Der homofili kan få deg drept

Call Me Kuchu, om kampen for homofiles rettigheter i Uganda, er en av dokumentarfilmene under årets filmfestival i Bergen.

Ber­gen Inter­na­sjo­na­le Film­fes­ti­val går av sta­be­len 17–24. okto­ber, og byr på over 150 doku­men­tar- og fik­sjons­fil­mer.

Stu­den­ter ved Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap ved UiB dek­ker fes­ti­va­len fort­lø­pen­de med video­inn­slag, blant annet med inter­vju­er med film­ska­pe­re og med­vir­ken­de. Alle video­ene kan ses på nett­si­den Podkast Info­me­dia.

Frank Mugis­ha er leder for Sexu­al Minori­ties Ugan­da, eller SMUG. Han har vært med­vir­ken­de til fil­men «Call Me Kuchu», og er i Ber­gen nå under film­fes­ti­va­len. Fil­men hand­ler om kam­pen til sek­su­el­le mino­ri­te­ter i et land der det sto­re fler­tal­let avskyr dem. Hoved­per­sonen i fil­men er David Kato, som i 2011 ble drept for sin kamp for like­verd.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. David Kato vil all­tid for­bli som en bemer­kel­ses­ver­dig figur for LGBT fri­gjø­ring.

  2. han var vel­dig vel­dig sterk per­son. Så trist at han måt­te for­la­te.

til toppen