reklame

Prisene utdelt i Ungdomskonkurransen Fritt Ord for 2012.

Alexan­der Thorstvedt fra Sta­vanger kat­e­dral­skole vant førsteprisen i årets utgave av Fritt Ords ung­dom­skonkur­ranse med arbei­det “Utviklin­gen og mang­fold­et i Sta­vangers gatekun­stscene”. Juryen begrun­ner val­get slik:

Kan­di­dat­en teg­n­er et his­torisk riss over gatekun­st fra gam­le Pom­peii fram til 1970-tal­lets grafit­ti-scene i New York. Grafit­ti er tradis­jonelt blitt sett på med stor skep­sis av styres­mak­tene, som alltid har forsøkt å stanse det, men uten særlig hell. Slik var det også i Sta­vanger da fenomenet dukket opp i byen på 1980-tal­let. Det er net­topp utviklin­gen av gatekun­sten i Sta­vanger som er tema for denne opp­gaven. Kan­di­dat­en har kon­sen­tr­ert seg om tre kun­stverk for å illus­trere utviklin­gen. Disse er analy­sert i forhold til opphav, teknikk og motiv, og kan­di­dat­en gir sin ver­sjon av hvor­dan disse kun­stverkene kan tolkes. Kan­di­dat­en trekker også inn i analy­sen at kon­tek­sten omkring gatekun­sten har vært i endring og at den nå er blitt akseptert som kul­tu­rut­trykk. Da Sta­vanger ble europeisk kul­turhoved­stad i 2008, ble det avholdt en gatekun­st-utstill­ing som en del av Sta­vanger sitt pro­gram. Alt i alt gir opp­gaven god innsikt i sen­trale utviklingstrekk ved denne kun­st­for­men. Analy­sen av de tre verkene innehold­er mange rel­e­vante ele­menter og gjør at arbei­det frem­står som et selvs­tendig arbeid som fort­jen­er stor hon­nør. Opp­gaven pre­mieres med en 1. pris i årets ung­dom­skonkur­ranse “Fritt Ord.”

Andreprisen i 2012 gikk til Mehran­giz Bijan­poor fra Ås videregående skole for arbei­det “How did the Nor­we­gian news­pa­pers Aften­posten and Klassekam­p­en cov­er the polit­i­cal sit­u­a­tion in Iran in Jan­u­ary 1979?”. Juryens begrunnelse:

Opp­gaven er en analyse av hvor­dan Aften­posten og Klassekam­p­en dekket de poli­tiske uro­lighetene i Iran i jan­u­ar 1979. Valg av avis­er er begrun­net med at de tilhørte klart ulike poli­tiske, redak­sjonelle lin­jer, med bånd til hen­holdsvis Høyre og AKP-ml. Kan­di­dat­en finner flere sam­men­fal­l­ende trekk i deknin­gen av begiven­heten, bl.a. i lys av super­mak­tsin­ter­ess­er og den kalde kri­gen, den strate­giske betyd­nin­gen av Irans olje for Vesten, og Sja­hens under­trykkelse av men­neskerettighetene i lan­det. Aften­posten fryk­ter for men­neskerettighetene og et enda hard­ere dik­tatur i Iran der­som Khome­i­ni inn­før­er en islam­sk repub­likk. Kon­klusjon: Kan­di­dat­en gir en god og samvit­tighets­full skildring av Aften­posten og Klassekam­p­ens dekn­ing av Iran-kon­flik­ten og trekker fram flere likheter og forskjeller. Arbei­det hadde vært tjent med en noe bredere drøft­ing av den poli­tiske situ­asjo­nen i Iran ved inngan­gen av 1979i innled­nin­gen som grunnlag for analy­sene og kon­klusjonene som føl­ger. En metodisk avk­lar­ing av mate­ri­alet i forhold til kvan­titet og avis­s­janger (kom­men­tarstoff, nyhetsstoff) ville ha løftet opp­gaven ytterligere. Opp­gaven pre­mieres med en 2. pris i ung­dom­skonkur­ransen “Fritt Ord.”

Kaja Drews fra Inter­na­tion­al School of Sta­vanger vant tred­jeprisen med arbei­det “Chin Up, Chest Up: How do cos­met­ic surgery adver­tise­ments in the wom­an’s mag­a­zine GLAMOUR entice peo­ple to seek phys­i­cal changes?”. Juryens vurdering:

Kaja Drews har stud­ert fire utgaver av det britiske bladet Glam­our, mel­lom august 2009 og april 2011, og analy­sert alle annon­sene i bladet som tilbyr kos­metiske inngrep. Bladet ble sol­gt i hele 500.000 eksem­plar­er i 2010. Kan­di­dat­en har fokusert på hvor­dan kom­bi­nasjo­nen av bilde og språk­lige virkemi­dler i annon­sene kan påvirke kvin­ner til å fore­ta kos­metiske inngrep.
Kan­di­dat­en finner at også redak­sjonelle artik­ler og artik­ler der bl.a. kvin­nelige kjendis­er sier at en kvinnes utseende har stor betyd­ning for å være attrak­tiv i forhold til menn, er en del av stof­f­val­get. Hun hevder at Glam­our står for en kjendiskul­tur, der et vik­tig ele­ment er øns­ket om å imitere kjendis­ene, blant annet med hen­syn på utseen­det. Bud­skapet i det redak­sjonelle stof­fet synes å være at det er sosialt akseptert å foran­dre på utseen­det sitt, om nød­vendig med kos­metiske inngrep, for­di det kan føre til mer selvtil­lit og større attrak­tivitet. Det samme bud­skapet finner kan­di­dat­en også i sin analyse av ni annonser for kos­metiske inngrep. Det redak­sjonelle stof­fet har skapt et behov som annon­sørene kan dekke. Kan­di­dat­en peker på hvor­dan en rekke visuelle virkemi­dler som skal appellere til poten­sielle kun­der bevisst blir brukt, f. eks. posi­tur, valg av bildeut­snitt «før og etter» inngrep, kam­er­avinkel, smil, farg­er, etc. Videre analy­seres fak­tor­er som bruken av sym­bol­er og pos­i­tivt lad­ede ord (love, con­fi­dence etc.), utsagn om lang erfar­ing ol. og valg av klær, som skal appellere til følelser og gi tro­verdighet til annon­sørene. Juryen er av den opp­fat­ning at arbei­det er lovende, og at graden av selvs­tendig arbeid fort­jen­er spe­sielt hon­nør. Opp­gaven pre­mieres med en 3. pris i ung­dom­skonkur­ransen “Fritt Ord.” 

Førsteprisen er på 10.000 kro­ner, 2. prisen 8.000 kro­ner, mens 3. prisvin­neren får 5.000 kro­ner. I til­legg blir alle tre vin­nere invitert på reise til Stras­bourg med besøk ved Menneskerettighetsdomstolen.

Juryled­er var forsker og dok­tor i medieviten­skap Hen­rik Bas­tiansen. Juryen har også pekt ut prisvin­nerne i de øvrige konkur­ransene for unge forskere.

TEMA

U

ngdomsk
onkurra
nsen Fr
itt Ord

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen