Fritt Ord-pris til arbeider om gatekunst, Iran og reklame

Prisene utdelt i Ungdomskonkurransen Fritt Ord for 2012.

Alex­an­der Thors­tvedt fra Stav­an­ger kate­dral­sko­le vant første­pri­sen i årets utga­ve av Fritt Ords ung­doms­kon­kur­ran­se med arbei­det «Utvik­lin­gen og mang­fol­det i Stav­an­gers gate­kunst­sce­ne». Jury­en begrun­ner val­get slik:

Kan­di­da­ten teg­ner et his­to­risk riss over gate­kunst fra gam­le Pom­peii fram til 1970-tal­lets gra­fit­ti-sce­ne i New York. Gra­fit­ti er tra­di­sjo­nelt blitt sett på med stor skep­sis av sty­res­mak­te­ne, som all­tid har for­søkt å stan­se det, men uten sær­lig hell. Slik var det også i Stav­an­ger da feno­me­net duk­ket opp i byen på 1980-tal­let. Det er nett­opp utvik­lin­gen av gate­kuns­ten i Stav­an­ger som er tema for den­ne opp­ga­ven. Kan­di­da­ten har kon­sen­trert seg om tre kunst­verk for å illust­re­re utvik­lin­gen. Dis­se er ana­ly­sert i for­hold til opp­hav, tek­nikk og motiv, og kan­di­da­ten gir sin ver­sjon av hvor­dan dis­se kunst­ver­ke­ne kan tol­kes. Kan­di­da­ten trek­ker også inn i ana­ly­sen at kon­teks­ten omkring gate­kuns­ten har vært i end­ring og at den nå er blitt aksep­tert som kul­tur­ut­trykk. Da Stav­an­ger ble euro­pe­isk kul­tur­ho­ved­stad i 2008, ble det avholdt en gate­kunst-utstil­ling som en del av Stav­an­ger sitt pro­gram. Alt i alt gir opp­ga­ven god inn­sikt i sen­tra­le utvik­lings­trekk ved den­ne kunst­for­men. Ana­ly­sen av de tre ver­ke­ne inne­hol­der man­ge rele­van­te ele­men­ter og gjør at arbei­det frem­står som et selv­sten­dig arbeid som for­tje­ner stor hon­nør. Opp­ga­ven pre­mie­res med en 1. pris i årets ung­doms­kon­kur­ran­se «Fritt Ord.»

Andre­pri­sen i 2012 gikk til Mehran­giz Bijan­poor fra Ås videre­gå­en­de sko­le for arbei­det «How did the Nor­we­gi­an new­spa­pers Aften­pos­ten and Klasse­kam­pen cover the poli­ti­cal situa­tion in Iran in Janua­ry 1979?». Jury­ens begrun­nel­se:

Opp­ga­ven er en ana­ly­se av hvor­dan Aften­pos­ten og Klasse­kam­pen dek­ket de poli­tis­ke uro­lig­he­te­ne i Iran i janu­ar 1979. Valg av aviser er begrun­net med at de til­hør­te klart uli­ke poli­tis­ke, redak­sjo­nel­le lin­jer, med bånd til hen­holds­vis Høy­re og AKP-ml. Kan­di­da­ten fin­ner fle­re sam­men­fal­len­de trekk i dek­nin­gen av begi­ven­he­ten, bl.a. i lys av super­makts­in­ter­es­ser og den kal­de kri­gen, den stra­te­gis­ke betyd­nin­gen av Irans olje for Ves­ten, og Sja­hens under­tryk­kel­se av men­neske­ret­tig­he­te­ne i lan­det. Aften­pos­ten fryk­ter for men­neske­ret­tig­he­te­ne og et enda har­de­re dik­ta­tur i Iran der­som Kho­mei­ni inn­fø­rer en islamsk repub­likk. Kon­klu­sjon: Kan­di­da­ten gir en god og sam­vit­tig­hets­full skild­ring av Aften­pos­ten og Klasse­kam­pens dek­ning av Iran-kon­flik­ten og trek­ker fram fle­re lik­he­ter og for­skjel­ler. Arbei­det had­de vært tjent med en noe bre­de­re drøf­ting av den poli­tis­ke situa­sjo­nen i Iran ved inn­gan­gen av 1979i inn­led­nin­gen som grunn­lag for ana­ly­se­ne og kon­klu­sjo­ne­ne som føl­ger. En meto­disk avkla­ring av mate­ria­let i for­hold til kvan­ti­tet og avis­sjan­ger (kom­men­tar­stoff, nyhets­stoff) vil­le ha løf­tet opp­ga­ven ytter­li­ge­re. Opp­ga­ven pre­mie­res med en 2. pris i ung­doms­kon­kur­ran­sen «Fritt Ord.»

Kaja Drews fra Inter­na­tio­nal School of Stav­an­ger vant tredje­pri­sen med arbei­det «Chin Up, Chest Up: How do cos­me­tic sur­ge­ry adverti­se­ments in the woman’s magazi­ne GLAMOUR entice peop­le to seek phy­si­cal chan­ges?». Jury­ens vur­de­ring:

Kaja Drews har stu­dert fire utga­ver av det bri­tis­ke bladet Gla­mour, mel­lom august 2009 og april 2011, og ana­ly­sert alle annon­se­ne i bladet som til­byr kos­me­tis­ke inn­grep. Bladet ble solgt i hele 500.000 eksemp­la­rer i 2010. Kan­di­da­ten har foku­sert på hvor­dan kom­bi­na­sjo­nen av bil­de og språk­li­ge virke­mid­ler i annon­se­ne kan påvir­ke kvin­ner til å fore­ta kos­me­tis­ke inn­grep.
Kan­di­da­ten fin­ner at også redak­sjo­nel­le artik­ler og artik­ler der bl.a. kvin­ne­li­ge kjen­di­s­er sier at en kvin­nes utse­en­de har stor betyd­ning for å være attrak­tiv i for­hold til menn, er en del av stoff­val­get. Hun hev­der at Gla­mour står for en kjen­dis­kul­tur, der et vik­tig ele­ment er øns­ket om å imi­te­re kjen­di­s­e­ne, blant annet med hen­syn på utse­en­det. Bud­ska­pet i det redak­sjo­nel­le stof­fet synes å være at det er sosi­alt aksep­tert å for­and­re på utse­en­det sitt, om nød­ven­dig med kos­me­tis­ke inn­grep, for­di det kan føre til mer selv­til­lit og stør­re attrak­ti­vi­tet. Det sam­me bud­ska­pet fin­ner kan­di­da­ten også i sin ana­ly­se av ni annon­ser for kos­me­tis­ke inn­grep. Det redak­sjo­nel­le stof­fet har skapt et behov som annon­sø­re­ne kan dek­ke. Kan­di­da­ten peker på hvor­dan en rek­ke visu­el­le virke­mid­ler som skal appel­le­re til poten­si­el­le kun­der bevisst blir brukt, f. eks. posi­tur, valg av bilde­ut­snitt «før og etter» inn­grep, kamera­vin­kel, smil, far­ger, etc. Vide­re ana­ly­se­res fak­to­rer som bru­ken av sym­bo­ler og posi­tivt lade­de ord (love, con­fi­den­ce etc.), utsagn om lang erfa­ring ol. og valg av klær, som skal appel­le­re til følel­ser og gi tro­ver­dig­het til annon­sø­re­ne. Jury­en er av den opp­fat­ning at arbei­det er loven­de, og at gra­den av selv­sten­dig arbeid for­tje­ner spe­si­elt hon­nør. Opp­ga­ven pre­mie­res med en 3. pris i ung­doms­kon­kur­ran­sen «Fritt Ord.»

Første­pri­sen er på 10.000 kro­ner, 2. pri­sen 8.000 kro­ner, mens 3. pris­vin­ne­ren får 5.000 kro­ner. I til­legg blir alle tre vin­ne­re invi­tert på rei­se til Stras­bourg med besøk ved Men­neske­ret­tig­hets­dom­sto­len.

Jury­le­der var fors­ker og dok­tor i medie­vi­ten­skap Hen­rik Bas­ti­an­sen. Jury­en har også pekt ut pris­vin­ner­ne i de øvri­ge kon­kur­ran­se­ne for unge fors­ke­re.

TEMA

U

ngdomsk
onkurra
nsen Fr
itt Ord

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen