Mektigere EU-parlament gir norsk problem

Åtte spørsmål om EU-parlamentets makt til professor Erik Oddvar Eriksen.

I juni 2009 kan en halv mil­liard europeere stemme inn rep­re­sen­tan­ter til en ny peri­ode i EU-par­la­mentet (se egen artikkel). På hvilke måter har EU-par­la­mentet økt sin makt, og hva betyr det for utviklin­gen av demokrati­et i Europa? Vi har spurt pro­fes­sor Erik Odd­var Erik­sen, direk­tør ved Are­na Sen­ter for europaforskn­ing, Uni­ver­sitetet i Oslo.

Hvor­dan har EU-par­la­mentets mak­t­po­sisjon utviklet seg?

“Det er en opplest og ved­tatt sannhet at EU-par­la­mentet (EP), som siden 1979 har vært direk­te val­gt av folket, har fått mye mer makt. Det er spe­sielt siden Enhet­sak­ten i 1986 at EP har fått mer lov­givende makt. Mak­ten til Rådet — der de nasjonale min­istrene møtes og tre­f­fer beslut­ninger — ble utfor­dret av Par­la­mentet. Det er forskjel­lige prosedyr­er med hen­blikk på hvor­dan lover skal fattes. Den felles beslut­ning­sprosedyren — “code­ci­sion” — er stadig mer blitt rege­len, og den er nå også ned­satt i den nye Lis­boa-trak­tat­en. Det betyr at lovene må ha støtte både fra EP og Rådet for å kunne gå igjen­nom. EP har utviklet seg fra å være en pratek­lubb til å bli en for­sam­ling med lov­givende makt, og også makt til å kon­trollere Kom­misjo­nen. For eksem­pel tvang EP San­ter-kom­misjo­nen til å gå av i 1999. De har tatt seg makt, og gjort dette for­di de er de eneste som snakker for folket i Europa — de andre snakker for statene. EP kan si at det er en slags insti­tusjon­alis­er­ing av folkevil­jen. Vi ser kon­turene av at EU utvikler seg til et tokam­mer­sys­tem slik man kjen­ner det fra andre poli­tiske sys­te­mer. Men Rådet er fort­satt den sterkeste aktøren.”

Erik Oddvar Eriksen (foto: Arena)

Erik Odd­var Erik­sen (foto: Arena).

Hvor­dan kan EPs makt sam­men­lignes med nasjonale parlamenter?

“Det er ikke par­la­men­tarisme i EU. Hvis du reg­n­er Kom­misjo­nen som den utøvende makt, må ikke den ha grunnlag i par­la­mentet. Rik­tig­nok er det kom­met inn at kom­mis­særene og Kom­misjo­nens pres­i­dent må god­kjennes av EP. Sånn sett har EP fått litt av den mak­ten som et nasjon­alt par­la­ment har, men de har mye min­dre makt.”

Kan man også si at EP tiltar seg makt mens nasjonale par­la­menter taper makt? Det har jo vært snakket mye om at nasjon­al­stat­en mis­ter makt til over­nasjon­alt nivå.

“Det EU gjør, før­er til at nasjonale beslut­ninger blir tatt over­nasjon­alt og ikke av nasjon­al­stat­en, og da taper par­la­mentene makt. Europeisk inte­grasjon har styr­ket reg­jerin­gene i lan­dene og dom­merne. Den utøvende og døm­mende makt har styr­ket seg på bekost­ning av den lov­givende makt. At EP får mer makt er en måte å ta tilbake mak­ten som folket har mistet.”

Så EPs økte makt gjør EU mer demokratisk?

“Det er klart. Dette er en måte å kom­pensere for det demokratiske under­skud­det i EU. Men en kan også si at i den nye trak­tat­en er det ikke bare EP som styrk­er seg, men også de nasjonale par­la­mentene. De skal bringes inn som overvåk­er av sub­sidiaritet, prin­sip­pet om at beslut­ninger skal tas på lavest mulig nivå. Gjen­nom ulike mekanis­mer skal nasjonale par­la­menter bringes tidligere inn i den europeiske lovgivningsprosessen.”

Irland sa nei til Lis­boa-trak­tat­en i en folkeavstemn­ing i fjor. Der­som irene ombestem­mer seg og trak­tat­en går igjen­nom, hva får det å si for EP?

“Det vil gi mer makt til EP på bekost­ning av Rådet. Dette er jo allerede halvveis på plass, så det vil ikke skje så mye nytt. Dagens sys­tem blir for­malis­ert, og flere sak­er kom­mer inn under ord­nin­gen med code­ci­sion. Men sett over litt lengre tid er EPs utvikling utrolig inter­es­sant. Det at EP har fått så mye makt, betyr jo at nasjonale poli­tikere har gitt fra seg makt til et over­nasjon­alt organ. Det er en enestående utvikling. Man har fått til utrolig mye på de 50–60 årene siden 2. ver­den­skrig. Tenk på statene som sto med våpen mot hveran­dre, og plut­selig beg­yn­ner de å velge et over­nasjon­alt par­la­ment som skal bestemme for dem.”

Hvor­dan kan den enkelte rep­re­sen­tant og par­ti­gruppe utøve makt i EP?

“Det er Kom­misjo­nen som har ini­tia­tivret­ten i EU. Tidligere son­derte Kom­misjo­nen i Rådet før de tok ini­tia­tiv til ny lov­givn­ing, for å finne ut hva det var mulig å få gjen­nom­slag for. Men nå må Kom­misjo­nen også kon­sul­tere EP i ini­tia­tiv­fasen, for å se om det er sjanse for å få det igjen­nom i EP. Det er én vik­tig måte å utøve makt på. Så er det mak­ten de har til å stemme ned ting, kalle Kom­misjo­nen inn på tep­pet og stille den til ansvar.”

Vakthund utenfor Babels tårn (foto: oaø)

Demokrati­et må vok­tes. Uten­for inngan­gen til EU-par­la­mentet i Brus­sel (foto: oaø. Med CC-lisens).

Val­gdeltakelsen har gått ned ved hvert eneste EU-valg. Hva er de vik­tig­ste grunnene til den rel­a­tivt lave deltakelsen og til nedgangen?

“Det er et paradoks at val­gdeltakelsen har sun­ket drama­tisk par­al­lelt med at EP har fått mye mer makt. Det er nok flere grun­ner til dette. På det nasjonale plan spiller par­tisys­temet en vik­tig rolle i det å klargjøre skil­lelin­jene i poli­tikken og de ulike alter­na­tivene vel­gerne står over­for. EU man­gler et virke­lig par­tisys­tem. EP-val­gene blir der­for ofte karak­teris­ert som ”annen­rangs nasjonale konkur­ranser” hvor nasjonale sak­er dominer­er debat­ten. Det blir vanske­lig for vel­gerne å se hvor­dan stemmene deres vil utgjøre en forskjell, og mange vel­ger å bli hjemme. Dette forsterkes av at mange føler liten grad av iden­ti­fikasjon med EU. Når det gjelder nedgan­gen, så føy­er den seg inn i et generelt møn­ster av synk­ende val­gdeltakelse, også ved nasjonale valg. Ved for­rige valg i 2004 var nok øst-utvidelsen noen måned­er tidligere en vik­tig grunn til den drama­tiske nedgan­gen vi så da. De fleste av de nye medlem­s­lan­dene hadde en ekstremt lav valgdeltakelse.”

Hvor­dan påvirkes Norge av det som skjer i EP?

“Så lenge EU var mer basert på at stater samar­bei­der, kunne Norge ivare­ta sine inter­ess­er ved å snakke med de andre statene. En hadde også en adgang gjen­nom Kom­misjo­nen, hvor Norge har medlem­mer i en del av komi­teene. Jo mer mak­ten fly­ttes fra Rådet til EP, jo verre blir det for Norge. Nå kan ikke Norge gå til Dan­mark eller Sverige for å få hjelp med en sak. Man må gå til EP, og hvor­dan gjør man det? Dette vur­deres nå på poli­tisk nivå i Norge, for­di det blir vanske­ligere å ivare­ta norske inter­ess­er når EP får mer makt. Det pos­i­tive her er at par­la­men­taris­erin­gen med­før­er større åpen­het, og Norge vil ha let­tere til­gang på informasjon.”

Artikke­len er pub­lis­ert i samar­beid med mag­a­sinet Aften­posten Innsikt.

TEMA

E

U

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

  1. […] I et inter­vju jeg gjorde med EU-forsker Erik Odd­var Erik­sen tidligere i år, fork­larte han den lave deltakelsen slik: På det nasjonale plan spiller par­tisys­temet en vik­tig rolle i det å klargjøre skil­lelin­jene i poli­tikken og de ulike alter­na­tivene vel­gerne står over­for. EU man­gler et virke­lig par­tisys­tem. EP-val­gene blir der­for ofte karak­teris­ert som ”annen­rangs nasjonale konkur­ranser” hvor nasjonale sak­er dominer­er debat­ten. Det blir vanske­lig for vel­gerne å se hvor­dan stemmene deres vil utgjøre en forskjell, og mange vel­ger å bli hjemme. Dette forsterkes av at mange føler liten grad av iden­ti­fikasjon med EU. Når det gjelder nedgan­gen, så føy­er den seg inn i et generelt møn­ster av synk­ende val­gdeltakelse, også ved nasjonale valg. Ved for­rige valg i 2004 var nok øst-utvidelsen noen måned­er tidligere en vik­tig grunn til den drama­tiske nedgan­gen vi så da. De fleste av de nye medlem­s­lan­dene hadde en ekstremt lav valgdeltakelse. […]

  2. I Skåne — hvor jeg bor og har stem­merett ved Europaval­get 7. juni — foregår det for tiden en livlig val­gkamp i avis­er og diskusjons­fo­ra på net­tet. Blant de varme temaene er 1) Sveriges ønske om en felles fly­k­t­ninge­poli­tikk i EU 2) Den europeiske telekom­pakken og opphavs­rett på net­tet 3) Inn­føring av euro i Øre­sund­sre­gio­nen i løpet av kom­mende parlament.

    Ihvert­fall de to første punk­tene har direk­te betyd­ning for norske borg­ere. Pirat­par­ti­ets kan­di­dater ser ut til å få unge vel­gere til å engas­jere seg mer enn tidligere. Jeg ville ikke bli over­ras­ket over en økt val­gdeltakelse i år.

    http://morgenbladet.eu/2009/05/norge-sistemann-ut/

  3. […] om en kri­tikk Econ­o­mists tidligere Brus­sel-kor­re­spon­dent har ret­tet mot par­la­mentet (som alt­så får stadig mer makt i EU-sys­temet). Det er for mange fra det poli­tiske b‑laget der, poli­tikere som ikke nådde opp i […]

til toppen