Er det over?

Også prediksjonsmarkedene forutser en klar seier for Obama.

Ingen liker å være fest­brems, men de som øns­ker seg en valg­thril­ler av typen Bush/Gore i 2000 må for­be­re­de seg på å bli skuf­fet. De fles­te indi­ka­to­rer peker for tiden mot en klar sei­er for Oba­ma i det ame­ri­kans­ke pre­si­dent­val­get i høst. Pre­dik­sjons­mar­ke­de­ne til Iowa Electro­nic Mar­kets (IEM) har siden de star­tet i 1988 repre­sen­tert den mest treff­sik­re meto­den for å spe­ku­le­re i utfal­let av ame­ri­kans­ke valg, og per i dag lev­ner de Rom­ney bare drøyt 20 pro­sent sjan­ser til å vin­ne.

Pre­si­dent­kan­di­da­te­nes vin­ner­sjan­ser i USA-val­get 2012

Et pre­dik­sjons­mar­ked er en «børs» som er opp­ret­tet for å la del­ta­ker­ne spe­ku­le­re i utfall av fram­ti­di­ge hen­del­ser som blant annet poli­tis­ke valg. På bak­grunn av del­ta­ker­nes kjøp og salg av «aksjer» får man en indi­ka­sjon på hva del­ta­ker­ne sam­let sett mener er det mest sann­syn­li­ge utfal­let av val­get. (Mer om pre­dik­sjons­mar­ke­der kan du lese i tid­li­ge­re inn­legg).

Vin­ner­sjan­se­ne til Oba­ma vur­de­res i skri­ven­de stund til kna­pt 80 pro­sent, og sam­ti­dig tror mar­ke­det at han vil kap­re nes­ten 54 pro­sent av topar­ti­stem­me­ne (topar­ti­stem­mer betyr at alle and­re enn den repub­li­kans­ke og den demo­kra­tis­ke kan­di­da­ten er ute­latt fra bereg­nin­gen). Det­te nivå­et har Oba­ma lig­get noen­lun­de sta­bilt på i fle­re måne­der alle­re­de.

Pre­si­dent­kan­di­da­te­nes for­ven­te­de andel av vel­ger­nes stem­mer, USA 2012

Den opp­merk­som­me leser har kan­skje lagt mer­ke til at vin­ner­sjan­se­ne til Oba­ma har økt sam­ti­dig som andel stem­mer han for­ven­tes å få har lig­get sta­bilt. Hvor­dan hen­ger det­te sam­men? Den kor­te for­kla­rin­gen er at så len­ge den for­ven­te­de ande­len stem­mer for­blir ufor­and­ret på omkring 54 pro­sent, øker vin­ner­sjan­se­ne for Oba­ma for hver dag vi nær­mer oss valg­da­gen. Det blir sta­dig mind­re rom for Rom­ney å kon­tre over­ta­ket til Oba­ma. Dess­uten svin­ner sjan­se­ne for at noe uven­tet skal opp­stå som kan end­re valg­kam­pens dags­or­den — som for eksem­pel et øko­no­misk jord­skjelv á la Leh­man Brot­hers-kol­lap­sen i 2008.

TEMA

V

alg

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen