Er det over?

Også prediksjonsmarkedene forutser en klar seier for Obama.

Ingen lik­er å være fes­t­brems, men de som ønsker seg en val­gth­riller av typen Bush/Gore i 2000 må for­berede seg på å bli skuf­fet. De fleste indika­tor­er peker for tiden mot en klar seier for Oba­ma i det amerikanske pres­i­dent­val­get i høst. Predik­sjon­s­marke­dene til Iowa Elec­tron­ic Mar­kets (IEM) har siden de startet i 1988 rep­re­sen­tert den mest tre­ff­sikre meto­den for å spekulere i utfal­l­et av amerikanske valg, og per i dag lev­n­er de Rom­ney bare drøyt 20 pros­ent sjanser til å vinne.

Pres­i­den­tkan­di­datenes vin­ner­s­janser i USA-val­get 2012

Et predik­sjon­s­marked er en “børs” som er oppret­tet for å la deltak­erne spekulere i utfall av fram­tidi­ge hen­delser som blant annet poli­tiske valg. På bak­grunn av deltak­ernes kjøp og salg av “aksjer” får man en indikasjon på hva deltak­erne sam­let sett men­er er det mest sannsyn­lige utfal­l­et av val­get. (Mer om predik­sjon­s­marked­er kan du lese i tidligere inn­legg).

Vin­ner­s­jansene til Oba­ma vur­deres i skrivende stund til knapt 80 pros­ent, og sam­tidig tror markedet at han vil kapre nesten 54 pros­ent av topartis­temmene (topartis­tem­mer betyr at alle andre enn den repub­likanske og den demokratiske kan­di­dat­en er ute­latt fra bereg­nin­gen). Dette nivået har Oba­ma ligget noen­lunde sta­bilt på i flere måned­er allerede.

Pres­i­den­tkan­di­datenes for­vent­ede andel av vel­gernes stem­mer, USA 2012

Den opp­merk­somme leser har kan­skje lagt merke til at vin­ner­s­jansene til Oba­ma har økt sam­tidig som andel stem­mer han for­ventes å få har ligget sta­bilt. Hvor­dan henger dette sam­men? Den korte fork­larin­gen er at så lenge den for­vent­ede ande­len stem­mer for­blir uforan­dret på omkring 54 pros­ent, øker vin­ner­s­jansene for Oba­ma for hver dag vi nærmer oss val­gda­gen. Det blir stadig min­dre rom for Rom­ney å kon­tre over­taket til Oba­ma. Dessuten svin­ner sjansene for at noe uven­tet skal opp­stå som kan endre val­gkam­p­ens dag­sor­den — som for eksem­pel et økonomisk jord­skjelv á la Lehman Broth­ers-kol­lapsen i 2008.

TEMA

V

alg

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen