Svensker med pejl på datajournalistikk

Det er virkelig noe på gang hos naboene i øst.

Da det tid­li­ge­re i år ble kåret vin­ne­re av den førs­te inter­na­sjo­na­le data­jour­na­lis­tikk­pri­sen, ble det tyde­lig for jury­en at data­jour­na­lis­tikk er en jour­na­lis­tisk sub­kul­tur som ikke begren­ser seg til Nord-Ame­ri­ka og Vest-Euro­pa, og hel­ler ikke bare til de sto­re redak­sjo­ne­ne. Selv om ingen skan­di­na­vis­ke pro­sjek­ter stakk av med noen pri­ser under data­jour­na­lism awards 2012, så betyr ikke det at det ikke skjer ting her. I Sve­ri­ge f.eks. er det mye spen­nen­de på gang.

Først må jeg få len­ke til den fin­lands­svens­ke ild­sje­len Jens Finnäs, som i kjøl­van­net av nett­pub­li­se­rin­gen sin fram­står som en rik­tig enmanns-armé. På datajournalistik.se har han sam­let et knip­pe tek­nik­ker, res­sur­ser og verk­tøy, og sam­lin­gen er impo­ne­ren­de. Det­te er snacks for den lære­vil­li­ge så vel som for den som bare vil ha eksemp­ler på hva som kan gjø­res. Et eksem­pel fra Finnäs’ spal­te for «inspi­ra­sjon» er den­ne crowds­ource-appen fra SvD Nærings­liv, det svens­ke ren­te-kar­tet, som viser hva våre brød­re mot øst beta­ler for sine lån. Slett ikke irre­le­vant for dagens nors­ke bolig­ren­te-pro­ble­ma­tikk. Muli­gens også et for­hand­lings­kort for svens­ke lån­ta­ge­re?

Finnäs har også en blogg på engelsk med tit­te­len data­ist, som både viser eksemp­ler på hvor­dan and­re gjør det, men sær­lig hvor­dan Finnäs selv løser prak­tis­ke pro­ble­mer i sin data­jour­na­lis­tikk. Eksemp­ler fra blog­gen er en post om data­vask i refine (det har vi også skre­vet om før), erfa­rin­ger om hvor­dan han bruk­te «musk­le­ne» i d3.js og kom­bi­ner­te det med Raphaël.js noe bed­re nett­le­ser-støt­te (her) og instruk­sjo­ner om hvor­dan du «pim­per» Goog­le maps i ny farge­drakt. Impo­ne­ren­de arbeid.

SVT «Pejl» — eksempel til etterfølgelse

Å si at data­bas­re­dak­tör Hele­na Ben­gts­sons data­jour­na­lis­tikk-pro­sjekt «SVT Pejl» er en blå­kopi av the Guar­di­ans Data­b­log er urett­fer­dig. Hun har bare lånt ide­en, og loka­li­sert den til SVTs omgi­vel­ser. De har laget en video der pro­sjek­tet intro­du­se­res:

Fle­re detal­jer kan du lese her, hvor det svens­ke begre­pet data­base­jour­na­lis­tikk også dis­ku­te­res og bru­kes som et syn­onym til com­pu­ter-assis­ted repor­ting (CAR). Hele­na Ben­gts­son får tyde­lig vist at SVT hen­ger med i svin­ge­ne.

Et eksem­pel fra SVT Pejl er den­ne gra­fen over skole­re­sul­ta­ter, som under­stre­ker at bar­nas skole­re­sul­ta­ter har en hel del å gjø­re med hvem de er barn av. Unikt er det­te ikke (den lik­ner f.eks. litt på den­ne fra NYT i kjent Aman­da Cox-stil, arbeids­le­dig­het blant folk som deg), men det er loka­li­sert, aktu­elt og reel­le data. SVT ser vide­re ut til å føl­ge opp med sti­len der meto­der dis­ku­te­res grun­di­ge­re enn i tra­di­sjo­nell jour­na­lis­tikk, et feno­men som som både nye pro­sjek­ter og gam­le tra­ve­re tid­vis glim­ter til med. At svens­ke­ne leder det­te an i Skan­di­na­via, lover godt. (Se f.eks. metode­for­kla­ring bak sko­le-pro­sjek­tet skol­pejl her).

Vide­re har SVT Pejl hevet seg over både poli­ti­ets data «Brottspejl», sko­ler «Skol­pejl» og til­byr angreps­vink­ler via geo­gra­fisk områ­de i dis­se data­ene. For en nasjo­nal riks­kring­kas­ter vir­ker det­te for­nuf­tig. I til­legg inne­hol­der blog­gen pro­sjek­ter som de løpen­de arbei­der med internt i SVT-sys­te­met.

Ser vi for oss at NRK føl­ger i SVTs fot­spor, mon tro?

TEMA

D

atajour
nalisti
kk

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen