Svensker med pejl på datajournalistikk

Det er virkelig noe på gang hos naboene i øst.

Da det tidligere i år ble kåret vin­nere av den første inter­nasjonale data­jour­nal­is­tikkprisen, ble det tydelig for juryen at data­jour­nal­is­tikk er en jour­nal­is­tisk sub­kul­tur som ikke begrenser seg til Nord-Ameri­ka og Vest-Europa, og heller ikke bare til de store redak­sjonene. Selv om ingen skan­di­naviske pros­jek­ter stakk av med noen pris­er under data­jour­nal­ism awards 2012, så betyr ikke det at det ikke skjer ting her. I Sverige f.eks. er det mye spen­nende på gang.

Først må jeg få lenke til den fin­landssvenske ild­sje­len Jens Finnäs, som i kjøl­van­net av nettpub­lis­erin­gen sin fram­står som en rik­tig enmanns-armé. På datajournalistik.se har han sam­let et knippe teknikker, ressurs­er og verk­tøy, og sam­lin­gen er imponerende. Dette er snacks for den lære­vil­lige så vel som for den som bare vil ha eksem­pler på hva som kan gjøres. Et eksem­pel fra Finnäs’ spalte for “inspi­rasjon” er denne crowd­source-appen fra SvD Næringsliv, det svenske rente-kartet, som vis­er hva våre brø­dre mot øst betaler for sine lån. Slett ikke irrel­e­vant for dagens norske boli­grente-prob­lematikk. Muli­gens også et forhan­dlingsko­rt for svenske låntagere?

Finnäs har også en blogg på engel­sk med tit­te­len dataist, som både vis­er eksem­pler på hvor­dan andre gjør det, men særlig hvor­dan Finnäs selv løs­er prak­tiske prob­le­mer i sin data­jour­nal­is­tikk. Eksem­pler fra bloggen er en post om datavask i refine (det har vi også skrevet om før), erfaringer om hvor­dan han bruk­te “musk­lene” i d3.js og kom­bin­erte det med Raphaël.js noe bedre net­tleser-støtte (her) og instruk­sjon­er om hvor­dan du “pim­per” Google maps i ny farge­drakt. Imponerende arbeid.

SVT “Pejl” — eksempel til etterfølgelse

Å si at data­basredak­tör Hele­na Bengtssons data­jour­nal­is­tikk-pros­jekt “SVT Pejl” er en blåkopi av the Guardians Dat­a­blog er uret­tfer­dig. Hun har bare lånt ideen, og lokalis­ert den til SVTs omgivelser. De har laget en video der pros­jek­tet introduseres:

Flere detal­jer kan du lese her, hvor det svenske begrepet data­base­jour­nal­is­tikk også diskuteres og brukes som et syn­onym til com­put­er-assist­ed report­ing (CAR). Hele­na Bengts­son får tydelig vist at SVT henger med i svingene. 

Et eksem­pel fra SVT Pejl er denne grafen over skol­ere­sul­tater, som under­strek­er at bar­nas skol­ere­sul­tater har en hel del å gjøre med hvem de er barn av. Unikt er dette ikke (den likn­er f.eks. litt på denne fra NYT i kjent Aman­da Cox-stil, arbei­d­sledighet blant folk som deg), men det er lokalis­ert, aktuelt og reelle data. SVT ser videre ut til å følge opp med stilen der metoder diskuteres grundi­gere enn i tradis­jonell jour­nal­is­tikk, et fenomen som som både nye pros­jek­ter og gam­le tra­vere tid­vis glimter til med. At svenskene led­er dette an i Skan­di­navia, lover godt. (Se f.eks. metode­fork­lar­ing bak skole-pros­jek­tet skolpe­jl her).

Videre har SVT Pejl hevet seg over både poli­ti­ets data “Brottspe­jl”, skol­er “Skolpe­jl” og tilbyr angrepsvin­kler via geografisk område i disse dataene. For en nasjon­al rik­skringkaster virk­er dette for­nuftig. I til­legg innehold­er bloggen pros­jek­ter som de løpende arbei­der med internt i SVT-systemet.

Ser vi for oss at NRK føl­ger i SVTs fot­spor, mon tro?

TEMA

D

atajour
nalisti
kk

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen